Page tree
Skip to end of metadata
Go to start of metadata

Funkcia
Funkcia SetNewValue slúži na nastavenie novej hodnoty objektu.
Deklarácia
APIRET SetNewValue(HOBJ Id, const UniValPtr value)

Parametre
Parameter Id určuje identifikátor meneného objektu a value určuje novú hodnotu a stav objektu. Položka time parametra value určuje čas hodnoty. Ak je položka time rovná nule, bude za čas hodnoty dosadený aktuálny čas.
Návratový kód
Kód Popis
API_OK Hodnota bola odoslaná procesu D2000 Server.
API_UnknownId Ak ID objektu je pre rozhranie D2000 ObjApi neznáme. ObjAPI má interný zoznam používaných objektov napĺňaný pri volaniach procedúr NewValueProc a NewDefProc a pri funkciách OpenObject, GetObjectValue a GetObjectId. V tomto prípade nemohlo byť Id objektu získané korektnou cestou cez ObjAPI.
API_ValTypeError Ak nie je typ zapisovanej novej hodnoty objektu zhodný s typom hodnoty objektu v systéme. Zmena typu hodnoty objektu by mohla spôsobiť nepredvídateľné problémy pri chode procesu D2000 Server.


Súvisiace stránky:

Write a comment…