Page tree
Skip to end of metadata
Go to start of metadata

Vloženie ActiveX objektu

  1. V nástrojovej lište Kreslenie stlačte tlačidlo ActiveX objekty .
  2. Umiestnite kurzor na pozíciu v schéme, kde bude roh objektu a kliknite myšou.
  3. Umiestnite kurzor na pozíciu v schéme, kde bude protiľahlý roh objektu a kliknite myšou.

Výber a konfigurácia ActiveX objektu prebieha v paletke Pripojenie objektu.

ActiveX


Paletka Pripojenie objektu

ActiveX control

Zoznam obsahuje ActiveX objekty, ktoré sú dostupné v operačnom systéme.

Dizajn

Pri zaškrtnutej voľbe je ActiveX objekt neaktívny - v procese D2000 GrEditor nereaguje na stláčanie kláves ani tlačidiel myši (potrebné pri niektorých ActiveX objektoch na editačné úpravy - zmena umiestnenia, ...).
Ak voľba nie je zaškrtnutá, ActiveX objekt reaguje rovnako ako v procese D2000 HI.

Rozhranie

Tlačidlo zobrazí dialógové okno, v ktorom je možné prezerať rozhranie ActiveX objektu (metódy, premenné, udalosti, ...).

Vlastnosti

Po stlačení tlačidla sa otvorí dialógové okno s dostupnými nastaveniami konkrétneho ActiveX objektu. Vzhľad a vlastnosti dialógového okna závisia od konkrétneho ActiveX objektu (nie vždy sú implementované tvorcom daného objektu).

Skript


Referenčná premenná

Slúži na pomenovanie ActiveX objektu pre použitie v skripte formou referenčnej premennej.

Metadáta

Priradenie aplikačných dát (metadáta) grafickému objektu. Ak má objekt nejaké metadáta, zobrazí sa v tlačidle meno prvého záznamu metadát. Ak má viac záznamov bude za menom ",..." .

Udalosť

Výber udalosti pre ActiveX objekt. Zoznam obsahuje nasledovné udalosti:

Obsluha udalosti

Definovanie udalosti zvolenej v parametri Udalosť.

Info text/URL


Info text

Definovanie informačného textu, ktorý sa zobrazí formou bublinkovej nápovedy pri nastavení ukazovateľa myši nad ActiveX objektom po otvorení schémy v procese D2000 HI.
Možnosť použiť Slovník (pre otvorenie stlačte CTRL+L).

URL

Definovanie URL adresy pre otvorenie internetovej stránky zo schémy. Adresa sa dá nastaviť aj zo skriptu schémy prostredníctvom funkcie %HI_SetOBJURL.

Write a comment…