Page tree
Skip to end of metadata
Go to start of metadata

Funkcia
Funkcia GetLogData slúži na získanie údajov z monitorovacej databázy.
Deklarácia
BOOL GetLogData( GetLogDataRqPtr rqPtr, USHORT wait,
 LogDataPtr dataPtr )

Parametre
Parameter rqPtr definuje žiadosť o údaje, kde musí byť daný časový interval, identifikátor objektu a žiadané monitorovacie skupiny. Parameter wait definuje maximálnu dobu čakania na odpoveď. Funkcia nemusí vrátiť údaje za celý požadovaný interval, volanie musí byť opakované s upraveným žiadaným časovým intervalom podľa prijatých dát až do vyčerpania intervalu.
Návratová hodnota
  • TRUE - korektné získanie údajov z monitorovacej databázy v časovom limite. Parametrom dataPtr sú vrátené žiadané údaje.
  • FALSE - údaje sa nepodarilo získať


Súvisiace stránky:

Write a comment…