Page tree
Skip to end of metadata
Go to start of metadata

Ručičkový prístroj zobrazuje hodnotu jedného vybratého objektu prostredníctvom ručičky, ktorá mení svoju polohu (otáča sa) v závislosti od zmien hodnoty pripojeného objektu.


Ukážka ručičkového prístroja zobrazeného v procese D2000 HI:

Ukážka - Ručičkový prístroj

Vytvorenie ručičkového prístroja


  1. V nástrojovej lište Kreslenie stlačte tlačidlo Ručičkový prístroj tlačidlo Ručičkový prístroj.
  2. Umiestnite kurzor na pozíciu v schéme, kde bude roh prístroja a kliknite myšou.
  3. Umiestnite kurzor na pozíciu v schéme, kde bude protiľahlý roh prístroja a kliknite myšou.


Konfigurácia parametrov pripojenia ručičkového prístroja prebieha v paletke Pripojenie objektu prostredníctvom nasledovných záložiek:


Objekty


Objekt č. 1 až Objekt č. 12


Ručičkový prístroj môže zobrazovať hodnoty maximálne dvanástich (12) objektov. V prípade, že pre prístroj definujete viac ako jeden objekt, nahradí sa tento zobrazovač viacerými čiastkovými zobrazovačmi. Počet týchto zobrazovačov je odvodený od počtu definovaných objektov. Nejedná sa však o samostatné grafické objekty, a preto majú čiastkové zobrazovače spoločné všetky konfiguračné parametre. Zobrazovač môže byť v závislosti od pomeru jeho výšky k šírke rozčlenený buď vertikálne (čiastkové zobrazovače sú vedľa seba), alebo horizontálne (čiastkové zobrazovače sú nad sebou).


V prípade objektu typu Štruktúrovaná premenná, je potrebné určiť, hodnota ktorej bunky sa má v zobrazovači zobrazovať. Jednoznačná pozícia bunky v štruktúrovanej premennej je definovaná názvom stĺpca (parameter Stĺpec) a číslom riadku (parameter Riadok). Pre objekt typu Pole hodnôt je potrebné určiť, ktorý prvok poľa má zobrazovač zobrazovať.


OvládanieParametre na záložke sú uvedené pri popise paletky Pripojenie objektu - záložka Ovládanie.


SkriptReferenčná premenná


Slúži na pomenovanie zobrazovača pre použitie v skripte formou referenčnej premennej.


Metadáta


Priradenie aplikačných dát (metadáta) grafickému objektu. Ak má objekt nejaké metadáta, zobrazí sa v tlačidle meno prvého záznamu metadát. Ak má viac záznamov bude za menom ",..." .


Udalosť

Výber udalosti pre zobrazovač. Zoznam obsahuje nasledovné udalosti:


Obsluha udalosti


Definovanie udalosti zvolenej v parametri Udalosť.


Info text/URLInfo text


Definovanie informačného textu, ktorý sa zobrazí formou bublinkovej nápovedy pri nastavení ukazovateľa myši nad zobrazovačom po otvorení schémy v procese D2000 HI.
Možnosť použiť Slovník (pre otvorenie stlačte CTRL+L).


URL


Definovanie URL adresy pre otvorenie internetovej stránky zo schémy. Adresa sa dá nastaviť aj zo skriptu schémy prostredníctvom funkcie %HI_SetOBJURL.


Parametre


Paletka Pripojenie objektu - Parametre

Popis


Zápis popisu stĺpcového prístroja (položka Popis), ktorý je umiestnený v spodnej časti prístroja. V popise prístroja je možné použiť aj tzv. formátovacie masky, ktoré umožňujú zobrazovať jednotlivé časti komplexnej hodnoty objektu systému D2000 (atribúty). Takýmto spôsobom môže popis prístroja zobrazovať napr. aktuálnu hodnotu pripojeného objektu. Viac informácií o používaní a formáte masiek nájdete v kapitole Pripojovanie na zobrazovanie atribútov objektov.
Možnosť použiť Slovník (pre otvorenie stlačte CTRL+L).


Poznámka: Pri použití formátovacej masky v popise prístroja zobrazujúceho viac objektov bude popis príslušného čiastkového zobrazovača zobrazovať atribút zodpovedajúceho zobrazovaného objektu - položky Objekt č. 1Objekt č. 12.

Farba


Kliknutím na políčko Farba sa otvorí ponuka farieb. Vybratá farba je použitá na vykreslenie definovaného popisu prístroja.


Parametre 2


Paletka Pripojenie objektu - Parametre 2

Rozsah


Definovanie rozsahu stupnice ručičkového prístroja. Napravo od tejto položky sa nachádza políčko na výber farby číselnej stupnice.


Číslovanie


Počet dielikov, na ktoré je rozčlenená stupnica určujú parametre Hlavné (hlavné dieliky) a Vedľajšie (vedľajšie dieliky). Parameter Číslovať každý definuje hustotu číslovania hlavných dielikov. Počet desatinných miest jednotlivých číselných hodnôt na stupnici je možné definovať pomocou parametra Des. miest.


Ručička


Výber ručičky z troch rôznych typov.


Podsvietenie


Zapnutie / vypnutie podsvietenia, nastavenie jeho intenzity (od 1 do 3) a farby.


Číselník


Nastavenie farby dielikov stupnice z palety farieb.


Stred


Nastavenie farby.


Vzhľad


Paletka Pripojenie objektu - Vzhľad

Štýl


Definovanie štýlu stĺpcového prístroja.


Prístroj kreslený s rámikom aj s podkladom.
3D efekt - zatlačený prístroj.
3D efekt - vypuklý prístroj.
Prístroj kreslený s 3D rámikom.


Rámik a Podklad


Parametre Rámik a Podklad umožňujú definovať farby jednotlivých častí stĺpcového prístroja. Farba sa definuje výberom z ponuky farieb, ktorá sa otvorí kliknutím na šípku vedľa príslušného farebného políčka.


Poznámka pre aplikáciu D2000 Tenký klient


Ručičkový prístroj nie je implementovaný v Tenkom klientovi.
Viac pravidiel na stránke Pravidlá kreslenia a vlastnosti objektov pre D2000 Tenký klient.


Write a comment…