Page tree
Skip to end of metadata
Go to start of metadata

Udalosť OnGraphValueToolTipText


Deklarácia
Globálna obsluha:
 ENTRY OnGraphValueToolTipText(IN INT _refId, IN INT _LineNr, IN REAL _value, IN OUT TEXT _toolTipTitle, IN OUT TEXT _toolTipText)
 ; actions
 END OnGraphValueToolTipText 

Špeciálna obsluha:
 ENTRY XXX_OnGraphValueToolTipText(IN INT _LineNr, IN REAL _value, IN OUT TEXT _toolTipTidle, IN OUT TEXT _toolTipText)
 ; actions
 END XXX_OnGraphValueToolTipText 

Parametre
_refId Pre globálnu obsluhu - povinný vstupný parameter typu Int.
XXX Meno Referenčnej premennej pripojenej ku grafickému objektu bez úvodného znaku "_".
_LineNr Poradové číslo grafického priebehu, pri ktorom bolo stlačené tlačidlo.
_value Hodnota, pre ktorú bude zobrazený ToolTip.
_toolTipTitle Návratová hodnota - zobrazený názov v ToolTip-e.
_toolTipText Návratová hodnota - zobrazený text v ToolTip-e.

Popis

Udalosť je generovaná zobrazovačom typu Graf pred zobrazením ToolTip textu pre určitú hodnotu zo zobrazeného priebehu. Parameter _value obsahuje príslušnú hodnotu a má nastavenú časovú značku.
Automaticky vygenerované texty sú vložené ako hodnota do parametrov _toolTipTitle, _toolTipText a po ukončení obsluhy sa zobrazia. Toto umožňuje ľubovoľne zmeniť zobrazený text. Ak obsluha udalosti nastaví parameter _toolTipTitle na neplatnú hodnotu, ToolTip sa nezobrazí.

Udalosť je generovaná len v prípade, že grafický priebeh je nakonfigurovaný ako interaktívny s tooltipom.


Príklad
Globálna obsluha udalosti:
 
 ENTRY GRAPH_OnGraphValueToolTipText(IN INT _LineNr,IN REAL _value,  TEXT _toolTipTitle, TEXT _toolTipText)
 _toolTipTitle:= "Teplota vody"
 _toolTipText:= %IToStr(_value) + "°C"
 END GRAPH_OnGraphValueToolTipText 


Súvisiace stránky:

Write a comment…