Akcia SQL_FETCH


Funkcia
Akcia prečíta jeden alebo viac riadkov výsledku SQL príkazu pripraveného akciou SQL_PREPARE a prípadne parametrizovaného akciou SQL_BINDIN.
Deklarácia
SQL_FETCH handleIdent_Int, retCodeIdent_Int [, maxRowsIdent_Int]

Parametre
handleIdent_Int in Identifikátor typu Int - jednoznačné číslo (handle) spojenia s databázou.
retCodeIdent_Int out Identifikátor typu Int - návratový kód.
maxRowsIdent_Int in Identifikátor typu Int - počet naraz načítaných riadkov (ak nie je uvedený, náhradná hodnota je 1).

Návratový kód
Hodnota parametra retCodeIdent_Int - pozri tabuľku chybových stavov. Je možné získať rozšírenú informáciu o chybe.
Popis
Akcia prečíta daný počet riadkov a ich hodnoty naplní do lokálnych premenných definovaných v akcii SQL_PREPARE.
Parameter maxRowsIdent_Int sa použije len pri 3 variante akcie SQL_PREPARE. Ak je hodnota parametra rôzna od 1 v prípade variantu 1, 2 alebo je menšia ako 1, akcia generuje chybu _ERR_RANGE_ERROR.
Maximálny počet vrátených riadkov je obmedzený konfiguračným parametrom databázy Maximum vrátených riadkov. Pri prekročení tohoto počtu riadkov bude do lokálnej štruktúry _locVarRecordIdent špecifikovanej vo volaní akcie SQL_PREPARE načítaných prvých Maximum vrátených riadkov a v retCodeIdent_Int sa vráti chyba _ERR_DATABASE_ROWS_LIMIT.

Ak nie je načítaný ani jeden riadok, hodnota parametra retCodeIdent_Int bude 22 (_ERR_NO_DATA).
Príklad
Príklad práce s databázou (akcie SQL_...)

 INT _handle  ; handle to database
 INT _retCode  ; return code
 TEXT _name   ; product name
 TEXT _type   ; product type
 
 SQL_CONNECT MyDatabase, _handle, _retCode
 SQL_PREPARE _handle, _retCode, _sqlNpar BIND _name, _type
 
 DO_LOOP
  SQL_FETCH _handle, _retCode
  EXIT_LOOP _retCode # _ERR_NO_ERROR
  ; data processing goes here
 END_LOOP
 
 SQL_FREE _handle
 SQL_DISCONNECT _handle
 


Súvisiace stránky:

Write a comment...