Page tree
Skip to end of metadata
Go to start of metadata

Prístroj Splitter umožňuje v svojom priestore otvoriť dve okná typu Schéma alebo Graf a rozdelenia priestoru medzi nimi.


Vytvorenie prístroja Splitter

  1. V nástrojovej lište Kreslenie stlačte tlačidlo Splitter Splitter.
  2. Umiestnite kurzor na pozíciu v schéme, kde bude roh prístroja a kliknite myšou.
  3. Umiestnite kurzor na pozíciu v schéme, kde bude protiľahlý roh prístroja a kliknite myšou.

Konfigurácia parametrov pripojenia prístroja Splitter prebieha v paletke Pripojenie objektu prostredníctvom nasledovných záložiek:

Parametre


Pripojenie objektov

Okná môžu byť umiestnené vedľa seba alebo nad sebou.

Parameter Zmeň určuje ako sa okná menia pri zmene veľkosti prístroja:

  • 1. mení sa rozmer iba prvého okna,
  • 2. mení sa rozmer iba druhého okna,
  • 1.+ 2. mení sa rozmer oboch okien v aktuálnom pomere ich veľkosti v prístroji.

Tlačidlo Komponenty otvára okno, v ktorom sa definujú komponenty splittra a ich parametre. Objekt sa vyberie zo zoznamu objektov, ktorý sa otvorí po dvojkliku na danú bunku.

Definovanie komponentov

Popis stĺpcov tabuľky v dialógovom okne:

Stĺpec Význam
Č. Číslo komponentu.
Pripojený objekt Meno objektu pripojeného na zobrazovanie. Dvojité kliknutie myši na políčko otvorí zoznam objektov.
Typ objektu Výber typu objektu, ktorý sa zobrazí v danej časti splittra. Na výber sú 2 typy - Schéma a Graf.

Poznámka: Typ objektu sa nastaví automaticky podľa objektu, ktorý je vybraný v danom riadku (stĺpec Pripojený objekt). Ak pre daný riadok nie je definovaný objekt, ktorý sa v nej zobrazí, je potrebné typ objektu definovať pre neskoršie použitie v skripte.
Referenčná premenná Meno referenčnej premennej, ktorá je priradená objektu pre použitie v skripte. Kliknutie na názov príslušného objektu vygeneruje udalosť OnClick.
Min. rozmer Minimálny rozmer položky, pod ktorý splitter nedovolí zmenšenie.
Parameter Stĺpec obsahuje typ parametra pre stĺpce Zdedený alebo Zadaný v závislosti od typu objektu:
  • pre schémy - Inštancia
  • pre grafy - Číslo riadku
Zdedený Pre schémy - ak je parameter zaškrtnutý, bude mať schéma otvorená v okne (podschéma) číslo inštancie zhodné s materskou schémou (schéma obsahujúca tento zobrazovač). V prípade, že je táto voľba neaktívna, je možné číslo inštancie zadať priamo v stĺpci Zadaný.

Pre grafy - parameter má význam len pre aktívny graf a určuje číslo riadku všetkých aktívnych objektov v grafe. Číslo riadku je možné zadať ako priamu hodnotu (stĺpec Zadaný), alebo ho odvodiť od aktuálneho čísla inštancie schémy (stĺpec Zdedený). Číslo riadku je tiež možné zmeniť zo skriptu schémy volaním akcie %HI_SetGraphRowNr.
Zadaný Pre schémy - priame definovanie čísla inštancie schémy otvorenej v splittri.

Pre grafy - parameter má význam len pre aktívny graf a umožňuje priame definovanie čísla riadku všetkých aktívnych objektov v grafe.
Parameter Stĺpec obsahuje typ parametra (Viacnásobné otvorenie alebo Ovládacie prvky) v závislosti od typu objektu:
  • pre schémy - povolenie / zakázanie súčasného otvorenia podschémy s rovnakým číslom inštancie v rôznych materských schémach,
  • pre grafy - zobrazenie / skrytie ovládacích prvkov v okne grafu.
Poznámka: Parameter sa zakáže / povolí pomocou zaškrtávacieho tlačidla v predchádzajúcom stĺpci.

Skript


Referenčná premenná

Slúži na pomenovanie prístroja pre použitie v skripte formou referenčnej premennej.

Metadáta

Priradenie aplikačných dát (metadáta) grafickému objektu. Ak má objekt nejaké metadáta, zobrazí sa v tlačidle meno prvého záznamu metadát. Ak má viac záznamov bude za menom ",..." .

Udalosť

Výber udalosti pre prístroj. Zoznam obsahuje nasledovné udalosti:

Obsluha udalosti

Definovanie udalosti zvolenej v parametri Udalosť.

Write a comment…