Page tree
Skip to end of metadata
Go to start of metadata

Udalosť OnFetchDone


Deklarácia
Globálna obsluha tejto udalosti neexistuje.

Špeciálna obsluha:
 ENTRY XXX_OnFetchDone(RECORD (Definícia štruktúry) _rec, IN BOOL _bAfter)
 ; akcie
 END XXX_OnFetchDone 

Parametre
_rec Vstupno výstupný parameter - načítaná stránka z tabuľky.
_bAfter Vstupný parameter.

Popis
Udalosť je generovaná pri príchode dát (zobrazenej stránky) do zobrazovača typu Browser pred ich zobrazením (parameter _bAfter=@FALSE).
Parameter _rec obsahuje stránku prečítanú z databázy. V rámci obsluhy udalosti je možné hodnotu v štruktúre _rec modifikovať. Po ukončení spracovania udalosti bude zobrazená v zobrazovači hodnota štruktúry _rec.
Po zobrazení je udalosť generovaná znova (_bAfter=@TRUE), ale už bez možnosti meniť zobrazené dáta. Na obsluhe tejto udalosti je možné nastavovať aktuálny vybraný riadok, meniť vzhľad, ...

Definícia štruktúry musí byť zhodná s typom štruktúry, ktorý používa príslušný objekt typu Tabuľka zobrazovaný v zobrazovači typu Browser.
Príklad
Špeciálna obsluha udalosti:
 
 ; obsluha udalosti: Príchod stránky do zobrazovača typu Browser,
 ku ktorému je pripojená referenčná premenná _browser
 ENTRY browser_OnFetchDone(RECORD (SD.DbStruct) _rec, IN BOOL _bAfter)
   ...
 END browser_OnFetchDone
 


Súvisiace stránky:

Write a comment…