Page tree
Skip to end of metadata
Go to start of metadata

Textový zobrazovač umožňuje v grafickej schéme zobraziť hodnotu textového objektu systému D2000 - užívateľská premenná, meraný bod.

Ukážka textového zobrazovača v procese D2000 HI:

Ukážka - Textový zobrazovač

Vytvorenie textového zobrazovača

  1. V nástrojovej lište Kreslenie stlačte tlačidlo Textový zobrazovač tlačidlo Textový zobrazovač.
  2. Umiestnite kurzor na pozíciu v schéme, kde bude roh zobrazovača a kliknite myšou.
  3. Umiestnite kurzor na pozíciu v schéme, kde bude protiľahlý roh zobrazovača a kliknite myšou.

Konfigurácia parametrov pripojenia textového zobrazovača prebieha v paletke Pripojenie objektu prostredníctvom nasledovných záložiek:

Objekt


Paletka Pripojenie objektu

Pripojený objekt

Definovanie objektu typu text (užívateľská premenná, počítaný bod alebo štruktúrovaná premenná), ktorého hodnotu bude zobrazovač zobrazovať.

 

V prípade objektu typu Štruktúrovaná premenná, je potrebné určiť, hodnota ktorej bunky sa má v zobrazovači zobrazovať. Jednoznačná pozícia bunky v štruktúrovanej premennej je definovaná názvom stĺpca (parameter Stĺpec) a číslom riadku (parameter Riadok). Pre objekt typu Pole hodnôt je potrebné určiť, ktorý prvok poľa má zobrazovač zobrazovať.

Štýl

Definovanie textového štýlu pre zobrazovaný text.

Ovládanie


Parametre na záložke sú uvedené pri popise paletky Pripojenie objektu - záložka Ovládanie.

Skript


Referenčná premenná

Slúži na pomenovanie zobrazovača pre použitie v skripte formou referenčnej premennej.

Metadáta

Priradenie aplikačných dát (metadáta) grafickému objektu. Ak má objekt nejaké metadáta, zobrazí sa v tlačidle meno prvého záznamu metadát. Ak má viac záznamov bude za menom ",..." .

Udalosť

Výber udalosti pre zobrazovač. Zoznam obsahuje nasledovné udalosti:

Obsluha udalosti

Definovanie udalosti zvolenej v parametri Udalosť.

Info text/URL


Info text

Definovanie informačného textu, ktorý sa zobrazí formou bublinkovej nápovedy pri nastavení ukazovateľa myši nad zobrazovačom po otvorení schémy v procese D2000 HI.
Možnosť použiť Slovník (pre otvorenie stlačte CTRL+L).

URL

Definovanie URL adresy pre otvorenie internetovej stránky zo schémy. Adresa sa dá nastaviť aj zo skriptu schémy prostredníctvom funkcie %HI_SetOBJURL.

Vzhľad


Paletka Pripojenie objektu - Vzhľad

Štýl

Definovanie štýlu textového zobrazovača. Prehľad dostupných štýlov textových zobrazovačov je uvedený v nasledujúcej tabuľke.


Zobrazovač kreslený s rámikom aj s podkladom.
3D efekt - zatlačený zobrazovač.
3D efekt - vypuklý zobrazovač.
Zobrazovač kreslený s 3D rámikom.

Rámik, Podklad a Text

Parametre Rámik, Podklad a Text umožňujú definovať farby jednotlivých častí textového zobrazovača. Farba sa definuje výberom z ponuky farieb, ktorá sa otvorí kliknutím na šípku vedľa príslušného farebného políčka.

Write a comment…