Page tree
Skip to end of metadata
Go to start of metadata

Pruh zobrazuje hodnotu objektu prostredníctvom farebného stĺpca, ktorý sa vypĺňa v závislosti na veľkosti (hodnote) zobrazovaného objektu zľava vpravo, resp. zdola nahor. Pre stĺpec je možné definovať minimálny, maximálny limit a niekoľko medzí (spolu maximálne 6), pričom musí platiť:

Min < medza 1 < medza 2 < medza 3 < medza 4 < Max

Každý dielik (úsek medzi dvoma susednými medzami) môže byť kreslený inou farbou. Pruh navyše môže byť členený na dieliky s konštantnou vzájomnou vzdialenosťou. Toto členenie je nezávisle na definovaných medziach a slúži na zlepšenie čitateľnosti zobrazovača.

Pruh - medze

Nasledujúci obrázok demonštruje pruh so šiestimi kreslenými rovnomerne rozloženými medzami (0, 20, 40, 60, 80 a 100) a kresleným rámikom a členením.

Ukážka - Pruh

Vytvorenie pruhu

  1. V nástrojovej lište Kreslenie kliknite na tlačidlo Pruh tlačidlo Pruh.
  2. Umiestnite kurzor na pozíciu v schéme, kde bude roh pruhu a kliknite myšou.
  3. Umiestnite kurzor na pozíciu v schéme, kde bude protiľahlý roh pruhu a kliknite myšou.

Konfigurácia parametrov pruhu prebieha v paletke Pripojenie objektu prostredníctvom nasledovných záložiek:

Zobrazenie


Paletka Pripojenie objektu

1 a 2 Tlačidlo na výber objektu (1) alebo lokálnej premennej (2), ktorého hodnotu bude pruh zobrazovať.
3 Definovanie hodnôt pre jednotlivé medze.
4 Výber farieb pre kreslenie jednotlivých dielikov.
5 Nastavenie počtu medzí zobrazovača - pruhu.
6 Definovanie podkladovej farby pruhu.
  

V prípade objektu typu Štruktúrovaná premenná, je potrebné určiť, hodnota ktorej bunky sa má v zobrazovači zobrazovať. Jednoznačná pozícia bunky v štruktúrovanej premennej je definovaná názvom stĺpca (parameter Stĺpec) a číslom riadku (parameter Riadok). Pre objekt typu Pole hodnôt je potrebné určiť, ktorý prvok poľa má zobrazovač zobrazovať.

Ovládanie


Parametre na záložke sú uvedené pri popise paletky Pripojenie objektu - záložka Ovládanie.

Skript


Referenčná premenná

Slúži na pomenovanie zobrazovača pre použitie v skripte formou referenčnej premennej.

Metadáta

Priradenie aplikačných dát (metadáta) grafickému objektu. Ak má objekt nejaké metadáta, zobrazí sa v tlačidle meno prvého záznamu metadát. Ak má viac záznamov bude za menom ",..." .

Udalosť

Výber udalosti pre zobrazovač. Zoznam obsahuje nasledovné udalosti:

Obsluha udalosti

Definovanie udalosti zvolenej v parametri Udalosť.

Info text/URL


Info text

Definovanie informačného textu, ktorý sa zobrazí formou bublinkovej nápovedy pri nastavení ukazovateľa myši nad zobrazovačom po otvorení schémy v procese D2000 HI.
Možnosť použiť Slovník (pre otvorenie stlačte CTRL+L).

URL

Definovanie URL adresy pre otvorenie internetovej stránky zo schémy. Adresa sa dá nastaviť aj zo skriptu schémy prostredníctvom funkcie %HI_SetOBJURL.

Parametre


Paletka Pripojenie objektu - Parametre

Rámik

Rámik predstavuje obdĺžnik kreslený po celom obvode pruhu.

Medze

Medze sú zvislé (pri vodorovnom pruhu), resp. vodorovné čiary (pri zvislom pruhu) kreslené podľa definovaných hodnôt medzí - záložka Zobrazenie.

Členenie

Členenie pruhu v smere zľava doprava (vodorovný pruh), resp. zdola nahor (zvislý pruh). Medzi jednotlivými dielikmi členenia je zachovaná konštantná vzdialenosť definovanou parametrom Šírka.


Pre parameter Rámik, Medze a Členenie sú k dispozícii tri možnosti zobrazenia (nezobrazenia):
  • Kresliť - prvok je kreslený ako jednoduchá čiara.
  • 3D - prvok je kreslený ako trojrozmerná čiara.
  • Nekresliť - prvok nie je kreslený.

Pre zobrazenie Kresliť je možné vybrať farbu zobrazenia - položky Farba.

Write a comment…