Page tree
Skip to end of metadata
Go to start of metadata

Zobrazovač typu Trend, umiestnený v grafickej schéme umožňuje zobrazovať časový priebeh hodnôt objektov prostredníctvom grafu. Do jedného trendu je možné zobrazovať hodnoty maximálne štyroch objektov. Nasledujúci obrázok demonštruje ukážku trendu. Dve vodorovné červené čiary znázorňujú dolný a horný limit definovaný pre trend

Ukážka - Zobrazovač typu Trend

Vytvorenie trendu


  1. V nástrojovej lište Kreslenie stlačte tlačidlo Trend - tlačidlo Trend.
  2. Umiestnite kurzor na pozíciu v schéme, kde bude roh trendu a kliknite myšou.
  3. Umiestnite kurzor na pozíciu v schéme, kde bude protiľahlý roh trendu a kliknite myšou.


Konfigurácia parametrov pripojenia trendu prebieha v paletke Pripojenie objektu prostredníctvom nasledujúcich záložiek:


Objekty


Objekt č. 1 až Objekt č. 12


Zobrazovač Trend môže zobrazovať súčasne maximálne dvanásť (12) objektov. Z tohto dôvodu obsahuje záložka Objekty dvanásť riadkov. Objekty sa definujú zápisom do vstupného políčka alebo výberom zo zoznamu objektov, ktorý sa otvorí po stlačení tlačidla napravo od políčka.

Farba zobrazovania daného objektu sa definuje kliknutím na políčko v ľavej časti každého riadku.

V prípade objektu typu Štruktúrovaná premenná, je potrebné určiť, hodnota ktorej bunky sa má v trende zobrazovať. Jednoznačná pozícia bunky v štruktúrovanej premennej je definovaná názvom stĺpca (parameter Stĺpec) a číslom riadku (parameter Riadok). Pre objekt typu Pole hodnôt je potrebné určiť, ktorý prvok poľa má trend zobrazovať.


OvládanieParametre na záložke sú uvedené pri popise paletky Pripojenie objektu - záložka Ovládanie.


SkriptReferenčná premenná


Slúži na pomenovanie zobrazovača pre použitie v skripte formou referenčnej premennej.


Metadáta


Priradenie aplikačných dát (metadáta) grafickému objektu. Ak má objekt nejaké metadáta, zobrazí sa v tlačidle meno prvého záznamu metadát. Ak má viac záznamov bude za menom ",..." .


Udalosť

Výber udalosti pre zobrazovač. Zoznam obsahuje nasledovné udalosti:


Obsluha udalosti


Definovanie udalosti zvolenej v parametri Udalosť.


Info text/URLInfo text


Definovanie informačného textu, ktorý sa zobrazí formou bublinkovej nápovedy pri nastavení ukazovateľa myši nad zobrazovačom po otvorení schémy v procese D2000 HI.
Možnosť použiť Slovník (pre otvorenie stlačte CTRL+L).


URL


Definovanie URL adresy pre otvorenie internetovej stránky zo schémy. Adresa sa dá nastaviť aj zo skriptu schémy prostredníctvom funkcie %HI_SetOBJURL.


Parametre


Paletka Pripojenie objektu - Parametre

Limity


Políčko na povolenie kreslenia limitov. Vstupné políčka slúžia na definovanie dolného a horného limitu pre trend. Limity sú kreslené nastavenou farbou ako vodorovné čiary.


Rozsah Y


Rozsah osi y (zvislá os) trendu. Vstupné políčka slúžia na definovanie dolného a horného limitu osi.


Dĺžka


Časová dĺžka v minútach určuje rozsah vodorovnej časovej osi (os x).


Posun


Parameter súvisí s časovou dĺžkou. Určuje (v minútach), o koľko sa posunie časová os, keď vykresľovanie trendu dosiahne jej pravý okraj.


Hrubé čiary


Ak je políčko začiarknuté, grafy v trende budú kreslené hrubo.


Vzhľad


Paletka Pripojenie objektu - Vzhľad

Štýl


Definovanie štýlu zobrazovača Trend.


Trend kreslený s rámikom aj s podkladom.
3D efekt - zatlačený trend.
3D efekt - vypuklý trend.
Trend kreslený s 3D rámikom.


Rámik a Podklad


Parametre Rámik a Podklad umožňujú definovať farby jednotlivých častí trendu. Farba sa definuje výberom z ponuky farieb, ktorá sa otvorí kliknutím na šípku vedľa príslušného farebného políčka. 


Poznámka pre aplikáciu D2000 Tenký klient


Zobrazovač Trend nie je implementovaný v Tenkom klientovi.
Viac pravidiel na stránke Pravidlá kreslenia a vlastnosti objektov pre D2000 Tenký klient.


Write a comment…