Page tree
Skip to end of metadata
Go to start of metadata

Grafické objekty nie sú objektami systému D2000. Vkladajú sa do grafických schém, kde plnia svoju úlohu. Ich funkcionalita je rôzna - zobrazovanie hodnôt pripojených objektov v rôznych grafických prevedeniach (zmena farby, zmena textovej hodnoty, výmena bitovej mapy, blikanie, schovanie objektu, ...), zobrazovanie rôznych ActiveX objektov, Windows prvkov, atď. Prostredníctvom grafických objektov je možné nastavovať hodnoty iným objektom, otvárať objekty a zostavy, riadiť funkcionalitu schém, atď.

Write a comment…