Page tree
Skip to end of metadata
Go to start of metadata

Nastavenia konzoly umožňujú špecifikovať rôzne časti týkajúce sa danej konzoly (t.j. procesu D2000 HI) - zobrazovanie základných častí konzoly, vlastnosti ovládacích okien, zobrazovanie alarmov a zoznamov alarmov, všeobecné nastavenia grafov a prístupov k monitorovaniu systému.
Nastavenia konzoly sú všeobecne platné pre všetkých užívateľov, ktorí sa na túto konzolu prihlasujú. Jednotliví užívatelia (v závislosti od ich užívateľských práv) si však tieto nastavenia môžu upraviť podľa vlastných potrieb - viacej informácií kapitola Nastavenia užívateľa.

Nastavenia konzoly sa nachádzajú v dialógovom okne Nastavenia konzoly - meno_pocitaca.HIP (kde meno_pocitaca je názov počítača, na ktorom beží daná konzola), ktoré sa otvorí výberom položky Nastavenia konzoly ... z ponuky Systém.

Poznámky:

 • Na vykonanie zmien nastavení procesu D2000 HI musí mať operátor povolenú možnosť konfigurácie parametrov procesu D2000 HI.
 • Po otvorení sa zobrazia iba tie parametre, na ktoré má užívateľ prístupové práva.

Nastavenia konzoly

Dialógové okno je možné rozdeliť na nasledujúce skupiny parametrov:Prostredie HI


Jazyk

Užívateľské nastavenie jazyka v procese D2000 HI. Parameter je určený administrátorom systému D2000 pre vývoj viacjazyčnej podpory v grafických schémach (vzhľad schém v procese D2000 HI).
Pri zmene jazyka sa v otvorených schémach preloží iba časť textov (samozrejme obsiahnutých v Slovníku), plná podpora je platná až pre novootvorené schémy (napr. texty definované zo skriptov a v Browseri sú v otvorených schémach nepreložené).


Hlavný panel

Zobrazenie hlavného nástrojového panela.


Užívateľský panel

Zobrazenie užívateľského nástrojového panela.


Navigačný panel

Zobrazenie navigačného nástrojového panela.


Stavový riadok

Zobrazenie stavového riadku procesu D2000 HI.


Zvukové upozornenie pri otázke / správe

Zvuková signalizácia pri príchode otázky pre operátora (otázka je výsledkom vykonania akcie MESSAGE v skripte).


Overenie ukončenia behu procesu HI

Dodatočné potvrdenie od operátora pri ukončení procesu D2000 HI (okrem ukončenia prostredníctvom ponuky Systém).


Monitor

Číslo monitora, na ktorom sa má otvoriť konzola (proces D2000 HI).
Možné hodnoty parametra:

  • 0 - HI považuje všetku dostupnú plochu za pracovné prostredie (default hodnota).
  • 1...3 - HI sa snaží pracovať iba na príslušnom monitore (otváranie okien). Ak monitor s daným číslom nie je pripojený, HI pracuje ako s hodnotou 0.

Poznámka: Parameter neplatí pre režim Multidisplay HI - HI maximalizované na všetkých monitoroch.
Viac informácií - pozri kapitolu HI na počítači s viacerými monitormi.


Veľkosť písma pre Monitorovanie/Alarmy

Veľkosť písma pre údaje v oknách Zozname alarmov a Monitorovanie (nastavenie je platné aj pre zobrazovače Alarmy a Monitorovanie).


Veľkosť písma pre správy/otázky

Veľkosť písma v oknách správa a otázka, vyjadrená relatívne, v percentách, oproti štandardnej veľkosti písma nastavenej v operačnom systéme.


Spoločný kontext pre schémy

Povolenie vylepšeného kreslenia v schémach (viď nasledovný parameter Počet okien s vylepšeným kreslením).


RFID parametre

Nastavenie RFID snímača (ak je používaná RFID autentifikácia). Obsahuje dva povinné parametre a tretí nepovinný, oddelené bodkočiarkou:

  1. Názov COM portu, kde je pripojený RFID snímač.
  2. Rýchlosť COM portu (baud rate).
  3. Mód komunikácie. Zadaním hodnoty T je možné zmeniť štandardný mód (protokol ID-Innovations RFID ASCII) na textový mód (RFID snímač posiela ID karty a za ním CR - ASCII kód 13).

Príklady nastavenia:

 • COM3;9600
 • COM5;9600;T


Počet okien s vylepšeným kreslením

Vylepšené kreslenie odstraňuje blikanie pri prekresľovaní zobrazenia novej hodnoty. Toto vylepšenie je dosiahnuté kreslením cez pamäť a na obrazovku monitora sa kopíruje až výsledný efekt. Riešenie má veľkú náročnosť na pamäť v systéme, a preto je možné nastaviť maximálny počet naraz otvorených schém s touto vlastnosťou (parameter Spoločný kontext pre schémy musí byť zaškrtnutý).
Upozornenie: Pri obsadení celej pamäte v systéme, proces D2000 HI ukončí svoju činnosť.


Ovládacie okná


Modálny dialóg

Modalita ovládacích okien.


Popis objektu v titlebare

Zobrazenie popisu objektu namiesto jeho mena v záhlaví ovládacieho okna. Voľba neplatí, ak objekt nemá popis, alebo sa jedná o prvok štruktúrovaného objektu.


Informácie o zobrazovaní

Zobrazenie informácií (okno alebo dynamický graf) po kliknutí na grafický objekt v schéme, ktorý je pripojený na zobrazenie objektu. Ak je pripojená lokálna premenná, informačné okno ani graf sa neobjaví - tieto premenné nie sú objektmi systému D2000. Pri niektorých voľbách je volaná udalosť OnDynamicGraph  ( * ), ktorá ovplyvňuje výsledok činnosti.

Voľba požadovaných informácií môže byť:

  • žiadne
  • dialóg - zobrazenie informačného okna
  • graf - zobrazenie dynamického grafu. ( * )
  • multigraf - zobrazenie dynamického grafu v prídavnom okne ( * )
  • dialóg CallBack- zobrazenie informačného okna ( * )

Poznámka pre aplikáciu D2000 Tenký klient

Tenký klient podporuje prvé 3 možnosti. Zobrazenie "dialóg" neobsahuje všetky možnosti ako v D2000 HI.

Nastavenia platia len pre nastavenia užívateľa, nie konzoly!


Jednoduché okno pre vypínače

Zobrazenie zjednodušeného ovládacieho okna pre vypínače (obsahuje len záložku Povelovanie).


Zobrazovať flagy

Zobrazovanie (1) flagov (užívateľských príznakov) hodnoty objektu v ovládacích oknách umožňujúcich ovládanie a zobrazenie objektov a (2) stĺpca Flagy v okne Browser.


Staré ovládacie okná

Zobrazenie starého vzhľadu ovládacích okien namiesto nového vzhľadu.


Vzdialenosť okna od pozície myši

Vzdialenosť ovládacieho okna od pozície kurzora myši, nad ktorou došlo k povelu otvorenia ovládacieho okna. Posun posunie okraj okna o daný počet bodov v horizontálnej alebo vertikálnej rovine. Hodnota 0 ponecháva umiestnenie ovládacieho okna na operačnom systéme.


Kritické alarmy


Názov záložky

Názov záložky zobrazujúcej kritické alarmy. Názov sa zobrazí v okne Zoznam alarmov. Ak názov nie je zadaný, použije pôvodný názov (t.j. Kritické alarmy).
Možnosť použiť Slovník (pre otvorenie stlačte CTRL+L).


Zvukové upozornenie na alarm

Zvuková signalizácia pri vzniku kritického alarmu - pípanie. Pípanie v trvaní 3 sekúnd sa opakuje s 20 sekundovou periódou (v prípade, že alarm nie je obsluhou potvrdený alebo blokovaný).


Zvuk. upozor. na alarm pri otvorenom zozname

Zvuková signalizácia vzniku kritického alarmu (pípanie) v prípade, že na ploche procesu D2000 HI je otvorené okno Zoznam alarmov.


Otvoriť zoznam alarmov pri vzniku alarmu

Automatické otvorenie okna Zoznam alarmov pri vzniku kritického alarmu na pracovnej ploche procesu D2000 HI.


Parametre zvukového výstupu 1 (2)

Pre kritické alarmy je možné definovať 2 zvukové upozornenia. Druhé upozornenie sa použije, ak je definované a ak uplynula zadaná doba od začiatku 1. zvukového výstupu. Okno zobrazuje nastavené parametre zvuku, ktoré sa definujú po stlačení tlačidla umiestneného vpravo od vstupného políčka zobrazujúceho parametre zvuku. Nastavovacie okno má nasledovný tvar:

Parametre zvukového výstupu

Zvukový výstup môže byť definovaný buď dvoma frekvenciami, alebo menom zvukového súboru (*.wav) - v prípade, že je definovaný má prednosť pred frekvenčným nastavením (výber z disku je možný prostredníctvom tlačidla Nalistuj). Zvuk sa opakuje po uplynutí zadaného počtu sekúnd. Overenie charakteru výstupu umožňujú tlačidlá Test.


Prechod na 2. zvuk [s]

Čas, po uplynutí ktorého sa použije zvukové upozornenie definované parametrom Parametre zvukového výstupu 2.


Nekritické alarmy


Názov záložky

Názov záložky zobrazujúcej nekritické alarmy. Názov sa zobrazí v okne Zoznam alarmov. Ak parameter nie je zadaný, použije pôvodný názov (t.j. Nekritické alarmy).
Možnosť použiť Slovník (pre otvorenie stlačte CTRL+L).


Zvukové upozornenie na alarm

Zvuková signalizácia pri vzniku nekritického alarmu - pípanie. Pípanie v trvaní 3 sekúnd sa opakuje s 20 sekundovou periódou (v prípade, že alarm nie je obsluhou potvrdený alebo blokovaný).


Zvuk. upozor. na alarm pri otvorenom zozname

Zvuková signalizácia vzniku nekritického alarmu (pípanie) v prípade, že na ploche procesu D2000 HI je otvorené okno Zoznam alarmov.


Otvoriť zoznam alarmov pri vzniku alarmu

Automatické otvorenie okna Zoznam alarmov pri vzniku nekritického alarmu na pracovnej ploche procesu D2000 HI.


Parametre zvukového výstupu 1 (2)

Pre nekritické alarmy je možné definovať 2 zvukové upozornenia. Druhé upozornenie sa použije, ak je definované a ak uplynula zadaná doba od začiatku 1. zvukového výstupu. Okno zobrazuje nastavené parametre zvuku, ktoré sa definujú po stlačení tlačidla umiestneného vpravo od vstupného políčka zobrazujúceho parametre zvuku. Nastavovacie okno má nasledovný tvar:

Parametre zvukového výstupu

Zvukový výstup môže byť definovaný buď dvoma frekvenciami, alebo menom zvukového súboru (*.wav) - v prípade, že je definovaný má prednosť pred frekvenčným nastavením (výber z disku je možný prostredníctvom tlačidla Nalistuj). Zvuk sa opakuje po uplynutí zadaného počtu sekúnd. Overenie charakteru výstupu umožňujú tlačidlá Test.


Obsah alarmových zoznamovAktívne - základný obsah

Nastavenie základného obsahu zoznamu v okne Zoznam alarmov pre aktívne alarmy. Po stlačení tlačidla vedľa parametra sa otvorí dialógové okno na konfiguráciu stĺpcov alarmovej tabuľky.


Aktívne - rozšírený obsah

Nastavenie rozšíreného obsahu zoznamu v okne Zoznam alarmov pre aktívne alarmy. Po stlačení tlačidla vedľa parametra sa otvorí dialógové okno na konfiguráciu stĺpcov alarmovej tabuľky.


Blokované alarmy

Nastavenie obsahu zoznamu v okne Zoznam alarmov pre blokované alarmy. Po stlačení tlačidla vedľa parametra sa otvorí dialógové okno na konfiguráciu stĺpcov alarmovej tabuľky.


Podklad

Farba podkladu pre zoznamy alarmov v okne Zoznam alarmov. Po kliknutí na tlačidlo vedľa ukážky farby sa zobrazí paleta farieb. Kliknutím na niektoré z farebných políčok v palete sa definuje farba podkladu.


Grafy


Farba čiary

Farba priebehu v grafe. Po kliknutí na tlačidlo vedľa ukážky farby sa zobrazí paleta farieb. Kliknutím na niektoré z farebných políčok v palete sa definuje farba čiary.


Plocha grafu

Farba pre plochu grafu. Po kliknutí na tlačidlo vedľa ukážky farby sa zobrazí paleta farieb. Kliknutím na niektoré z farebných políčok v palete sa definuje farba plochy grafu.


Časová os

Farba časovej osi (os x). Po kliknutí na tlačidlo vedľa ukážky farby sa zobrazí paleta farieb. Kliknutím na niektoré z farebných políčok v palete sa definuje farba časovej osi.


Významný čas

Farba pre zobrazenie významnej hodnoty na časovej osi. Po kliknutí na tlačidlo vedľa ukážky farby sa zobrazí paleta farieb. Kliknutím na niektoré z farebných políčok v palete sa definuje farba.


Farebné rozlíšenie WEAK hodnôt

Farebné rozlišovanie hodnôt v stave Weak. Weak (tzv. podozrivá) hodnota je hodnota, ktorú systém nemôže považovať za platnú, lebo neboli splnené všetky podmienky na jej platnosť. Tlačidlo určuje počiatočný stav pri otvorení grafu, t.j. v grafe sa táto vlastnosť môže dodatočne zapnúť alebo vypnúť.


Pípanie pri lupe

Zvuková signalizácie pri používaní časovej lupy alebo hodnotovej lupy v grafoch.


Monitorovanie


V tejto časti je možné definovať štyri nastavenia pre prezeranie údajov z monitorovacej databázy. Postup je nasledovný:


 1. Začiarknite niektoré z políčok 1 až 4.
 2. Stlačte tlačidlo napravo od začiarknutého políčka. Otvorí sa dialógové okno pre nastavenie parametrov prezerania monitorovacích údajov.
 3. Do vstupného políčka napravo od zaškrtávacieho tlačidla zapíšte popisný text (tooltip) pre tlačidlo v užívateľskom nástrojovom paneli. Možnosť použiť Slovník (pre otvorenie stlačte CTRL+L).


Súvisiace stránky:

Write a comment…