Page tree
Skip to end of metadata
Go to start of metadata


Každý grafický objekt má svoju vlastnú množinu parametrov. Tieto parametre sú zobrazené v paletke Vlastnosti objektu. Táto paletka obsahuje niektoré parametre, ktoré sú spoločné pre viacero objektov (napr. farba čiary, farby výplne, hrúbka čiary a pod.) a tiež špeciálne objektovo závislé parametre (efekt textu pre objekt Text, zdvih pre tlačidlá a pod.).

Paletka Vlastnosti objektu 


V paletke je možné nastaviť parametre grafického objektu ešte pred jeho vytvorením, alebo najprv vytvoriť objekt s aktuálnymi parametrami, a potom modifikovať požadované parametre podľa potreby.


Tlačidlo sa zobrazuje, keď je vybratých viacero objektov. Umožňuje kopírovať vlastnosti grafického objektu, definované v paletke Vlastnosti objektu, na ostatné objekty, ktoré sú vybraté v skupine objektov. Po stlačení tlačidla sa parametre aktívneho grafického objektu prekopírujú ostatným grafickým objektom v skupine. Parametre sa prekopírujú len pre grafické objekty toho istého typu ako je aktívny objekt. Neprenášajú sa nasledovné parametre: poloha objektu, bitové mapy a príslušnosť ku zoskupeniam grafických objektov. Pre grafické objekty typu Viacnásobná čiara a Mnohouholník sa nemenia ani rozmery grafických objektov.


Tlačidlo otvorí paletku Pripojenie objektu. Táto funkcia funguje aj opačne, t.j. v paletke Pripojenie objektu otvorí paletku Vlastnosti objektu.


Keď nie je vybratý žiaden objekt, dajú sa v paletke Vlastnosti objektu editovať prednastavené parametre (vlastnosti) grafických objektov, podľa ktorých sa potom vytvárajú nové objekty. Text v titulkovom páse je v znení:
"Vlastnosti objektu - Default vlastnosti"


Paletka pre nastavenie vlastností grafických objektov zobrazuje vrstvy.


Paletka Vlastnosti objektu môže, v závislosti od typu vybratého grafického objektu, obsahovať nasledujúce záložky.


ZáložkaParametre v záložke
RozmeryZmena rozmerov a pozície grafického objektu.
ČiaryNastavenie parametrov čiar - výber farby výplne a obrysov grafického objektu, definícia výplňovej vzorky, hrúbka, štýl, šípky, ukončenie, zalomenie, zaoblenie.
TextZmena textu, výber textového štýlu a farby textu. Konfigurácia spôsobu a smeru umiestnenia textu, spôsobu kreslenia rámika okolo textu a textového efektu.
BmpZmena bitovej mapy, farba pre monochromatické bitové mapy a nastavenie veľkosti podľa rozmerov bitovej mapy.
TabuľkaNastavenie počtu riadkov a stĺpcov tabuľky, výšky prvého riadku a šírky prvého stĺpca; kreslenie 3D rámika.
Obj. manažérUrčuje správanie sa jednotlivých grafických objektov, alebo skupiny grafických objektov v schéme pri zmene rozmerov schémy v procese D2000 HI.
3DKonfigurácia rozmerov a farieb trojrozmerných grafických objektov.


Poznámka:
Nasledujúci popis záložiek paletky Vlastnosti objektu nie je úplný. V závislosti od typu grafického objektu sa niektoré záložky v dialógovom okne nenachádzajú, alebo niektoré parametre v záložkách nie sú aktívne.
Parametre, ktoré sú špeciálne použité len pre určitý typ grafického objektu sú bližšie popísané v príslušnej kapitole.


Rozmery


Paletka Vlastnosti objektu - záložka Rozmery  


Objekt

X, Y

Rozmery určujú pozíciu objektu v grafickej schéme. Ich význam závisí od typu grafického objektu. Napr. obdĺžnik - ľavý dolný roh, kružnica - stred, čiara - prvý bod, mnohouholník - prvý vrchol atď.


Ďalšie pozičné parametre

X, Y - Vpravo

Rozmery určujú pozíciu n-tého (údaj vľavo od X) bodu objektu v grafickej schéme.

Pozícia 1 a vyššie sa dá meniť, pričom zmena je ovplyvnená nastavením výberu >>. Ak voľba nie je nastavená, posúva sa iba daný bod. Ak je nastavená, posúvajú sa aj nasledovne body, a to o veľkosť zmeny pozície bodu n.


DX, DY

Rozmery grafického objektu.


R1X, R1Y

Rozmery kruhu. R1X je horizontálny polomer a R1Y je vertikálny polomer.


R2X, R2Y

Rozmery 2. kruhu pre medzikružie. R2X je horizontálny polomer a R2Y je vertikálny polomer.


A1, A2

Počiatočný a koncový uhol pre kruhové výseče.


Pridaj - V12.1N

Pridanie bodu pre viacnásobnú čiaru a mnohouholník.


Odober - V12.1N

Odobranie bodu pre viacnásobnú čiaru a mnohouholník.


Priestor objektu

X, Y

Rozmery minimálneho obdĺžnikového priestoru opisujúceho daný grafický objekt.


DX, DY

Rozmery grafického objektu.


Čiary


Paletka Vlastnosti objektu - záložka Čiary 


Čiara

Farba

Výber farby čiary sa nachádza pod textom Čiara. Po kliknutí na ukážku farby sa zobrazí paleta farieb. Kliknutím myši na niektoré z farebných políčok sa nastaví daná farba ako farba čiary.


Štýl

Výber štýlu čiary. Zoznam obsahuje niekoľko štýlov čiar:


Štýl čiar


Upozornenie:


Kreslenie a správanie sa čiar štýlu Čiarkovaná čiara závisí od operačného systému. V systémoch bežiacich pod Windows 2000, čiarkovaná čiara pri použití zoomu nemení svoju hrúbku.


Poznámka pre aplikáciu D2000 Tenký klient


Tenký klient podporuje iba jednoduchý štýl čiary.
Viac na stránke Pravidlá kreslenia a vlastnosti objektov pre D2000 Tenký klient.


Hrúbka

Definovanie hrúbky čiary. Najtenšia čiara má hrúbku 1, najhrubšia 40.


Šípky

Po kliknutí na tlačidlo tlačidlo Šípka sa na paletke zobrazia položky na definovanie tvaru šípky krajných bodov čiary. 


Nastavenie krajných bodov čiary


V zoznamoch Začiatok a Koniec sa určia tvary šípok oboch krajných bodov čiary:

Tvary šípokHodnota položky Hrúbka (1-3) určuje veľkosť šípky, pričom 1 je najmenšia a 3 najväčšia šípka.


Ukončenie

Definovaním ukončenia čiary je možné určiť vzhľad oboch koncov čiary. Typ ukončenia sa definuje stlačením príslušného tlačidla. Jednotlivé typy ukončenia znázorňuje nasledujúci obrázok.


Typy ukončenia čiary

Ukážka ukončenia čiary

Dostupné typy ukončenia čiary

Ukážky použitia jednotlivých typov ukončenia čiary

Poznámka pre aplikáciu D2000 Tenký klient

Tenký klient podporuje iba typ 1.
Viac pravidiel na stránke Pravidlá kreslenia a vlastnosti objektov pre D2000 Tenký klient.

Zalomenie

Nastavenie typu zalomenia spojníc.

Typy zalomenia

Ukážka zalomenia čiar


Poznámka pre aplikáciu D2000 Tenký klient


Tenký klient podporuje iba typ 3.
Viac pravidiel na stránke Pravidlá kreslenia a vlastnosti objektov pre D2000 Tenký klient.


Výplň


Farba a krytie

Nastavenie farby a krytia výplne grafického objektu. Po kliknutí na ukážku farby sa zobrazí paleta farieb. Kliknutím myši na niektoré z farebných políčok sa definuje farba výplne.

Krytie definuje priehľadnosť objektu. Parameter je z rozsahu 0-100, kde 0 je nulové krytie objekt je priehľadný a 100 úplne krytie – objekt je nepriehľadný.


Gradient

Definovanie gradientovej výplne pre plošné grafické objekty (obdĺžnik, mnohouholník, kruh, ...) a 3D grafické objekty (viacnásobná 3D čiara, 3D tlačidlo, 3D rámik, 3D kruhové tlačidlo).

Výber gradientu sa prevádza výberom z okna. 


Paletka Vlastnosti objektu - výber gradientu


Kde 1 a 2 odpovedá 1. a 2. farbe v čierno bielom prevedení. Tlačidlo vpravo hore je kreslenie bez gradientu a ostatné tlačidlá znázorňujú kreslenie pre daný gradient. Tlačidlu s modrou farbou zodpovedá stav pri otvorení voľby.


Prvá gradientová farba a krytie


Farba kopíruje nastavenie farby výplne objektu. Krytie definuje priehľadnosť objektu. Parameter je z rozsahu 0-100, kde 0 je nulové krytie objekt je priehľadný a 100 úplne krytie – objekt je nepriehľadný.


Nasleduje nastavenie druhej gradientovej farby a krytia. Druhá farba sa dá nastaviť z ESL skriptu funkciou %HI_SetBackColor2.

Použitie gradientového efektu sa dá z ESL skriptu vypnúť-zapnúť funkciou %HI_Set_PaintEffects.


Upozornenie: Pri použití gradientového efektu, obrysové čiary grafického objektu nemenia pri nastavení výrezu (zoom) svoju hrúbku.


Poznámka pre aplikáciu D2000 Tenký klient


Tenký klient nepodporuje efekty.
Viac pravidiel na stránke Pravidlá kreslenia a vlastnosti objektov pre D2000 Tenký klient.


Vzorka

Výber výplňovej vzorky grafického objektu. Kliknutím na tlačidlo s ukážkou príslušnej vzorky sa obdĺžnik vyplní touto vzorkou, ktorá bude mať farbu podľa voľby Farba - Výplň. Vzorka sa dá vybrať iba ak sa nepoužíva gradientová výplň a objekt má 100 % krytie.


Poznámka pre aplikáciu D2000 Tenký klient

Tenký klient podporuje iba plnú vzorku.
Viac pravidiel na stránke Pravidlá kreslenia a vlastnosti objektov pre D2000 Tenký klient.


Zaoblenie

Nastavenie stupňa zaoblenia rohov grafického objektu (0-99). Hodnota 0 znamená, že objekt nemá zaoblené rohy. Maximálnemu zaobleniu rohov zodpovedá hodnota 99. Voľba 4 umožňuje definovať zaoblenie každého rohu samostatne.

Poznámka pre aplikáciu D2000 Tenký klient


Zaoblenie nie je podporované.
Viac pravidiel na stránke Pravidlá kreslenia a vlastnosti objektov pre D2000 Tenký klient.

Text


Paletka Vlastnosti objektu - záložka Text


Text

Vstupné políčko obsahuje textový reťazec zodpovedajúci vybratému textovému objektu. 

Možnosť použiť Slovník (pre otvorenie stlačte CTRL+L).


Poznámka pre aplikáciu D2000 Tenký klient


Vstupné políčko obsahuje textový reťazec zodpovedajúci vybratému textovému objektu.
Viac pravidiel na stránke Pravidlá kreslenia a vlastnosti objektov pre D2000 Tenký klient.


Farba

Výber farby textu. Po kliknutí na ukážku farby sa zobrazí paleta farieb. Kliknutím myši na niektoré z farebných políčok sa definuje farba textu.


Štýl

Kliknutím na tlačidlo Štýl sa otvorí zoznam definovaných textových štýlov. Štýl vybratý z tohto zoznamu sa použije pre daný textový objekt. Pravá časť dialógového okna obsahuje zoznam textových štýlov, ľavá časť ukážku z vybraného štýlu. Viac sa o textových štýloch dozviete v kapitole Konfigurácia textových štýlov


Zoznam textových štýlov


Typ

Definovanie typu umiestnenia daného textu do grafickej schémy.


tlačidlo Na pozícii
Text je umiestnený do grafickej schémy na pozíciu kurzora.
tlačidlo V obdĺžniku
Text je umiestnený do vytvoreného obdĺžnika, zachováva si proporcie podľa definície textového štýlu. Pozícia textu v obdĺžniku sa definuje pomocou červeného štvorca - deväť možností umiestnenia textu.
tlačidlo Do obdĺžnika
Text je umiestnený do vytvoreného obdĺžnika tak, že vyplní celú oblasť obdĺžnika, nezachováva si proporcie podľa definície textového štýlu.


Poznámka pre aplikáciu D2000 Tenký klient


Prvé dve vlastnosti sú funkčné. Tretiu - text je umiestnený do vytvoreného obdĺžnika tak, že vyplní celú oblasť - nie je možné implementovať v prostredí internetového prehliadača.
Viac pravidiel na stránke Pravidlá kreslenia a vlastnosti objektov pre D2000 Tenký klient.


Rámik

Pre typy umiestnenia textu v obdĺžniku a do obdĺžnika je možné definovať spôsob kreslenia obdĺžnika - rámika obkolesujúceho daný text.


tlačidlo Bez rámika
Rámik, do ktorého je umiestnený text, nie je kreslený.
tlačidlo S rámikom
Je kreslená iba obvodová čiara rámika, do ktorého je umiestnený text. Parametre obvodovej čiary (farba, štýl, hrúbka, zalomenie) sa definujú v záložke Čiary.
tlačidlo Rámik aj podklad
Je kreslená nielen obvodová čiara rámika, ale aj výplň rámika. Parametre obvodovej čiary (farba, štýl, hrúbka, zalomenie) a vzhľad výplne rámika (výplň, vzorka) sa definujú v záložke Čiary.


Smer

Nastavenie smeru vykresľovania daného textu.


tlačidlo Zľava vpravo
Text je vykreslený zľava doprava.
tlačidlo Zdola nahor
Text je vykreslený zdola nahor.
tlačidlo Zhora nadol
Text je vykreslený zhora nadol.


Poznámka pre aplikáciu D2000 Tenký klient


Smer vykreslenia textu funguje len zľava doprava.
Viac pravidiel na stránke Pravidlá kreslenia a vlastnosti objektov pre D2000 Tenký klient.


Efekt

Rozbaľovací zoznam sa nachádza v pravom dolnom rohu dialógového okna. Výber niektorého z textových efektov. Nasledujúce obrázky demonštrujú použitie jednotlivých efektov.


NormálnyNormálny - bez efektu
efekt - Podklad
Text s podkladom
efekt - Tieňový
Tieňový efekt
efekt - Priestorový
Priestorový efekt
efekt - Priestorový 2
Priestorový efekt č. 2
efekt - 3-rozmerný
Trojrozmerný efekt


Poznámka:


Efekt Podklad vykreslí pod textom obdĺžnikovú plochu vyfarbenú farbou podľa položky 2. farba. Táto farba je zachovaná aj pri zobrazení objektu v procese D2000 HI - použitá zobrazovacia paleta nemá na podklad definovaný týmto efektom žiaden vplyv.


Poznámka pre aplikáciu D2000 Tenký klient


Tenký klient nepodporuje efekty.
Viac pravidiel na stránke Pravidlá kreslenia a vlastnosti objektov pre D2000 Tenký klient.


2. farba


Výber farby, ktorá sa používa pri textových efektoch.


Bmp


Paletka Vlastnosti objektu - záložka Bmp


Objekt bitová mapa

Výber objektu typu Bitová mapa. Zoznam bitových máp sa objaví po stlačení tlačidla tlačidlo Šípka.


Farba monochromatickej bitovej mapy

Výber farby pre monochromatické bitové mapy.


Poznámka pre aplikáciu D2000 Tenký klient


Tenký klient nepodporuje túto vlastnosť.
Viac pravidiel na stránke Pravidlá kreslenia a vlastnosti objektov pre D2000 Tenký klient.


Nastav pôvodné rozmery

Nastavenie pôvodných rozmerov bitovej mapy.


Tabuľka


Paletka Vlastnosti objektu - záložka Tabuľka

Počet riadkov, Počet stĺpcov

Nastavenie počtu riadkov a stĺpcov tabuľky (1-99).


Pridať

Začiarknutá voľba spôsobí, že pri zvyšovaní počtu riadkov alebo stĺpcov sa nové riadky alebo stĺpce pridávajú k tabuľke - nedochádza k zmene veľkosti pôvodných riadkov alebo stĺpcov tabuľky. Pri nezačiarknutej voľbe sa nemení pôvodná veľkosť tabuľky. Pridávanie nových riadkov a stĺpcov tak spôsobí zmenšovanie veľkosti všetkých riadkov a stĺpcov v tabuľke.


Výška prvého riadka, Šírka prvého stĺpca

Nastavenie výšky prvého riadka a šírky prvého stĺpca tabuľky. Výška prvého riadka je voliteľná (1-99). Ak má hodnotu rôznu od nuly, je prvý riadok oddelený od ostatných dvojitou čiarou. Ak má riadok nulovú výšku, nekreslí sa.


Šírka prvého stĺpca je voliteľná (1-99). Ak má hodnotu rôznu od nuly, je prvý stĺpec oddelený od ostatných stĺpcov dvojitou čiarou. Ak má stĺpec nulovú šírku, nekreslí sa.


3D rámik

Zapnutie / vypnutie kreslenia trojrozmerného rámika okolo tabuľky.


Čiara

Výber farby čiary sa nachádza pod textom Čiara. Po kliknutí na ukážku farby sa zobrazí paleta farieb. Kliknutím myši na niektoré z farebných políčok sa nastaví daná farba ako farba čiary.


Vzorka

Vypnutie / zapnutie výplne.


Výplň

Nastavenie farby výplne grafického objektu. Tlačidlo nad políčkom Výplň slúži na definovanie výplňovej vzorky.


Poznámka pre aplikáciu D2000 Tenký klient


Tenký klient nepodporuje tento objekt.
Viac pravidiel na stránke Pravidlá kreslenia a vlastnosti objektov pre D2000 Tenký klient.


3D


Paletka Vlastnosti objektu - záložka 3D

3D farba

Nastavenie farieb grafického objektu. 


Nastavenie 3D farieb1Prvá farba grafického objektu (nábehová hrana, vrchná stena kvádra).
2Druhá farba grafického objektu (vyvýšená časť, predná stena kvádra).
3Tretia farba grafického objektu (klesajúca hrana, bočná stena kvádra).
4Definovanie druhej farby. Prvá a tretia farba bude doplnená automaticky nasledovne:


Prvá farba - piate políčko pred definovaným políčkom druhej farby v palete farieb.


Druhá farba - piate políčko za definovaným políčkom druhej farby v palete farieb.

Prehoď  farbyVýmena prvej farby (1) za tretiu farbu (3) a naopak.
SiváAutomatické nastavenie 3D farieb v odtieňoch šedej farby.
ExpandAk je políčko zaškrtnuté, 1. a 3. farba sa schová. Tieto farby sú vypočítané podľa 2. farby.


Poznámka pre aplikáciu D2000 Tenký klient


Tenký klient podporuje nastavenie farby zatiaľ len pri 3D tlačidle a kruhovom tlačidle.
Viac pravidiel na stránke Pravidlá kreslenia a vlastnosti objektov pre D2000 Tenký klient.


Rámik

Nastavenie farby obrysov grafického objektu.


Výplň

Nastavenie farby výplne grafického objektu. Tlačidlo vedľa políčka Výplň slúži na definovanie výplňovej vzorky rámika.


Vzorka

Výber výplňovej vzorky grafického objektu rámik. Kliknutím na tlačidlo s ukážkou príslušnej vzorky sa obdĺžnik vyplní touto vzorkou, ktorá bude mať farbu podľa voľby Farba - Výplň. Vzorka sa dá vybrať iba ak sa nepoužíva gradientová .


Poznámka pre aplikáciu D2000 Tenký klient


Tenký klient nepodporuje výber vzorky.

Viac pravidiel na stránke Pravidlá kreslenia a vlastnosti objektov pre D2000 Tenký klient.


Rozmery

Výška

Nastavenie výšky 3D objektu (1-99).       


Šírka

Nastavenie šírky 3D objektu (1-99).


Pokles

Nastavenie poklesu 3D objektu (1-99).

Ukážka - 3D rámik

1Šírka 3D objektu
2Výška 3D objektu
3Pokles 3D objektu
4Výplň 3D objektu
5Objekt


Poznámka pre aplikáciu D2000 Tenký klient


V Tenkom klientovi funguje len nastavenie výšky na 3D tlačidle a kruhovom tlačidle.
Viac pravidiel na stránke Pravidlá kreslenia a vlastnosti objektov pre D2000 Tenký klient.


Obj. manažér


Paletka Vlastnosti objektu - záložka Obj. manažér

Prop


Proporcionálna zmena - objekt pri zmene svojej veľkosti zachováva pôvodný pomer (výška/šírka) strán objektu. Pri výpočte sa vychádza z pomeru zobrazenej schémy ku originálnej veľkosti schémy, podľa najmenšieho zväčšenia (resp. najväčšieho zmenšenia) v jednom z rozmerov schémy.


Akcia pri zmene šírky schémy

Žiadna akcia

Grafický objekt nereaguje na zmenu šírky schémy.


Pomerná zmena

Objekt zmení svoju pozíciu a šírku v pomere odpovedajúcom pomeru zobrazenej schémy ku originálnej veľkosti schémy (základné parametre schémy - Rozmer - šírka).


Pomerná poloha *

Objekt zmení svoju pozíciu (záložka Rozmery - parametre X,Y) v pomere odpovedajúcom pomeru zobrazenej schémy ku originálnej veľkosti schémy.


Drž sa pravého okraja

Pri zmene šírky schémy sa zachováva vzdialenosť grafického objektu od pravého okraja schémy.


Zmeň šírku *

Grafický objekt zmení šírku podľa zmeny šírky schémy. Ak je nová veľkosť záporná, grafický objekt sa stane neviditeľným.


Pomerná poloha (stred)

Objekt zmení svoju pozíciu (záložka Rozmery - parametre X,Y). Nová poloha je vypočítaná tak, aby sa poloha stredu objektu zmenila v pomere odpovedajúcom pomeru zobrazenej schémy ku originálnej veľkosti schémy.


Akcia pri zmene výšky schémy

Žiadna akcia

Grafický objekt nereaguje na zmenu výšky schémy.


Pomerná zmena

Objekt zmení svoju pozíciu a výšku v pomere odpovedajúcom pomeru zobrazenej schémy ku originálnej veľkosti schémy (základné parametre schémy - Rozmer - výška).


Pomerná poloha *

Objekt zmení svoju pozíciu (záložka Rozmery - parametre X,Y) v pomere odpovedajúcom pomeru zobrazenej schémy ku originálnej veľkosti schémy.


Drž sa pravého okraja


Pri zmene výšky schémy sa zachováva vzdialenosť grafického objektu od dolného okraja schémy.


Zmeň výšku *

Grafický objekt zmení výšku podľa zmeny výšky schémy. Ak je nová veľkosť záporná, grafický objekt sa stane neviditeľným.


Pomerná poloha (stred)

Objekt zmení svoju pozíciu (záložka Rozmery - parametre X,Y). Nová poloha je vypočítaná tak, aby sa poloha stredu objektu zmenila v pomere odpovedajúcom pomeru zobrazenej schémy ku originálnej veľkosti schémy.


Zoom

Ak je vybraný, použijú sa na kreslenie transformačné funkcie z windowsov, ak nie, tak sú veľkostné parametre vypočítané procesom HI.


* Pre grafické objekty typu Viacnásobná čiara, Viacnásobná prerušovaná čiara a Mnohouholník sú tieto voľby ignorované.Poznámka 1: Záložka je prístupná vtedy, keď je okno schémy nastavená na parameter Naťahovacie s manažérom. Pozri Parametre grafickej schémy.


Poznámka 2: Správanie sa grafického objektu typu Text závisí od jeho parametrov. Napríklad svoju veľkosť takýto objekt mení len pri aktívnej voľbe Do rámika.


Poznámka pre aplikáciu D2000 Tenký klient


Obj. manažér nefunguje pre všetky objekty (niektoré by boli náročné pre prehliadač). Funguje pre grafické objekty Obdĺžnik, 3D tlačidlo, Bitová mapa, zobrazovače Browser, Graf, Schéma, windows prvok Záložky, Tlačidlo, Zoznam, Áno-nie tlačidlo, Výberové tlačidlo, Strom, Text (len štvorec, v ktorom je text), Vstup textu.
Viac pravidiel na stránke Pravidlá kreslenia a vlastnosti objektov pre D2000 Tenký klient.


Write a comment…