Page tree
Skip to end of metadata
Go to start of metadata

Koláčový diagram vyjadruje podiel hodnôt objektov na celku. Celok je tvorený súčtom hodnôt všetkých objektov zobrazovaných v diagrame. Každá hodnota je reprezentovaná kruhovou výsečou, ktorej veľkosť odpovedá hodnote celku.


Ukážka koláčového diagramu zobrazeného v procese D2000 HI:


 


Ukážka koláčového diagramu v procese HI
Ukážka koláčového diagramu v procese HI


Vytvorenie koláčového diagramu


  1. V nástrojovej lište Kreslenie stlačte tlačidlo Koláčový diagram tlačidlo Koláčový diagram.
  2. Umiestnite kurzor na pozíciu v schéme, kde bude roh diagramu a kliknite myšou.
  3. Umiestnite kurzor na pozíciu v schéme, kde bude protiľahlý roh diagramu a kliknite myšou.


Konfigurácia parametrov pripojenia koláčového diagramu prebieha v paletke Pripojenie objektu prostredníctvom nasledovných záložiek:


Objekty


Objekt č. 1 až Objekt č. 12


Koláčový diagram môže zobrazovať súčasne maximálne dvanásť (12) objektov. Z tohto dôvodu obsahuje záložka Objekty dvanásť riadkov. Objekty sa definujú zápisom do vstupného políčka alebo výberom zo zoznamu objektov, ktorý sa otvorí po stlačení tlačidla napravo od políčka.

Farba zobrazovania daného objektu sa definuje kliknutím na políčko v ľavej časti každého riadku.

V prípade objektu typu Štruktúrovaná premenná, je potrebné určiť, hodnota ktorej bunky sa má v diagrame zobrazovať. Jednoznačná pozícia bunky v štruktúrovanej premennej je definovaná názvom stĺpca (parameter Stĺpec) a číslom riadku (parameter Riadok). Pre objekt typu Pole hodnôt je potrebné určiť, ktorý prvok poľa má diagram zobrazovať.


OvládanieParametre na záložke sú uvedené pri popise paletky Pripojenie objektu - záložka Ovládanie.


SkriptReferenčná premenná


Slúži na pomenovanie zobrazovača pre použitie v skripte formou referenčnej premennej.


Metadáta


Priradenie aplikačných dát (metadáta) grafickému objektu. Ak má objekt nejaké metadáta, zobrazí sa v tlačidle meno prvého záznamu metadát. Ak má viac záznamov bude za menom ",..." .


Udalosť

Výber udalosti pre zobrazovač. Zoznam obsahuje nasledovné udalosti:


Obsluha udalosti


Definovanie udalosti zvolenej v parametri Udalosť.


Info textInfo text


Definovanie informačného textu, ktorý sa zobrazí formou bublinkovej nápovedy pri nastavení ukazovateľa myši nad zobrazovačom po otvorení schémy v procese D2000 HI.
Možnosť použiť Slovník (pre otvorenie stlačte CTRL+L).


URL


Definovanie URL adresy pre otvorenie internetovej stránky zo schémy. Adresa sa dá nastaviť aj zo skriptu schémy prostredníctvom funkcie %HI_SetOBJURL.


Vzhľad


Paletka Pripojenie objektu - Vzhľad

Štýl


Definovanie štýlu koláčového diagramu.


Diagram kreslený s rámikom aj s podkladom.
3D efekt - zatlačený diagram.
3D efekt - vypuklý diagram.
Diagram kreslený s 3D rámikom.


Rámik a Podklad


Parametre Rámik a Podklad umožňujú definovať farby jednotlivých častí koláčového diagramu. Farba sa definuje výberom z ponuky farieb, ktorá sa otvorí kliknutím na šípku vedľa príslušného farebného políčka.


Rámik v grafe je možné podľa potreby vypnúť alebo zapnúť.

Write a comment…