Page tree
Skip to end of metadata
Go to start of metadata

Pripojovanie objektov na ovládanie umožňuje vytvoriť väzbu grafického objektu na objekt systému D2000 tak, aby bolo možné z prostredia grafickej schémy otvorenej v procese D2000 HI ovládať, t.j. nastavovať hodnotu, resp. iné atribúty komplexnej hodnoty objektu.


Pripojenie objektu na ovládanie

 1. Vyberte grafický objekt, ktorý chcete pripojiť na ovládanie.
 2. V paletke Pripojenie objektu - záložka Ovládanie - definujte nasledujúce parametre:

  • Vyberte objekt alebo lokálnu premennú (tlačidlo L), ktorého atribúty sa budú pomocou grafického objektu ovládať.
  • Zvoľte spôsob ovládania objektu: Nastaviť priamo, Otvor okno, Nastav hodnotu. Pre voľbu Nastav hodnotu je potrebné do vstupného políčka, ktoré sa zobrazí v paletke, zadať danú hodnotu. Viac informácii o oboch spôsoboch ovládania nájdete v kapitole Spôsob ovládania objektu.
  • Vyberte typ reakcie - Stlačenie (ovládanie objektu stlačením tlačidla myši nad grafickým objektom) alebo Pustenie (ovládanie objektu uvoľnením tlačidla myši nad grafickým objektom).
  • Ak je potrebné, aby zmena niektorého z atribútov objektu v procesu D2000 HI vyžadovala aj dodatočné potvrdenie, začiarknite políčko vedľa voľby Aj s potvrdením. Ak je voľba Autom. zatvoriť zaškrtnutá, ovládacie okno v procese D2000 HI sa po zmene niektorého z atribútov objektu automaticky zatvorí.

   Paletka Pripojenie objektu

 3. Na potvrdenie definovaných parametrov zobrazovania kliknite na tlačidlo .

Poznámka 1: Kliknutím na tlačidlo (V - vzor) sa všetky parametre pripojovania nastavia podľa naposledy pripájaného objektu. Prejaví sa to vyplnením jednotlivých položiek v paletke Pripojenie objektu.

Poznámka 2: Ovládanie pre Windows prvok - tlačidlo sa aktivuje iba na stlačenie. Ovládanie je generované na kliknutie (stlačenie a pustenie) tlačidla.

Write a comment…