Page tree
Skip to end of metadata
Go to start of metadata

Akcia ON ERROR


Funkcia Akcia slúži na riadenie spracovania chybových stavov.
Deklarácia
 ON ERROR label/NONE/ON/OFF 
Parametre
label in Návestie (postupnosť znakov, ktorá vyhovuje obmedzeniam pre meno objektu).
Popis Pri výskyte chyby počas vykonávania postupnosti definovaných akcií sa interpret skriptu riadi podľa aktuálneho nastavenia jej spracovania. Lokálne premenné _ERR_LINE, _ERR_NR and _ERR_MSG sú vždy nastavované a bližšie popisujú vzniknutú chybu.

Možné aktuálne nastavenie spracovania a činnosť pri výskyte chyby:
  • ON ERROR label - pri výskyte chyby bude skript pokračovať na akcii, ktorá nasleduje za návestím s menom label.
  • ON ERROR NONE - po vykonaní akcie nie je definované návestie pre obsluhu chyby. V tomto stave sa skript nachádza po spustení. Výskyt chyby má za následok zápis do logovacej databázy a ukončenie skriptu.
  • ON ERROR OFF - výskyt chyby nepreruší postupnosť vykonávania akcií, pokračuje sa bezprostredne nasledujúcou akciou (aj pri akcii IF THEN). Zistiť výskyt prípadnej chyby je možné testom hodnoty preddefinovanej lokálnej premennej _ERR_NR. Prístup k hodnote lokálnej premennej _ERR_NR v tomto režime má za následok jej nastavenie na hodnotu _ERR_NO_ERROR !!!
  • ON ERROR ON - odstránenie účinku akcie ON ERROR OFF. Ak bolo pred akciou definované návestie pre obsluhu chyby, stáva sa toto aktívne.

Write a comment…