Page tree
Skip to end of metadata
Go to start of metadata

Prostredie procesu HI - panel s ponukami

Panel s ponukami môže obsahovať nasledovné položky:

Ich prítomnosť a obsah závisí od práv prihláseného užívateľa, konfigurácie a stavu procesu D2000 HI. V nasledovných popisoch sú obsiahnuté všetky základné ponuky.

Ponuka Systém


Ponuka Systém umožňuje napríklad prihlásenie a odhlásenie užívateľa, zmenu hesla, nastavenia užívateľa a konzoly, tlač a ukončenie práce s procesom D2000 HI. Obsahuje nasledujúce položky:

Ponuka Systém
Prihlásenie Prihlásenie sa k práci do procesu D2000 HI.
Odhlásenie Odhlásenie sa po ukončení práce s procesom D2000 HI
Zmena hesla Zmena prihlasovacieho hesla užívateľa.
Veľkosť okna Nastavenie veľkosti aktívneho okna podľa rozlíšenia.
Posielanie správ Posielanie textových správ iným operátorským konzolám.
Nastavenia konzoly Nastavenia konzoly.
Nastavenia užívateľa Nastavenia užívateľa.
XML Export nastavenia... Nastavenia pre XML export objektov.
Tlač Tlač grafických informačných okien (schém a grafov).
Modálny HI Zapnutie / vypnutie modality procesu D2000 HI. Ak je proces D2000 HI modálny, nie je možné minimalizovať, meniť veľkosť jeho okna a tiež prepínať na iné aplikácie. Z modálneho HI sa možno prepínať iba na aplikácie, ktoré boli štartované ako externé nástroje.
Koniec Ukončenie procesu HI.

Ponuka Otvor


Ponuka Otvor slúži na otváranie grafických informačných okien, prezeranie alarmov, archívu a monitorovacej databázy. Obsahuje položky:

Ponuka Otvor
Zostavy Otvorenie zostavy grafických informačných okien.
Schémy Otvorenie grafickej schémy.
Grafy Otvorenie grafu.
Alarmy Otvorenie zoznamu alarmov.
Browser Otvorenie browsera (prehliadača).
Monitorovanie Prezeranie monitorovacej databázy.
Archív Prezeranie archívu historických hodnôt.
Časové kanále Otvorenie prezerania priebehu dát časových kanálov.
Štruktúry Otvorenie štruktúrovanej premennej (položka Štruktúrované premenné) alebo tabuľky (položka Tabuľky).

Užívateľské ponuky


Obsah užívateľských ponúk je daný v konfigurácii užívateľa odkazom na objekt typu HI menu, prostredníctvom ktorého je možné otvárať vybranú množinu schém, grafov a reportov.

Ponuka Konfigurácia


Ponuka Konfigurácia slúži na konfigurovanie grafických informačných okien. Ponuka obsahuje nasledujúce položky: Zostavy, Grafy, Reporty, Užívateľské makrá a Externé nástroje.

Ponuka Konfigurácia
Zostavy Umožňuje vytvárať, meniť a rušiť zostavy grafických informačných okien - kapitola Konfigurácia zostáv.
Grafy Umožňuje vytvárať, meniť a rušiť grafy - kapitola Konfigurácia grafov.
Užívateľské makrá Umožňuje definovať, meniť a rušiť užívateľské makrá - kapitola Konfigurácia užívateľských makier.
Externé nástroje Umožňuje definovať, meniť a rušiť externé nástroje - externé aplikácie štartované z prostredia procesu D2000 HI - kapitola Konfigurácia externých nástrojov.

Ponuka Nástroje


V prípade, že je definovaný aspoň jeden externý nástroj, potom panel obsahuje položku Nástroje. Ponuka Nástroje umožňuje štartovať jednotlivé externé nástroje. Externý nástroj - aplikácia sa štartuje výberom z tejto ponuky alebo stlačením príslušnej kombinácie kláves SHIFT+F1 až SHIFT+F8.

Ponuka Nástroje

Viac informácií o konfigurácii externých nástrojov sa dozviete v kapitole Konfigurácia externých nástrojov.

Ponuka Okná


Ponuka Okná obsahuje položky Kaskáda, Rozmiestniť horizontálne, Rozmiestniť vertikálne a zoznam okien, ktoré sú otvorené na ploche procesu D2000 HI.

Ponuka Okná
Kaskáda Všetky okná otvorené na pracovnej ploche procesu D2000 HI sa automaticky usporiadajú do kaskády.
Rozmiestniť horizontálne Všetky okná otvorené na pracovnej ploche procesu D2000 HI sa usporiadajú horizontálne.
Rozmiestniť vertikálne Všetky okná otvorené na pracovnej ploche procesu D2000 HI sa usporiadajú vertikálne.
Zavrieť všetky Všetky okná otvorené na pracovnej ploche procesu D2000 HI sa zatvoria (vrátane dialógových grafických schém).

Ponuka Help


Ponuka Help obsahuje položky D2000 HI Help, Licencia a Info. Ak má užívateľ administrátorské práva, v menu sa objaví ďalšia položka - Systémové informácie. Pre ostatných používateľov je prístupná cez ALT+F1.

Ponuka Help
D2000 HI Help Otvorenie on-line pomocníka (help) procesu D2000 HI.
Systémové informácie Obsahuje cesty na logy procesov systému D2000.
Info Zobrazenie základných informácii o procese D2000 HI - číslo verzie, release.
Licencia Zobrazí informácie o rozsahu a stave licencie.

Súvisiace stránky:

Write a comment…