Page tree
Skip to end of metadata
Go to start of metadata

Udalosť OnDynamicGraph


Deklarácia
 ENTRY OnDynamicGraph(IN ALIAS _hobj, IN INT _row, IN INT _col, BOOL _bProcessed)
 ; akcie
 END OnDynamicGraph 

Parametre
_hobj Odkaz na objekt, nad ktorým užívateľ vykoná akciu na otvorenie dynamického grafu.
_row, _col Riadok a stĺpec - definujú sa v prípade, že užívateľ otvára dynamický graf pre položku objektu typu Štruktúrovaná premenná.
_bProcessed Výstupný parameter, ktorý informuje proces D2000 HI, či má pokračovať v otváraní dynamického grafu štandardným spôsobom. Možné hodnoty:
  • @TRUE - proces D2000 HI neotvorí dynamický graf
  • @FALSE - proces D2000 HI otvorí dynamický graf

Popis
Udalosť je generovaná, ak užívateľ stlačí tlačidlo pre otvorenie dynamického grafu z ovládacieho / informačného okna otvoreného zo schémy.
V prípade, že v skripte tejto schémy existuje obsluha udalosti, proces D2000 HI otvorí dynamický graf len ak hodnota parametra _bProcessed bude nastavená na hodnotu @FALSE. V opačnom prípade (hodnota @TRUE) je potrebné, aby reakcia na stlačenie tlačidla bola obslúžená v skripte tejto schémy.

Súvisiace stránky:

Write a comment…