Page tree
Skip to end of metadata
Go to start of metadata

Windows prvok - Výberové tlačidlo


Windows prvok - Výberové tlačidlo (Radio button) slúži na výber jednej voľby z niekoľkých preddefinovaných. Výberové tlačidlo sa nepoužíva samostatne, vždy použijeme jedno tlačidlo pre jednu možnú voľbu. Množina výberových tlačidiel, na ktoré je pripojený ten istý objekt je považovaná za jednu skupinu. V ukážke sú zobrazené dve skupiny - "výber obľúbeného denníka" a "výber obľúbenej TV stanice".

Ukážka

Ukážka - Windows prvok typu Výberové tlačidlo

Vytvorenie výberového tlačidla

  1. V nástrojovej lište Kreslenie stlačte tlačidlo Výberové tlačidlo Výberové tlačidlo.
  2. Umiestnite kurzor na pozíciu v schéme, kde bude roh tlačidla a kliknite myšou.
  3. Umiestnite kurzor na pozíciu v schéme, kde bude protiľahlý tlačidla a kliknite myšou.

Pravidlá pre definovanie skupiny výberových tlačidiel

  1. V okne Nastavenie poradia Windows prvkov umiestnite výberové tlačidlá jedno za druhým.
  2. Pre prvé výberové tlačidlo v skupine zaškrtnite parameter Skupina.
  3. Pre prvý Windows prvok, ktorý v okne Nastavenie poradia Windows prvkov nasleduje po danej skupine, takisto zaškrtnite parameter Skupina.


Upozornenie: V niektorých prípadoch pri nedodržaní pravidiel v operačných systémoch Windows môže dôjsť k zacykleniu vyhodnotenia stlačenia výberového tlačidla a to môže spôsobiť zablokovanie procesu D2000 HI.


Konfigurácia parametrov výberového tlačidla prebieha v paletke Pripojenie objektu prostredníctvom nasledujúcich záložiek:


Pripojenie


Pripojený objekt

Výber objektu na pripojenie. Pripojený objekt určuje, ktoré výberové tlačidlo zo skupiny bude aktívne a naopak, hodnota pripojeného objektu sa zmení vždy po zmene aktívneho výberového tlačidla užívateľom. Hodnota pripojeného objektu sa rovná poradiu aktívneho výberového tlačidla v rámci svojej skupiny. V ukážke sú momentálne aktívne tlačidlá "SME" a "ČT1", to znamená, že hodnoty pripojených objektov budú 1 a 2. Pripojený objekt musí mať celočíselný typ hodnoty.


V prípade objektu typu Štruktúrovaná premenná, je potrebné určiť, hodnota ktorej bunky bude pripojená k tlačidlu. Jednoznačná pozícia bunky v štruktúrovanej premennej je definovaná názvom stĺpca (parameter Stĺpec) a číslom riadku (parameter Riadok). Pre objekt typu Pole hodnôt je potrebné určiť, ktorý prvok poľa má byť pripojený k tlačidlu.

SkriptReferenčná premenná

Slúži na pomenovanie tlačidla pre použitie v skripte formou referenčnej premennej.


Metadáta

Priradenie aplikačných dát (metadáta) grafickému objektu. Ak má objekt nejaké metadáta, zobrazí sa v tlačidle meno prvého záznamu metadát. Ak má viac záznamov bude za menom ",..." .


Udalosť

Výber udalosti pre tlačidlo. Zoznam obsahuje nasledovné udalosti:


Obsluha udalosti

Definovanie udalosti zvolenej v parametri Udalosť.

Info text/URL


Info text

Definovanie informačného textu, ktorý sa zobrazí formou bublinkovej nápovedy pri nastavení ukazovateľa myši nad tlačidlom po otvorení schémy v procese D2000 HI.
Možnosť použiť Slovník (pre otvorenie stlačte CTRL+L).

URL

Definovanie URL adresy pre otvorenie internetovej stránky zo schémy. Adresa sa dá nastaviť aj zo skriptu schémy prostredníctvom funkcie %HI_SetOBJURL.

Parametre


Text

Definovanie textu zobrazeného vedľa výberového tlačidla. Reťazec môže zobrazovať aj tzv. živé hodnoty objektu definovaného parametrom Pripojený objekt, ale takéto reťazce musia mať špeciálny formát - podrobnejšie informácie v kapitole Formátovacie masky. Možnosť použiť Slovník (pre otvorenie stlačte CTRL+L).

Ak chceme dosiahnuť podobný efekt ako na ukážke, teda text, kde je niektorý znak podčiarknutý, uvedieme pred takýto znak symbol &. Označené tlačidlo na ukážke má parameter Text definovaný na - &STV1. Znak, ktorý je podčiarknutý, slúži potom v kombinácii s klávesom Alt pri zobrazení schémy v procese D2000 HI ako klávesová skratka - rýchla voľba. Napr. pre tlačidlo z ukážky bude rýchla voľba Alt+O. Rýchla voľba z klávesnice má presne taký efekt ako stlačenie tlačidla pomocou myši.

Poznámka: Použitie klávesových skratiek nie je funkčné pre schému typu MDI (parameter Typ okna - voľba Na ploche HI), pokiaľ táto nie je podschémou inej schémy.


Viditeľný

Parameter určuje, či tlačidlo bude viditeľné pri prvom otvorení schémy v procese D2000 HI. Parameter je možné meniť zo skriptu pomocou funkcie %HI_SetVisible.

Zakázaný

Parameter určuje, či tlačidlo bude pri prvom otvorení schémy v procese D2000 HI aktívne alebo neaktívne. Parameter je možné meniť zo skriptu pomocou funkcie %HI_SetEnable.


Skupina

Parameter slúži na podporu tvorby skupín výberových tlačidiel. Ak má aktívna schéma s výberovými tlačidlami nastavený typ okna na Dialógové (pozri Parametre grafickej schémy) je možné pohybovať sa v rámci výberových tlačidiel jednej skupiny pomocou šípok. Na to je však potrebné nastaviť parameter Skupina pre prvý objekt v rámci skupiny a tiež pre prvý objekt za skupinou.
Viac informácií o poradí jednotlivých Windows prvkov v skupine sa dozviete v kapitole Poradie Windows prvkov.

Farba podkladu (1)

Pri niektorých windows prvkoch je možné nastaviť farbu podkladu. Táto farba sa používa aj ako farba pri použití okrajov windows prvku (viď. parametre Okraje). Ak je v políčku písmeno D použije sa default farba z windowsov, resp podkladová farba schémy. Ak je nastavený príznak priehľadný a iné parametre priehľadnosť nepotlačia (napr. použitie bitových máp), farba sa neuplatní.

Viacriadkový

Zobrazovaný text môže byť zobrazený vo viacero riadkoch

Zalamovanie

Platí pre Viacriadkový vstup textu. Spôsobuje automatické zalamovanie (od riadkovanie) dlhého textu.

Priehľadný

Priehľadný podklad Windows prvku.

Poznámka: Priehľadnosť sa použije iba pri zobrazení Windows prvku na obrazovke monitora, nie pri tlači.


Vzhľad

Možný vzhľad rámika okolo windows prvku

Horizontálne umiestnenie

Default - základné pre daný windows prvok / Vľavo / Vstrede / Vpravo

Hore

Vertikálne umiestnenie. Bez tejto voľby je text umiestnený v strede  s touto voľbou umiestnený v hore.

Ako tlačidlo

Vzhľad výberového tlačidla - štandardný vzhľad (viď hore uvedená Ukážka - tlačidlá v časti "Obľúbený denník") alebo stlačiteľné tlačidlo (viď hore uvedená Ukážka - tlačidlá v časti "Obľúbená TV stanica").


Bitové mapy

Tlačidlá umožňujú zobrazovať (podľa stavu v ktorom sa nachádzajú) 1-3 bitové mapy. Pri použití bitových máp sa neberie do úvahy parameter transparentnosť, tlačidlo sa kreslí ako pri použití parametra "Ako tlačidlo" s tým rozdielom, že základné (defaultne) umiestnenie je vľavo a nie v strede.

Okno priradenia bitových máp obsahuje pole výberu bitovej mapy (2) pre vybraný stav tlačidla.

Toto pole obsahuje meno bitovej mapy, tlačidlo otvárajúce okno výberu a tlačidlo zrušenia výberu (x).  Zrušenie pripojenia je možné aj zadaním neexistujúceho mena bitovej mapy.

Pod priestorom výberu sa nachádza pole bitových máp pre možné stavy tlačidla,

kde (3) určuje, s ktorým stavom sa pracuje v poli výberu a (4) naznačuje typ stavu (nevybraný, vybraný a zakázaný). Ukážka jednotlivých stavov:

Výber stavu je pre niektoré stavy (nie pre stav zakázaný) možný ak kliknutím do zobrazenia použitej bitovej mapy. A štart výberu dvojitým kliknutim do zobrazenia použitej bitovej mapy.

Poznámka pre aplikáciu D2000 Tenký klient

Bitové mapy nie sú podporené.
Viac pravidiel na stránke Pravidlá kreslenia a vlastnosti objektov pre D2000 Tenký klient.


BMP+Text

Ak je definovaná bitová mapa zobrazí sa s ňou aj text umiestnenie je bitová mapa a vedľa nej text.

BMP/Text

Ak je definovaná bitová mapa zobrazí sa s ňou aj text umiestnenie je bitová mapa a pod ňou text.

Font


Názov použitého fontu je zobrazený v rozbaľovacom zozname, ktorý obsahuje pre zrýchlenie výberu posledne použité fonty. Za ním sa nachádza tlačidlo výberu zo všetkých definovaných textových štýlov. Štýl vybratý z tohto zoznamu sa použije pre popis tlačidla.  Viac sa o textových štýloch dozviete v kapitole Konfigurácia textových štýlov.

Posledným parametrom je farba textu (5) a jej výber. Ak je v políčku písmeno D použije sa default farba z windowsov.

Poznámka: Font je možné zmeniť zo skriptu pomocou funkcie %HI_SetFontStyle.


Poradie objektov je pri výberových tlačidlách zvlášť dôležité, lebo vlastne určuje hodnotu príslušného výberu v rámci skupiny.


Write a comment…