Page tree
Skip to end of metadata
Go to start of metadata

Funkcia
Funkcia SetRowNewValue slúži na nastavenie nových hodnôt pre riadok hodnoty objektu typu Štruktúra.
Deklarácia
APIRET SetRowNewValue(HOBJ Id, unsigned int row, const UniValPtr value)

Parametre
Parameter Id určuje identifikátor meneného objektu a value určuje nové hodnoty a stav riadku hodnoty objektu. Parameter row určuje index riadku (od 1 …).
Návratový kód
Kód Popis
API_OK Hodnota bola odoslaná do jadra systému.
API_UnknownId Ak ID objektu je pre rozhranie D2000 ObjApi neznáme. ObjAPI má interný zoznam používaných objektov napĺňaný pri volaniach procedúr NewValueProc a NewDefProc a pri funkciách OpenObject, GetObjectValue a GetObjectId. V tomto prípade nemohlo byť Id objektu získané korektnou cestou cez ObjAPI.
API_ValTypeError Ak nie je typ zapisovanej novej hodnoty objektu zhodný s typom hodnoty objektu v systéme. Zmena typu hodnoty objektu by mohla spôsobiť nepredvídateľné problémy pri chode jadra systému D2000.
API_ParamError Nekorektné parametre.


Súvisiace stránky:

Write a comment…