Page tree
Skip to end of metadata
Go to start of metadata

Dynamický graf je dočasný objekt typu Graf (zaniká zatvorením samotného dynamického grafu) zobrazujúci časový priebeh hodnôt veličín alebo vývoj hodnôt monitorovaných a počítaných veličín v čase vo forme grafických priebehov.

Delenie dynamických grafov:

 1. Jednoduché - otvárajú sa na zobrazenie priebehu jedného objektu. Môžu obsahovať jeho alternatívne priebehy.
 2. Multigrafy - otvárajú sa na zobrazenie viacerých priebehov objektov, ktoré sa do grafu postupne pridávajú. Po naplnení grafu maximálnym počtom objektov (20), sa otvára nový multigraf. Do okna sa pridáva iba priebeh vybratého objektu (t.j. nepridávajú sa jeho alternatívne štatistické priebehy).

Dynamický graf sa otvorí:

 • stlačením tlačidla Graf (jednoduchý) alebo Graf+ (multigraf) v informačnom / ovládacom okne objektu,
 • stlačením tlačidla Graf (jednoduchý) alebo Graf+ (multigraf) v Browseri v procese D2000 HI,
 • kliknutím na grafický objekt, ktorého konfigurácia pripojenia obsahuje funkciu %ViewTrend.

Vlastnosti dynamických grafov:

 • Nastavenia pre dynamické grafy sa definujú prostredníctvom parametrov pre proces D2000 Server - dynamGraphMaxTime, dynamGraphShiftTime, dynamGraphLineType, dynamGraphDescTable, dynamGraphAllStatistics a dynamGraphPointer, alebo môžu byť nastavené podľa vzorového grafu funkciou %HI_SetDynamGraph.
 • Nastavenia pre dynamické multigrafy sa definujú prostredníctvom parametrov pre proces D2000 Server - dynamGraphMultiArch.
 • Ovládanie okna dynamického grafu je zhodné s ovládaním okna grafu, výnimku tvorí tlačidlo Konfigurácia objektu, ktoré je pre dynamické grafy zakázané.
 • Ak je objekt archivovaný viackrát, pri otváraní jednoduchého dynamického grafu pre daný objekt sa, podľa konfigurácie aplikácie, môžu zobrazovať všetky jeho archívne priebehy (max. 20). Tieto zobrazenia voláme alternatívne priebehy.

  Pre alternatívne priebehy platí:
  1. Parametre zobrazenia majú nastavené podľa hlavného - 1. priebehu, okrem farieb (tie sa vygenerujú).
  2. Všetky priebehy používajú spoločnú os č.1.
 • Pre multigrafy platí:
  1. Objekt sa kreslí ako čiarový graf.
  2. Definícia osi sa vygeneruje podľa typu hodnoty bodu.
  3. Do grafu sa pridáva definícia bodu aj osi, ak graf takúto definíciu ešte neobsahuje. Inými slovami, ak multigraf obsahuje os vhodnú pre pridávaný objekt, tak sa do grafu nepridá nová os, ale použije sa pôvodná.
  4. Archívne objekty sa otvárajú v samostatných oknách alebo spolu s ostatnými objektmi, v závislosti od nastavenia parametrov pre proces D2000 Server - dynamGraphMultiArch.
 • Nové nastavenie vzhľadu a parametrov grafických priebehov je možné uložiť do konfigurácie systému D2000 v okne Nastavenie zobrazenia priebehov (otvorí sa po kliknutí na tlačidlo Tlačidlo - Priebehy v grafe) prostredníctvom tlačidla Ulož ako.
Write a comment…