Page tree
Skip to end of metadata
Go to start of metadata

Táto kapitola popisuje povodné používateľské rozhranie pre monitorovanie ktoré je možné spustiť prostredníctvom parametra príkazového riadka /OLDUI. Od verzie D2000 12.2 je k dispozícií nové používateľské rozhranie okna pre monitorovanie systému

Zobrazenie údajov z monitorovacej databázy

Po stlačení tlačidla OK v okne Monitorovanie systému - Nastavenia sa na pracovnej ploche procesu D2000 HI zobrazia údaje z monitorovacej databázy podľa definovaných parametrov.

Údaje z monitorovacej databázy


Konfigurácia stĺpcov tabuľky.
Nastavenie parametrov monitorovania.
Uloženie údajov v tabuľke do súboru. Po stlačení tejto ikony sa otvorí ponuka, ktorá umožňuje uložiť údaje do textového súboru, do CSV súboru alebo vložiť do schránky (clipboardu). Tiež je možné zvoliť, či majú byť uložené všetky údaje z tabuľky (voľba Všetky údaje) alebo len označené údaje.
Skok na začiatok tabuľky (prvá stránka tabuľky).
Skok na predchádzajúcu stránku tabuľky.
Informácia o zobrazenej tabuľke - aktuálna stránka tabuľky / celkový počet stránok (počet riadkov tabuľky).
Skok na nasledujúcu stránku tabuľky.
Skok na koniec tabuľky (posledná stránka tabuľky).
Zablokovanie masky a zobrazenie filtra pre triedenie. Text zadaný v maske sa nevymaže.
Vymaže zadaný text vo filtri. Tlačidlo je aktívne, len ak je vo filtri napísaný text.
MaskaVýberová maska pre zobrazenie údajov v tabuľke- aplikuje sa na stĺpec Meno (vo formáte *..* AND/OR *..*) a/alebo Popis (vo formáte * AND/OR *..*). Viac informácií - kapitola Definovanie masky.

V spodnej časti okna sa nachádzajú grafické symboly pre jednotlivé typy udalostí. Umiestnením kurzora nad príslušný symbol sa zobrazí názov typu udalosti, ktorý tento symbol znázorňuje.

Jednotlivé stĺpce tabuľky (zoznamu) monitorovacích údajov sú bližšie popísané v nasledovnej tabuľke.

StĺpecObsah stĺpca
MenoMeno objektu systému D2000, ktorého sa týka daná udalosť + grafický symbol znázorňujúci skupinu monitorovaných udalostí.
PopisPopis danej udalosti.
Čas vzniku udalostiDátum a čas vzniku udalosti. Ak je začiarknutá voľba msec, stĺpec zobrazuje časové údaje s presnosťou na milisekundy.
UžívateľMeno operátora prihláseného v čase výskytu danej udalosti (pri procesoch je v tomto stĺpci uvedené "Connect" alebo "Disconnect").
Stará hodnotaHodnota objektu pred udalosťou.
Príčina udalosti
Príčina monitorovanej udalosti.

V prípade udalosti typu *LOG* Nová hodnota *Logon* - teda prihlásenie užívateľa obsahuje:
 • meno procesu, prostredníctvom ktorého sa užívateľ prihlásil - povinný udaj,
 • zoznam prítomných hardvérových kľúčov v prípade, ak sú hardvérové kľúče rozpoznané,
 • IP adresu klienta v prípade, že pripojenie sa realizovalo prostredníctvom služieb Windows Terminal Services (Remote Desktop) alebo Citrix MetaFrame.
Napríklad:
NB1.CNF[ 480,R][ 917]WTS:172.16.1.134
Užívateľ sa prihlásil do procesu NB1.CNF použitím Remote Desktopu z pracovnej stanice s IP=172.16.1.134. Na pracovnej stanici bol prítomný HW kľúč s jednoznačným identifikátorom = 480. Na serveri, kde proces fyzicky bežal, bol prítomný HW kľúč s jednoznačným identifikátorom = 917.
PrioritaPriorita (dôležitosť) indikuje závažnosť udalosti. V systéme je zavedených týchto päť úrovní priority (v poradí od najmenšej po najväčšiu):
 • Informácia
 • Upozornenie
 • Alarm
 • Kritický alarm
 • Chyba
Typ udalostiTyp monitorovanej udalosti:
 • ALR - Alarmy
 • SYS - Systém
 • PRC - Procesy
 • KOM - Kom
 • OPR - Zásahy operátora
 • EVT - Eventy
 • LOG - Prihlásenie / Odhlásenie
 • DEX - Data export
 • CHV - Spontánna zmena hodnoty
 • TIM - Časový zapisovač

Dvojité kliknutie myši na ľubovoľný riadok v tabuľke (zozname) otvorí informačné okno, ktoré prehľadne zobrazí všetky informácie z tabuľky o tomto riadku. Toto zobrazenie je výhodné v prípade dlhých informácií v jednotlivých stĺpcoch. Pohyb po riadkoch v tabuľke umožňujú šípky nachádzajúce sa v okne.
V zozname je možné usporiadať dáta podľa stĺpca Čas vzniku udalosti. Nové hodnoty sa dopĺňajú pre vzostupné usporiadanie na neúplnú poslednú stránku a pre zostupné na prvú stránku zoznamu.

Poznámka

 • V prípade, že zobrazovaný časový interval je pohyblivý, tabuľka je rozdelená horizontálne na dve časti a v spodnej časti sa zobrazuje posledných päť udalostí. Týka sa to volieb Posledná hodina, Posledných 8 hodín, Posledných 12 hodín a Posledných 24 hodín v okne Monitorovanie systému - Nastavenia. Tabuľka sa nerozdeľuje iba v prípade pevne definovaného časového intervalu - voľba Špeciálne.


Použitie filtra

Stlačením tlačidla Tlacidlo filter sa aktivizuje filter a zároveň sa zablokuje maska, pričom text zadaný v maske sa nevymaže. Namiesto masky sa zobrazí podmienka, ktorá určuje vzťah medzi stĺpcami Meno a Popis.

 • AND - splnenie podmienky z oboch stĺpcov
 • OR - splnenie podmienky zo stĺpca Meno alebo Popis, prípadne z obidvoch

Zobrazenie podmienky

Filter funguje podobne ako maska, t.j. do políčka je možné písať text.
Výnimku tvoria stĺpce Priorita a Typ udalosti. Do filtra pre tieto stĺpce nie je možné text napísať, ale vyberá sa z ponuky po stlačení tlačidla vedľa textového poľa Tlacidlo filter.

Filter pre prioritu

Pre Typ udalosti sa môže vybrať aj viac možností, ktoré sa automaticky píšu za sebou.

Filter pre typ udalosti

Ak je "priorita" alebo "typ udalosti" zadaný nesprávne, objaví sa nasledovné okno s oznamom:

Chyba

Zmeny v nastavení filtra sa prejavia aj v dialógovom okne Monitorovanie systému - nastavenia.

Text z filtra sa vymaže po stlačení tlačidla Tlacidlo zrusenie filtra. Tlačidlo je aktívne, len ak je vo filtri zadaný nejaký text.

Write a comment…