Page tree
Skip to end of metadata
Go to start of metadata

Funkcia
Funkcia GetObjectValue slúži na získanie okamžitej hodnoty objektu.
Deklarácia
APIRET GetObjectValue(const char *name, HOBJ id, ObjectInfoPtr data)

Parametre
Parametre meno a id jednoznačne určujú objekt. Povinný je len jeden z týchto dvoch parametrov. Ak sa použije name, potom id musí byť rovné nule. V štruktúre data je spolu s ostatnými informáciami vrátená aktuálna hodnota a stav žiadaného objektu. Ak je hodnota objektu typu Text, Pole alebo Štruktúra, musí byť alokovaná pamäť pre hodnotu vrátená volaním FreeData.
Návratový kód
Hodnota Popis
API_OK Korektné získanie hodnoty objektu.
API_ObjNotExist Požadovaný objekt neexistuje.
API_TimeoutError Nepodarilo získať hodnotu do požadovaného času.
API_ParamError Parameter data hodnotu null.


Súvisiace stránky:

Write a comment…