Page tree
Skip to end of metadata
Go to start of metadata

Nastavenia procesu HI slúžia na nastavenie rôznych vlastností nielen samotného procesu D2000 HI na danom počítači ale aj jeho súčastí - vzhľad konzoly, spôsoby zobrazovania informácií pre užívateľov, vlastnosti ovládacích okien, vlastnosti alarmov a spôsob ich zobrazovania, globálne nastavenie grafov, prístupy k monitorovaniu systému D2000 a ďalšie špeciálne nastavenia.
Proces D2000 HI umožňuje nastaviť parametre na 2 úrovniach:

  1. Nastavenia konzoly - nastavenia procesu D2000 HI, ktoré sú platné pre všetkých užívateľov na danom počítači, kde je proces nainštalovaný. Popis parametrov je uvedený v kapitole Nastavenia konzoly.
  2. Nastavenia užívateľa - umožňujú užívateľovi prispôsobiť si nastavenia definované parametrami konzoly podľa vlastnej potreby. Popis parametrov sa nachádza v kapitole Nastavenia užívateľa.


V nasledujúcej časti sú uvedené tzv. špeciálne konfigurácie procesu D2000 HI:

Write a comment…