Page tree
Skip to end of metadata
Go to start of metadata

Funkcia
Funkcia Command slúži na zaslanie textového povelu určitému klient procesu systému D2000, alebo procesu D2000 Server. Zoznam textových príkazov sa v dôsledku vývoja systému zväčšuje. Ich aktuálny zoznam je možné získať prostredníctvom procesu D2000 Application Manager
Deklarácia

APIRET Command(const char *cmd, HOBJ procesId, const char *procesName, int bTransAct);


Parametre
Parameter cmd predstavuje textový príkaz ktorý bude zaslaný procesu. Parameter procesId je jednoznačný identifikátor procesu v systéme. Ak je 0, je použitý parameter procesName ktorý musí obsahovať meno klient procesu.
Ak je procesId=0 a procesName je NULL alebo prazdný reťazec, textový povel bude zaslaný procesu D2000 Server.
Parameter bTransAct určuje, či bude volanie funkcie Command vykonané synchrónne (bTransAct /= 0) alebo asynchrónne (bTransAct = 0). Pri asynchrónnom vykonávaní povelu je tento do systému zaslaný ako žiadosť a funkcia nečaká na jej dokončenie. Pri synchrónnom vykonávaní povelu funkcia čaká na jeho dokončenie. Toto umožňuje testovať jeho úspešné (alebo neúspešné) vykonanie. 
Návratový kód
Kód Popis
API_OK Korektné otvorenie objektu.
API_TimeoutError Pri synchrónnom vykonávaní bol prekročený maximálny čas.
API_TR_Abort Pri synchrónnom vykonávaní neúspešné vykonanie povelu. 
API_TR_Error Pri synchrónnom vykonávaní neúspešné vykonanie povelu.
API_TR_Ignored Pri synchrónnom vykonávaní neúspešné vykonanie povelu.
API_ParamError Nekorektné parametre.


Súvisiace stránky:

Write a comment…