Editácia všetkých objektov v procesoch D2000 CNF prebieha v konfiguračnom okne, ktorého určitá časť obsahu je spoločná pre všetky editovateľné objekty a časť závisí od typu editovaného objektu.

Konfiguračné okno objektov typu Databáza pozostáva z viacerých častí (stránok), ktoré obsahujú príbuzné parametre.

Základné vlastnosti
Logické skupiny
Databáza

Základné vlastnosti


Popis

Textový reťazec popisujúci danú definíciu štruktúry. Maximálny počet znakov: 128.
Možnosť použiť Slovník (pre otvorenie stlačte CTRL+L).

Databáza


DSN

ODBC Data Source Name (pre dbmanager.exe) alebo Oracle TNS (pre dbmanager_ora.exe).

Užívateľ, Heslo

Meno a heslo užívateľa pre prístup k databáze, ktoré použije príslušný proces D2000 DBManager pri práci s databázou.

Test

Tlačidlo umožňuje otestovať funkčnosť pripojenia na databázu. Pred testovaním je nutné stlačiť tlačidlo Ulož, pokiaľ boli zmenené parametre DSN, Užívateľ alebo Heslo.
Testovanie vyžaduje spustený proces D2000 DBManager.

Testuj tabuľky

Tlačidlo umožňuje otestovať funkčnosť pripojenia na databázu. V prípade, že je pripojenie na databázu v poriadku, vykoná sa test konfigurácie všetkých objektov typu Tabuľka.
Testovanie vyžaduje spustený proces D2000 DBManager.

Parametre

Doplnkové parametre pre optimalizáciu práce procesu D2000 DBManager (proces systému D2000, ktorý sprostredkováva prístup k databázam). Detaily sú uvedené v popise transakčnej práce s databázou.
Stručný popis jednotlivých parametrov (podrobnejší je uvedený v sekcii Optimalizácia a ladenie):

 • Predpripravené spojenia - počet spojení na databázu, ktoré sa vytvoria hneď po štarte procesu D2000 DBManager a budú existovať stále (optimalizácia kvôli pomalému otváraniu spojení na niektoré databázy).
  Poznámka: Od verzie 7.01.024 nadobúda objekt typu Databáza celočíselnú hodnotu rovnú aktuálnemu počtu spojení.
 • Maximum spojení - maximálny počet spojení, ktoré proces D2000 DBManager vytvorí. Hodnota 0 znamená, že počet nie je obmedzený.
 • Maximum automatických spojení - maximálny počet netransakčných spojení, ktoré proces D2000 DBManager vytvorí. Detaily viď v popise transakčnej práce s databázou.
 • Rezervovaných browser spojení - maximálny počet spojení, ktoré proces D2000 DBManager rezervuje pre prácu s browsermi. Prednastavená hodnota 0 znamená, že nie sú rezervované žiadne spojenia a použijú sa automatické (netransakčné) spojenia. Ďalšie detaily viď v popise transakčnej práce s databázou.
 • Zatvor nepoužívané spojenia po (sec) - nepoužívané spojenia (nad rámec predpripravených spojení) budú zatvárané po zadanom čase. Dovtedy môžu byť znovu použité.
 • Ukonči DBManager po timeoute (min) - ak je niektoré spojenie na databázu udaný počet minút zablokované (vo volaní databázového ODBC rozhrania) napr. z dôvodu zamknutia riadku tabuľky, ku ktorému sa pristupuje, alebo pre chybu databázových ovládačov, vnútorný watchdog ukončí celý proces D2000 DBManager. Hodnota 0 znamená, že táto vlastnosť je vypnutá.
 • Prázdne operácie po dobe nečinnosti (min) - ak je spojenie na databázu udaný počet minút nečinné, vykoná sa na tomto spojení "prázdna" operácia. Vykonaná operácia závisí od druhu databázy:
  • Oracle: SELECT 1 FROM DUAL
  • Sybase, MSSQL: SELECT 1
  • Iné databázy: nevykoná sa žiadna operácia
  Ak hodnota tohto parametra nie je zadaná alebo je rovná 0, nevykoná sa žiadna "prázdna" operácia (prednastavené chovanie).
  V niektorých prípadoch databázové servery alebo firewally medzi nimi a procesom DBManager spôsobia, že spojenie je ukončené po určitej dobe nečinnosti. "Prázdne" operácie boli implementované na vyhnutie sa takejto udalosti a na periodickú detekciu iných náhodných prerušení spojenia počas dlhšej doby nečinnosti.
 • Loguj dlhšie operácie ako (sec) - pokiaľ je zadaná nenulová hodnota, logované sú operácie, ktoré trvajú dlhšie ako uvedený počet sekúnd. Viac informácií o logovaní je v sekcii Veľkosť logovacieho súboru (nižšie v texte tejto stránky) a sekcii DBManager - ladenie a debugovanie.
 • Debug - ladiace informácie sú zobrazované v okne procesu D2000 DBManager a ukladané do logovacieho súboru v adresári TRACE.
 • Veľkosť logovacieho súboru - pokiaľ je zadaná nenulová hodnota, operácie vykonávané nad databázou nie sú zapisované do spoločného logovacieho súboru, ale do vlastného logovacieho súboru databázy, ktorého maximálna veľkosť (v MB) je zadaná týmto parametrom. Viac informácií je v sekcii DBManager - ladenie a debugovanie.
 • Použi monotónny čas - Po zaškrtnutí voľby bude proces D2000 DBManager predpokladať, že databáza ukladá polia typu čas v monotónnom čase (t.j. bez zmeny letného a zimného času), ktorého offset od UTC/GMT času (Londýnsky čas) je zadaný počet hodín. Pri získaní časových hodnôt z databázy, proces D2000 DBManager bude následne tieto prepočítavať na lokálny čas (t.j. zohľadňovať offset a posuv letného času).
  Ak sa políčko nezaškrtne, proces D2000 DBManager predpokladá, že databáza ukladá polia typu čas v lokálnom čase podľa nastavenia operačného systému Windows/Linux, na ktorom je spustený proces D2000 DBManager.
 • Off - parameter umožňuje "vypnúť" objekt.
  Použitie: Dočasné zakázanie práce s databázou (napr. pri vyvíjaní aplikácie nie je prístup k databáze, ktorá má predpripravené spojenia a proces D2000 DBManager neustále zapisuje do logov chyby pri pokuse o pripojenie sa k tejto databáze).
  Ak sa databáza "vypne" počas behu procesu D2000 DBManager, všetky nasledujúce operácie, ktoré vytvárajú nové pripojenia (akcie DB_TRANS_OPEN) alebo ktoré otvárajú tabuľky (akcie DBS*, DB_CONNECT, SQL_CONNECT, otvorenie Browsera v procese D2000 HI) budú ukončené s chybou a nastavia lokálnu premennú _ERR_NR_TRANS_EX na hodnotu 52 (DBM_OFF).
  Operácie pracujúce s existujúcimi pripojeniami (DB_READ,DB_INSERT, DB_TRANS_COMMIT, DB_TRANS_CLOSE, SQL_PREPARE, SQL_FETCH,...) budú naďalej funkčné.

  Od D2000 verzie 8.00.002 nie sú vytvárané predpripravené spojenia, pokiaľ je nastavený parameter Off.
  Pre staršie verzie platí nasledovné: Ak pre objekt typu Databáza je nastavený nenulový počet predpripravených spojení a pri spustení procesu D2000 DBManager je zaškrtnutý parameter Off, predpripravené spojenia budú blokované a začnú sa pripájať k databáze až po odškrtnutí parametra Off.

  Ak sa databáza "vypne" počas behu procesu D2000 DBManager, predpripravené spojenia nebudú ukončené.
 • Maximum vrátených riadkov - definuje maximálny počet riadkov vrátených akciami DB_READ, DBS_READ, SQL_FETCH a SQL_SELECT.
  Ak tieto akcie požadujú viac riadkov ako nakonfigurovaná hodnota tohto obmedzenia a je k dispozícii viac riadkov ako špecifikuje nakonfigurované obmedzenie, vrátia počet riadkov rovný tomuto obmedzeniu a návratová hodnota akcií bude _ERR_DATABASE_ROWS_LIMIT.
  Od verzie 7.02.012 parameter obmedzuje (bez spôsobenia chyby) aj počet riadkov nastavený v Browseri a v akcii PG_CONNECT.
  Prednastavené obmedzenie je 10 000 riadkov (ak je zadaný počet menší alebo rovný 0). Pri načítavaní väčšieho počtu riadkov (1000 riadkov alebo menej v závislosti na počte stĺpcov a type čítaných údajov) sa odporúča použiť akcie PG_READ alebo SQL_FETCH v cykle, pričom naraz sa načíta napr. 100 riadkov. Dôvodom je, že načítanie a presun (SQL databáza --> D2000 DBManager --> D2000 Server --> D2000 Event) je rýchlejší a má menšie nároky na pamäť ako presun jednej veľkej štruktúry.
  Toto obmedzenie slúži ako ochrana proti pokusu čítať SQL tabuľku s veľkým množstvom riadkov, ktorý môže spôsobiť vyčerpanie pamäte a pád procesu D2000 DBManager.

Súvisiace stránky:

Write a comment...