Page tree
Skip to end of metadata
Go to start of metadata

D2000 OBJApi - Výkonné funkcie

Výkonné (a takisto aj pomocné) funkcie rozhrania D2000 ObjApi môžeme rozdeliť na dve kategórie, synchrónne a asynchrónne.

Synchrónne funkcie rozhrania D2000 ObjApi fungujú podľa jednotnej schémy. V prvej fáze generujú požiadavku a pošlú ju jadru systému D2000 na spracovanie. V druhej fáze synchrónne čakajú na odpoveď od jadra s definovanou maximálnou dobou čakania. Táto doba je daná buď explicitne (funkcie GetArchivData, GetLogData, ListOfObjects) alebo implicitne, kedy je táto doba rovná dobe zadanej pri inicializácii rozhrania parametrom timeout funkcie ConnectKernel. Takýto prístup vyžaduje aby všetky synchrónne funkcie boli navzájom výlučné, synchronizované. Z toho vyplýva, že ak používame volania synchrónnych funkcií rozhrania D2000 ObjApi z viacerých threadov, sú tieto volania interne v rozhraní serializované použitím “Mutex” semafora.

Zoznam funkcií:

Asynchrónne funkcie nemajú druhú fázu, nečakajú na odpoveď od jadra systému D2000. Preto nie sú navzájom výlučné a neplatia pre ne obmedzenia synchrónnych funkcií. Môžu byť napríklad volané aj z obslužných procedúr asynchrónnych správ.

Zoznam funkcií:

Write a comment…