Page tree
Skip to end of metadata
Go to start of metadata

Nastavenia užívateľa umožňujú užívateľovi prispôsobiť si svojím potrebám nastavenia špecifikované prostredníctvom dialógového okna Nastavenie konzoly.

!!! UPOZORNENIE !!!
Nastavenia užívateľa definované prostredníctvom tohto dialógového okna sú platné len pre daného užívateľa a sú nadradené parametrom definovaným pre všetkých užívateľov danej konzoly (viď kapitola Nastavenie konzoly).

Nastavenia užívateľa sa nastavujú prostredníctvom dialógového konfiguračného okna, v záhlaví ktorého sa nachádza jeho meno (t.j. meno aktuálne prihláseného užívateľa). Okno sa otvorí výberom položky Nastavenia užívateľa ... z ponuky Systém.

Poznámky:

  • Na vykonanie zmien v užívateľských nastaveniach musí mať užívateľ povolenú možnosť konfigurácie.
  • Po otvorení sa zobrazia iba tie parametre, na ktoré má užívateľ prístupové práva.

Parametre užívateľa

Dialógové okno obsahuje parametre, ktorých popis je zhodný s popisom uvedeným v kapitole Nastavenia konzoly.
Okno je možné rozdeliť na nasledovné časti:

1 Názov parametra (skupiny parametrov).
2 Zaškrtávacie tlačidlo - po jeho stlačení je možné daný parameter zmeniť podľa potreby užívateľa.
3 Hodnota parametra.

Súvisiace stránky:

Write a comment…