Page tree
Skip to end of metadata
Go to start of metadata

Zobrazovač XY graf umožňuje zobrazovať grafický priebeh hodnôt daných súradnicami (x, y) zo skriptu. Súradnice hodnôt sa nastavujú pomocou funkcie %HI_SetGraphXY_Data.


Vytvorenie zobrazovača XY graf

  1. V nástrojovej lište Kreslenie stlačte tlačidlo XY Graf .
  2. Umiestnite kurzor na pozíciu v schéme, kde bude roh zobrazovača a kliknite myšou.
  3. Umiestnite kurzor na pozíciu v schéme, kde bude protiľahlý roh zobrazovača a kliknite myšou.

 

Konfigurácia parametrov zobrazovača typu XY Graf prebieha v paletke Pripojenie objektu prostredníctvom nasledovných záložiek:

Parametre


Paletka Pripojenie objektu

Konfigurácia XY grafu

Po stlačení tlačidla  sa otvorí dialógové okno Konfigurácia XY grafu, ktoré umožňuje nastaviť parametre zobrazovača.

Rámik

Parameter umožňuje zobraziť / nezobraziť rámik. Na výber sú možnosti:

  • Nekresliť
  • Kresliť
  • 3D

Ovládacie prvky

V prípade nezaškrtnutej voľby Ovládacie prvky bude v zobrazovači zobrazený len grafický priebeh a žiadny iný ovládací prvok.

Skript


Referenčná premenná

Slúži na pomenovanie zobrazovača pre použitie v skripte formou referenčnej premennej.

Metadáta

Priradenie aplikačných dát (metadáta) grafickému objektu. Ak má objekt nejaké metadáta, zobrazí sa v tlačidle meno prvého záznamu metadát. Ak má viac záznamov bude za menom ",..." .

Udalosť

Výber udalosti pre zobrazovač. Zoznam obsahuje nasledovné udalosti:

Obsluha udalosti

Definovanie udalosti zvolenej v parametri Udalosť.Poznámka pre aplikáciu D2000 Tenký klient

Zobrazovač XY graf nie je implementovaný v Tenkom klientovi.
Viac pravidiel na stránke Pravidlá kreslenia a vlastnosti objektov pre D2000 Tenký klient.

Write a comment…