Page tree
Skip to end of metadata
Go to start of metadata

Funkcia
Funkcia SetItemNewValue slúži na nastavenie novej hodnoty pre jednu položku hodnoty objektu typu Štruktúra.
Deklarácia
APIRET SetItemNewValue(HOBJ Id, unsigned int row, unsigned int col, const UniValPtr value)

Parametre
Parameter Id určuje identifikátor meneného objektu a value určuje novú hodnotu a stav položky hodnoty objektu. Parameter row a col určuje index riadku a stĺpca položky (od 1 …).
Návratový kód
Kód Popis
API_OK Hodnota bola odoslaná procesu D2000 Server.
API_UnknownId Ak ID objektu je pre rozhranie D2000 ObjApi neznáme. ObjAPI má interný zoznam používaných objektov napĺňaný pri volaniach procedúr NewValueProc a NewDefProc a pri funkciách OpenObject, GetObjectValue a GetObjectId. V tomto prípade nemohlo byť Id objektu získané korektnou cestou cez ObjAPI.
API_ValTypeError Ak nie je typ zapisovanej novej hodnoty objektu zhodný s typom hodnoty objektu v systéme. Zmena typu hodnoty objektu by mohla spôsobiť nepredvídateľné problémy pri chode procesu D2000 Server.
API_ParamError Nekorektné parametre.


Súvisiace stránky:

Write a comment…