Page tree
Skip to end of metadata
Go to start of metadata

Udalosť OnClose


Deklarácia

ENTRY OnClose(BOOL _bClose)
 ; akcie
 END OnClose


Parametre
_bClose Povinný vstupno-výstupný parameter.

Popis
Udalosť generuje schéma pri pokuse užívateľa o jej zatvorenie. Obsluha udalosti je povinná nastaviť hodnotu vstupno-výstupného parametra _bClose a tým reagovať na akciu užívateľa.
Ak je pred ukončením obsluhy nastavený parameter na hodnotu:
  • @TRUE - bude schéma zatvorená
  • @FALSE - schéma nebude zatvorená
Ak sa schéma zatvára z dôvodu odhlásenia užívateľa, udalosť OnClose nevzniká.
Príklad
 ; obsluha udalosti: Pokus o zatvorenie schémy
 ENTRY OnClose(BOOL _bClose)
   _bClose := @FALSE  ; odmietnutie zatvorenia
 END OnClose 

 

Schému s takto definovanou obsluhou udalosti OnClose nie je možné zatvoriť.


Poznámka
Obsluhu udalosti je vhodné využiť napríklad na kontrolu parametrov, ktoré zadal užívateľ. Ak obsluha udalosti nezmení hodnotu parametra _bClose, schéma bude zatvorená.

Súvisiace stránky:

Write a comment…