Page tree
Skip to end of metadata
Go to start of metadata

Udalosť OnHistoryTime


Deklarácia
 ENTRY OnHistoryTime(IN TIME _newTime)
 ; akcie
 END OnHistoryTime 

Parametre
_newTime Čas, v ktorom sa schéma nachádza.

Popis
Udalosť je generovaná pri zmene času schémy v režime História. Jedná sa o nasledovné prípady:
 • prvý príchod do skriptu po prepnutí schémy do režimu História (OnHistoryBegin); údaje z archívu sú prítomné, čas je nastavený na začiatok intervalu alebo je nastavený podľa požiadavky zo skriptu poslanej po štarte histórie,
 • zmena času histórie,
 • ukončenie režimu História v schéme.
V poslednom prípade (ukončenie historického režimu schémy) bude parameter _newTime obsahovať neplatnú hodnotu.
Príklad
 BOOL _blnHistory ; premenná, ktorá určuje, či je schéma v režime História
 TIME _historyTime ; aktuálne zobrazený čas histórie, ak existuje
 
 ENTRY OnHistoryTime(IN TIME _newTime)
  IF _newTime\VLD THEN
   IF ! _blnHistory THEN
    ; prepnutie schémy do režimu História
    _blnHistory := @TRUE
   ENDIF
   ; čas v histórii
   _historyTime := _newTime
  ELSE  ; ukončenie režimu História
  _blnHistory := @FALSE
  ENDIF
 END OnHistoryTime
 
 
 BEGIN
  _blnHistory := @FALSE
 ENDIF
 

Write a comment…