Page tree
Skip to end of metadata
Go to start of metadata

Windows prvok - Tlačidlo


Windows prvok - Tlačidlo (Push button) slúži na generovanie udalosti užívateľom po stlačení tlačidla myši nad jeho plochou. Túto udalosť je možné obslúžiť v skripte schémy.

Ukážka

Ukážka - Windows prvok typu Tlačidlo

Vytvorenie tlačidla

  1. V nástrojovej lište Kreslenie stlačte tlačidlo Tlačidlo Tlačidlo.
  2. Umiestnite kurzor na pozíciu v schéme, kde bude roh tlačidla a kliknite myšou.
  3. Umiestnite kurzor na pozíciu v schéme, kde bude protiľahlý roh tlačidla a kliknite myšou.


Konfigurácia parametrov tlačidla prebieha v paletke Pripojenie objektu prostredníctvom nasledujúcich záložiek:


Pripojenie


Tlačidlo nemá žiadnu hodnotu a preto pripojenie objektu na tlačidlo má význam len z hľadiska popisu statického textu (viď parameter Text).

Pripojený objekt

Názov pripojeného objektu.
V prípade objektu typu Štruktúrovaná premenná, je potrebné presne definovať pozíciu bunky. Jednoznačná pozícia bunky v štruktúrovanej premennej je definovaná názvom stĺpca (parameter Stĺpec) a číslom riadku (parameter Riadok). Pre objekt typu Pole hodnôt je potrebné určiť prvok poľa.

Ovládanie


Tlačidlo ako jediný Windows prvok má povolenú záložku ovládanie a umožňuje priame ovládanie objektov po stlačení tlačidla bez potreby definície obslužného skriptu. Bližší popis záložky je uvedený v kapitole Pripojovanie objektov na ovládanie.

Skript


Referenčná premenná

Slúži na pomenovanie tlačidla pre použitie v skripte formou referenčnej premennej.

Metadáta

Priradenie aplikačných dát (metadáta) grafickému objektu. Ak má objekt nejaké metadáta, zobrazí sa v tlačidle meno prvého záznamu metadát. Ak má viac záznamov bude za menom ",..." .

Udalosť

Výber udalosti pre tlačidlo. Zoznam obsahuje nasledovné udalosti:

Poznámka pre aplikáciu D2000 Tenký klient

Obsluha udalosti OnUserInput nie je v Tenkom klientovi implementovaná.
Viac pravidiel na stránke Pravidlá kreslenia a vlastnosti objektov pre D2000 Tenký klient.


Obsluha udalosti

Definovanie udalosti zvolenej v parametri Udalosť.

Info text/URL


Info text

Definovanie informačného textu, ktorý sa zobrazí formou bublinkovej nápovedy pri nastavení ukazovateľa myši nad tlačidlom po otvorení schémy v procese D2000 HI.
Možnosť použiť Slovník (pre otvorenie stlačte CTRL+L).

URL

Definovanie URL adresy pre otvorenie internetovej stránky zo schémy. Adresa sa dá nastaviť aj zo skriptu schémy prostredníctvom funkcie %HI_SetOBJURL.


ParametreText

Parameter slúži na definovanie textu zobrazeného v tlačidle. Reťazec môže zobrazovať aj tzv. živé hodnoty objektu definovaného parametrom Pripojený objekt, ale takéto reťazce musia mať špeciálny formát - podrobnejšie informácie v kapitole Formátovacie masky.


Možnosť použiť Slovník (pre otvorenie stlačte CTRL+L).


Ak chceme dosiahnuť podobný efekt ako na ukážke, teda text, kde je niektorý znak podčiarknutý, uvedieme pred takýto znak symbol &. Tlačidlo na ukážke má teda parameter Text nastavený na - &OK. Znak, ktorý je podčiarknutý, slúži potom v kombinácii s klávesom Alt pri zobrazení schémy v procese D2000 HI ako klávesová skratka - rýchla voľba. Napr. Tlačidlo z ukážky má podčiarknuté písmeno O a teda rýchla voľba bude Alt+O. Rýchla voľba z klávesnice má presne taký efekt ako stlačenie tlačidla pomocou myši.
Poznámka: Použitie klávesových skratiek nie je funkčné pre schému typu MDI (parameter Typ okna - voľba Na ploche HI), pokiaľ táto nie je podschémou inej schémy.


Viditeľný

Parameter určuje, či tlačidlo bude viditeľné pri prvom otvorení schémy v proces D2000 HI. Parameter je možné meniť zo skriptu pomocou funkcie %HI_SetVisible.

Zakázaný

Parameter určuje, či tlačidlo bude pri prvom otvorení schémy v procese D2000 HI aktívne alebo neaktívne. Parameter je možné meniť zo skriptu pomocou funkcie %HI_SetEnable.

Skupina

Parameter definuje prvý Windows prvok v skupine Windows prvkov.

Farba podkladu (1)

Pri niektorých windows prvkoch je možné nastaviť farbu podkladu. Táto farba sa používa aj ako farba pri použití okrajov windows prvku (viď. parametre Okraje). Ak je v políčku písmeno D použije sa default farba z windowsov, resp podkladová farba schémy.

Viacriadkový

Zobrazovaný text môže byť zobrazený vo viacero riadkoch

Zalamovanie

Nepoužíva sa.

Priehľadný

Nepoužíva sa.

Vzhľad

Nepoužíva sa.

Horizontálne umiestnenie

Default - základné pre daný windows prvok / Vľavo / Vstrede / Vpravo

Hore

Vertikálne umiestnenie. Bez tejto voľby je text umiestnený v strede  s touto voľbou umiestnený v hore.


Bitové mapy

Tlačidlá umožňujú zobrazovať (podľa stavu v ktorom sa nachádzajú) 1-3 bitové mapy. Pri použití bitových máp sa neberie do úvahy parameter transparentnosť, tlačidlo sa kreslí ako pri použití parametra "Ako tlačidlo" s tým rozdielom, že základné (defaultne) umiestnenie je vľavo a nie v strede.

Okno priradenia bitových máp obsahuje pole výberu bitovej mapy (2) pre vybraný stav tlačidla.

Toto pole obsahuje meno bitovej mapy, tlačidlo otvárajúce okno výberu a tlačidlo zrušenia výberu (x).  Zrušenie pripojenia je možné aj zadaním neexistujúceho mena bitovej mapy.

Pod priestorom výberu sa nachádza pole bitových máp pre možné stavy tlačidla,


kde (3) určuje, s ktorým stavom (povolený a zakázaný) sa pracuje v poli výberu. Ukážka jednotlivých stavov:


Výber stavu je pre niektoré stavy (nie pre stav zakázaný) možný ak kliknutím do zobrazenia použitej bitovej mapy. A štart výberu dvojitým kliknutim do zobrazenia použitej bitovej mapy.

Poznámka: Pri použití farebnej bitovej mapy dochádza v systéme Windows k prevodu tejto bitovej mapy na čierno-bielu bitovú mapu, preto sa odporúča používať monochromatické bitové mapy.

Poznámka pre aplikáciu D2000 Tenký klient

Tenký klient nedokáže zarovnať bitovú mapu na tlačidle vertikálne.

Tenký klient nepodporuje bitovú mapu pre zakázaný stav.

Viac pravidiel na stránke Pravidlá kreslenia a vlastnosti objektov pre D2000 Tenký klient.

Enter

Definičné tlačidlo pre Enter.

Esc

Definičné tlačidlo pre Esc.

Podpora pre tlačidlá Enter a Esc funguje za nasledovných podmienok:

  1. Funguje iba pre dialógové schémy a podschémy dialógovo-modálnych okien.
  2. Ako prvý prvok schémy sa vytvorí tlačidlo "OK" (ID = číslo GO = 1) - nemusí byť viditeľné. Tlačidlo dostáva správu od klávesy Enter tak, ako je to definované pre dialógové okná v systémoch Windows.
  3. Ako druhý prvok schémy sa vytvorí tlačidlo "CANCEL" (ID = číslo GO = 2) - nemusí byť viditeľné. Tlačidlo dostáva správu od klávesy Esc.
  4. Stlačenie kláves Enter a Esc pre takto definované tlačidlá sa týka hlavnej schémy definovanej ako dialógová alebo podschémy dialógovo-modálnej schémy.

Poznámka pre aplikáciu D2000 Tenký klient

Tenký klient nepodporuje tento parameter.
Viac pravidiel na stránke Pravidlá kreslenia a vlastnosti objektov pre D2000 Tenký klient.


BMP+Text

Ak je definovaná bitová zobrazí sa s ňou aj text umiestnenie je bitová mapa a vedľa nej text.

BMP/Text

Ak je definovaná bitová zobrazí sa s ňou aj text umiestnenie je bitová mapa a pod ňou text.

Font


Názov použitého fontu je zobrazený v rozbaľovacom zozname, ktorý obsahuje pre zrýchlenie výberu posledne použité fonty. Za ním sa nachádza tlačidlo výberu zo všetkých definovaných textových štýlov. Štýl vybratý z tohto zoznamu sa použije pre popis tlačidla.  Viac sa o textových štýloch dozviete v kapitole Konfigurácia textových štýlov.

Posledným parametrom je farba textu (4) a jej výber. Ak je v políčku písmeno D použije sa default farba z windowsov.


Poznámka: Font je možné zmeniť zo skriptu pomocou funkcie %HI_SetFontStyle.Write a comment…