Page tree
Skip to end of metadata
Go to start of metadata

Windows prvok - Záložky


Windows prvok - Záložky (Tab control) slúži na vytvorenie panelu so záložkami. Jednotlivé záložky v paneli umožňujú zobrazovať objekty typu Schéma alebo Graf.


Ukážka

Príklad - Windows prvok typu Záložky

Vytvorenie panelu so záložkami


 1. V nástrojovej lište Kreslenie stlačte tlačidlo Záložky Tlačidlo Záložky.
 2. Umiestnite kurzor na pozíciu v schéme, kde bude roh panelu so záložkami a kliknite myšou.
 3. Umiestnite kurzor na pozíciu v schéme, kde bude protiľahlý roh panelu a kliknite myšou.


Konfigurácia parametrov panelu so záložkami prebieha v paletke Pripojenie objektu prostredníctvom nasledujúcich záložiek:


PripojeniePripojený objekt


Pre prvok Záložky tento parameter nemá použitie.


SkriptReferenčná premenná


Slúži na pomenovanie panelu so záložkami pre použitie v skripte formou referenčnej premennej.


Metadáta


Priradenie aplikačných dát (metadáta) grafickému objektu. Ak má objekt nejaké metadáta, zobrazí sa v tlačidle meno prvého záznamu metadát. Ak má viac záznamov bude za menom ",..." .


Udalosť


Výber udalosti pre prvok Záložky. Zoznam obsahuje nasledovné udalosti:Poznámka pre aplikáciu D2000 Tenký klient


Obsluha udalostí OnGotFocus a OnLostFocus nie je v Tenkom klientovi implementovaná.
Viac pravidiel na stránke Pravidlá kreslenia a vlastnosti objektov pre D2000 Tenký klient.


Obsluha udalosti


Definovanie udalosti zvolenej v parametri Udalosť.


Info text/URLInfo text


Definovanie informačného textu, ktorý sa zobrazí formou bublinkovej nápovedy pri nastavení ukazovateľa myši nad záložkami po otvorení schémy v procese D2000 HI.
Možnosť použiť Slovník (pre otvorenie stlačte CTRL+L).


URL


Definovanie URL adresy pre otvorenie internetovej stránky zo schémy. Adresa sa dá nastaviť aj zo skriptu schémy prostredníctvom funkcie %HI_SetOBJURL.


Parametre


Text


Pre prvok Záložky tento parameter nemá použitie.


Viditeľný


Parameter nie je možné meniť, je nastavený na viditeľný, t.j. panel so záložkami bude pri prvom otvorení schémy v procese D2000 HI viditeľný.


Zakázaný


Parameter nie je možné meniť. Určuje, že panel so záložkami bude pri prvom otvorení schémy v procese D2000 HI aktívny.


Skupina


Parameter definuje prvý Windows prvok v skupine Windows prvkov. Nie je možné ho meniť, je povolený.


Záložky


Tlačidlo umožňuje definovať zobrazenie v jednotlivých záložkách. Po jeho stlačení sa otvorí nasledovné dialógové okno:

Umiestnenie - umiestnenie záložiek: Hore, Dole, Vpravo alebo Vľavo


Viacriadkové - parameter umožňuje zobraziť záložky vo viacerých riadkoch tak, že sú súčasne zobrazené všetky záložky. Ak parameter nie je zaškrtnutý, záložky sa zobrazia v jednom riadku, ale pri väčšom počte záložiek sa nezobrazia všetky a v riadku pribudne posúvač.


Pevná šírka - všetky záložky sú rovnakej šírky.

Img.dx: - x-ový rozmer obrázku v záložkých

Img.dy: - y-ový rozmer obrázku v záložkých


Aktívna - poradové číslo záložky, ktorá sa zobrazí pri otvorení po otvorení záložiek v procese D2000 HI


Pridávanie a mazanie jednotlivých záložiek (riadkov v tabuľke) sa vykonáva prostredníctvom nasledujúcich tlačidiel:


Pridanie novej záložky.

Zmazanie aktuálnej záložky.


Tlačidlá posun nahor a posun nadol slúžia na zmenu poradia záložiek.


Popis stĺpcov tabuľky v dialógovom okne:


StĺpecVýznam
Č.Poradie, v akom bude záložka zobrazená v paneli.

Zobrazenie obrázka záložky
ImageMeno pripojeného obrázku. Dvojité kliknutie myši na políčko otvorí zoznam objektov.
ViditeľnáZobrazenie / skrytie záložky.
ZakázanáPripojený objekt je zakázaný.
NázovNázov záložky.
Pripojený objektMeno objektu pripojeného na zobrazovanie. Dvojité kliknutie myši na políčko otvorí zoznam objektov.
Typ objektu
Výber typu objektu, ktorý sa zobrazí v danej záložke. Na výber sú 2 typy: Schéma a Graf.

Poznámka: Typ objektu sa nastaví automaticky podľa objektu, ktorý sa zobrazí v danej záložke (stĺpec Pripojený objekt). Ak pre danú záložku nie je definovaný objekt, ktorý sa v nej zobrazí, je potrebné typ objektu definovať pre neskoršie použitie v skripte.

Typ otvoreniaVýber spôsobu zobrazenia pripojeného objektu:
 • okamžité - objekt sa v záložke zobrazí ihneď pri otvorení v procese D2000 HI
 • oneskorené - objekt sa v záložke zobrazí až po výbere danej záložky
Referenčná premennáMeno referenčnej premennej, ktorá je priradená záložke pre použitie v skripte. Kliknutie na názov príslušnej záložky vygeneruje udalosť OnClick.
ParameterStĺpec obsahuje typ parametra pre nasledovné 2 stĺpce (Zdedený alebo Zadaný) v závislosti od typu objektu:
 • pre schémy - Inštancia
 • pre grafy - Číslo riadku
Zdedený
 • pre schémy - ak je parameter zaškrtnutý, bude mať schéma otvorená v záložke (podschéma) číslo inštancie zhodné s materskou schémou (schéma obsahujúca tento zobrazovač). V prípade, že je táto voľba neaktívna, je možné číslo inštancie zadať priamo v stĺpci Zadaný.
 • pre grafy - parameter má význam len pre aktívny graf a určuje číslo riadku všetkých aktívnych objektov v grafe. Číslo riadku je možné zadať ako priamu hodnotu (stĺpec Zadaný), alebo ho odvodiť od aktuálneho čísla inštancie schémy (stĺpec Zdedený). Číslo riadku je tiež možné zmeniť zo skriptu schémy volaním akcie %HI_SetGraphRowNr.
Zadaný
 • pre schémy - priame definovanie čísla inštancie schémy otvorenej v záložke
 • pre grafy - parameter má význam len pre aktívny graf a umožňuje priamo definovať čísla riadku všetkých aktívnych objektov v grafe
ParameterStĺpec obsahuje typ parametra (Viacnásobné otvorenie alebo Ovládacie prvky) v závislosti od typu objektu:
 • pre schémy - povolenie / zakázanie súčasného otvorenia podschémy s rovnakým číslom inštancie v rôznych materských schémach
 • pre grafy - zobrazenie / skrytie ovládacích prvkov v okne grafu


Poznámka:
Parameter sa zakáže / povolí pomocou zaškrtávacieho políčka v predchádzajúcom stĺpci.


Font


Kliknutím na tlačidlo umiestnené napravo sa otvorí zoznam definovaných textových štýlov. Štýl vybratý z tohto zoznamu sa použije pre dané záložky. Pravá časť dialógového okna obsahuje zoznam textových štýlov, ľavá časť ukážku z vybraného štýlu. Viac sa o textových štýloch dozviete v kapitole Konfigurácia textových štýlov.


Poznámka: Font je možné zmeniť zo skriptu pomocou funkcie %HI_SetFontStyle.


Ovládanie jednotlivých záložiek vo Windows prvku typu Záložky


Zobrazenie objektu v záložkeZobrazenie objektu v záložke umožňuje funkcia %HI_SetConnectedObj.

Poznámka: Typ objektu, ktorý sa nastaví prostredníctvom skriptu musí byť zhodný s typom objektu definovaným pre danú záložku (parameter Typ objektu).

Viditeľnosť záložkyZobrazenie / skrytie záložky zo skriptu je možné nastaviť pomocou funkcie %HI_SetVisible.
Povolenie obsahu záložkyPovoliť / zakázať prístup k obsahu záložky zo skriptu je možné použitím funkcie %HI_SetEnable.
Nastavenie mena záložkyNastavenie mena záložky zo skriptu umožňuje funkcia %HI_SetText.
Výber aktívnej záložkyVýber aktívnej záložky zo skriptu je možný prostredníctvom funkcie %HI_SetFocus.


Poznámka:
Výberom jednotlivej záložky sa generuje udalosť OnClick. Udalosť sa generuje aj keď daná záložka bola odstránená (skrytá) pomocou funkcie %HI_SetVisible (bola vlastne zmenená aktívna záložka) - vygeneruje sa udalosť pre prvú viditeľnú záložku zľava.


Write a comment…