Page tree
Skip to end of metadata
Go to start of metadata

Zobrazovač Progress bar

Zobrazovač Progress bar slúži na indikáciu určitej činnosti, ktorá sa vykonáva v systéme (spracovanie úlohy, čakanie na údaje, atď.).

Príklad zobrazovača Progress bar:

Progress bar - ukážka
- štandardný


Progress bar - ukážka
- tieňovaný


Vytvorenie progress baru

 1. V nástrojovej lište Kreslenie stlačte tlačidlo Progress bar Progress bar.
 2. Umiestnite kurzor na pozíciu v schéme, kde bude roh diagramu a kliknite myšou.
 3. Umiestnite kurzor na pozíciu v schéme, kde bude protiľahlý roh diagramu a kliknite myšou.

Konfigurácia parametrov pripojenia zobrazovača Progress bar prebieha v paletke Pripojenie objektu prostredníctvom nasledovných záložiek:

ZobrazenieTlačidlo na výber objektu, ktorého hodnotu bude progress bar zobrazovať.

Tlačidlo na výber lokálnej premennej, ktorej hodnotu bude progress bar zobrazovať.

Editácia objektu

Min., Max.

Hodnoty určujú rozsah, v ktorom sa bude progress bar vykresľovať. Ak je premenná, ktorá sa pripája, menšia ako je nastavená minimálna hodnota, tak progress bar ostane prázdny. Ak je hodnota väčšia, progress bar ostane plný.

Bez objektu

Ak je voľba označená, progress bar sa zmení na nekonečný a pripájanie hodnôt sa zakáže.

Ovládanie


Parametre na záložke sú uvedené pri popise paletky Pripojenie objektu - záložka Ovládanie.

Skript


Referenčná premenná

Slúži na pomenovanie zobrazovača pre použitie v skripte formou referenčnej premennej.

Metadáta

Priradenie aplikačných dát (metadáta) grafickému objektu. Ak má objekt nejaké metadáta, zobrazí sa v tlačidle meno prvého záznamu metadát. Ak má viac záznamov bude za menom ",..." .

Udalosť

Výber udalosti pre zobrazovač. Zoznam obsahuje nasledovné udalosti:

Obsluha udalosti

Definovanie udalosti zvolenej v parametri Udalosť.

Info text/URL


Info text

Definovanie informačného textu, ktorý sa zobrazí formou bublinkovej nápovedy pri nastavení ukazovateľa myši nad zobrazovačom po otvorení schémy v procese D2000 HI.
Možnosť použiť Slovník (pre otvorenie stlačte CTRL+L).

URL

Definovanie URL adresy pre otvorenie internetovej stránky zo schémy. Adresa sa dá nastaviť aj zo skriptu schémy prostredníctvom funkcie %HI_SetOBJURL.

Parametre


Záložka umožňuje nastaviť vzhľad progress baru. Podľa výberu typu progress baru (štandardný/tieňovaný, s objektom/bez objekt) nie sú niektoré funkcie podporované.

alebo  (D2000 V12.1N)

Štandardný / Tieňovaný

Výber medzi typom progress baru.

Pohyb

Rýchlosť
Rýchlosť indikátora činnosti. Môže sa nastaviť od 1 (najnižšia rýchlosť) do 10 (najvyššia rýchlosť).Smer
Určuje, akým smerom sa bude pohybovať indikátor činnosti:

 • smer zľava doprava, odrazí sa a vráti sa naspäť
 • smer zľava doprava a na konci skočí na začiatok
 • smer sprava doľava a na konci skočí na začiatok

Vzhľad

Tvar
Tvar indikátora činnosti.


Plniť
Pri označenom parametri sa rámik postupne vypĺňa zvolenou farbou a podľa toho, ako je nastavený smer pohybu, tak:

 • postupne sa vypĺňa a po jeho vyplnení sa začne postupne mazať
 • postupne sa vypĺňa a po jeho vyplnení sa celý zmaže a opäť sa vypĺňa
 • rámik je celý vyplnený a postupne sa maže, keď sa vymaže všetko, tak sa opäť celý vyplní

Indikátor činnosti
Nastavenie farby aktívneho okna.


Podklad

Nastavenie farby podkladu.


Bunky

Nastavenie farby neaktívnych buniek.


Rámik

Nastavenie vzhľadu rámika okolo celého progress baru.

 • 3D - nakreslí 3D rámik, farbu nie je možné zvoliť
 • Kresliť - nakreslí rámik okolo celého indikátora farbou podľa výberu
 • Nekresliť - rámik sa nenakreslí


Poznámka pre aplikáciu D2000 Tenký klient

Zobrazovač Progress bar má v Tenkom klientovi mierne obmedzenú funkčnosť. Tieňový progress bar nie je podporený.
Viac pravidiel na stránke Pravidlá kreslenia a vlastnosti objektov pre D2000 Tenký klient.

Requirements

Minimum supported versionD2000 V12.1N
Write a comment…