Akcia SQL_PREPARE


Funkcia
Akcia pripraví vykonávanie SQL príkazu SELECT.
Deklarácia
 SQL_PREPARE handleIdent_Int, retCodeIdent_Int, selectStringExpr BIND _locVar1, _locVar2, ...
 

 SQL_PREPARE handleIdent_Int, retCodeIdent_Int, selectStringExpr BIND _locVarRowIdent
 

 SQL_PREPARE handleIdent_Int, retCodeIdent_Int, selectStringExpr BIND _locVarRecordIdent
 

 SQL_PREPARE handleIdent_Int, retCodeIdent_Int, selectStringExpr BINDOUT _locVar1, _locVar2, ...
 

 SQL_PREPARE handleIdent_Int, retCodeIdent_Int, selectStringExpr BINDOUT _locVarRowIdent
 

 SQL_PREPARE handleIdent_Int, retCodeIdent_Int, selectStringExpr BINDOUT _locVarRecordIdent 

Parametre
handleIdent_Int in Identifikátor typy Int - jednoznačné číslo (handle) spojenia s databázou.
retCodeIdent_Int out Identifikátor typu Int - návratový kód.
selectStringExpr in Výraz typu Text.
_locVar1, _locVar2, ... in Zoznam lokálnych premenných.
_locVarRowIdent in Odkaz na riadok lokálnej premennej typu Record.
_locVarRecordIdent in Identifikátor lokálnej premennej typu Record.

Návratový kód
Hodnota parametra retCodeIdent_Int - pozri tabuľku chybových stavov. Je možné získať rozšírenú informáciu o chybe.
Popis
Čítanie databázy SQL príkazom SELECT je implementované v dvoch alebo troch fázach.
Prvú (prípravnú) fázu vykoná akcia SQL_PREPARE. Nad databázou (je daná hodnotou identifikátora handleIdent_Int) pripraví (a pokiaľ nie je použité kľúčové slovo BINDOUT, aj vykoná) príkaz SELECT definovaný hodnotou výrazu selectStringExpr. Úspešnosť akcie je indikovaná hodnotou retCodeIdent_Int.
Druhá fáza je potrebná vtedy, keď bolo použité kľúčové slovo BINDOUT. Znamená to, že vo výraze selectStringExpr bola použitá parametrizácia a je nutné volaním SQL_BINDIN nastaviť hodnoty vstupných parametrov výrazu selectStringExpr a následne výraz vykonať.
Posledná fáza je postupné čítanie riadkov, ktoré pripravil príkaz SELECT akciou SQL_FETCH.

Čítanie prebieha zásadne do lokálnych premenných, ktoré sú uvedené za kľúčovým slovom BIND alebo BINDOUT akcie SQL_PREPARE.
Tu sú tri možné varianty:
 1. Zoznam neštruktúrovaných lokálnych premenných.
  Čítanie prebieha po jednom riadku do lokálnych premenných, ktoré sú vymenované za kľúčovým slovom BIND alebo BINDOUT.

 2. Odkaz na jeden riadok lokálnej premennej typu Record.
  Čítanie prebieha po jednom riadku do jedného riadku lokálnej štruktúrovanej premennej. Štruktúra čítaných dát musí byť zhodná so štruktúrou lokálnej premennej.

 3. Odkaz na lokálnu premennú typu Record.
  Čítanie prebieha po jednom alebo viacerých riadkov lokálnej premennej. Tejto je podľa potreby pred naplnením výsledku čítania zmenený rozmer. Štruktúra čítaných dát musí byť zhodná zo štruktúrou lokálnej premennej.
Pre jedno handle (získané akciou SQL_CONNECT) môže byť súčasne aktívne len jedno čítanie. Akcia SQL_PREPARE zruší platnosť predchádzajúcej akcie. Explicitne ukončiť čítanie je možné pomocou akcie SQL_FREE.

Poznámka: použitím parametrizácie je možné uľahčiť prácu SQL databáze, pretože príprava (kompilácia) parametrizovaného SQL výrazu sa vykoná iba raz (v rámci akcie SQL_PREPARE). Následne je nutné nastaviť parametre akciou SQL_BINDIN (ktorá SQL príkaz aj vykoná) a jeden alebo viackrát volať SQL_FETCH na získanie výsledkov. Potom je možné nastaviť nové hodnoty parametrov a znovu vykonať SQL príkaz opätovným volaním SQL_BINDIN a získať nové výsledky volaním SQL_FETCH.
Vhodným nastavením parametrov databázy (napr. Oracle: session_cached_cursors) je možné zabezpečiť recyklovanie kurzorov (skompilovaných príkazov) medzi volaniami SQL_PREPARE.
Príklad
Príklad práce s databázou (akcie SQL_ ...).

 BOOL _useBinding = @TRUE ; use parametrized SQL command
 INT _handle  ; handle to database
 INT _retCode  ; return code
 TEXT _name   ; product name
 TEXT _type   ; product type
 
         ; parametrized SQL command
 TEXT _sqlPar = "SELECT Name, Type FROM Products WHERE ID>= #PAR# AND ID<= #PAR#" 
 
         ; non-parametrized SQL command
 TEXT _sqlNpar = "SELECT Name, Type FROM Products WHERE ID>= 1 AND ID<= 100" 
 
 SQL_CONNECT MyDatabase, _handle, _retCode
 
 IF _useBinding THEN ; parametrized alternative
  SQL_PREPARE _handle, _retCode, _sqlPar BINDOUT _name, _type
  SQL_BINDIN _handle, _retCode, 1, 100 ; read all products between 1 and 100
 ELSE ; non-parametrized alternative
  SQL_PREPARE _handle, _retCode, _sqlNpar BIND _name, _type
 ENDIF
 
 DO_LOOP
  SQL_FETCH _handle, _retCode
  EXIT_LOOP _retCode # _ERR_NO_ERROR
  ; data processing goes here
 END_LOOP
 
 SQL_FREE _handle
 SQL_DISCONNECT _handle
 


Súvisiace stránky:

Write a comment...