Zobrazovač Browser


Užívateľ procesu D2000 HI môže pracovať so štruktúrami (objekty typu Štruktúrovaná premenná a Tabuľka) v dvoch režimoch - prostredníctvom dialógového okna alebo pomocou grafického zobrazovača typu Browser umiestneného v grafickej schéme.


Tento grafický objekt umožňuje využívať funkcionalitu Drag&Drop na presun obsahu pomocou myši.


Ukážka zobrazovača typu Browser zobrazeného v procese D2000 HI:

Ukážka - Zobrazovač Browser

Vytvorenie zobrazovača Browser


 1. V nástrojovej lište Kreslenie stlačte tlačidlo Browser tlačidlo Browser.
 2. Umiestnite kurzor na pozíciu v schéme, kde bude roh zobrazovača a kliknite myšou.
 3. Umiestnite kurzor na pozíciu v schéme, kde bude protiľahlý roh zobrazovača a kliknite myšou.


Konfigurácia parametrov zobrazovača Browser prebieha v paletke Pripojenie objektu prostredníctvom nasledujúcich záložiek:


Pripojenie


Paletka Pripojenie objektu

1Výber lokálnej premennej, ktorú bude Browser zobrazovať.
2Výber štruktúry (štruktúrovanej premennej alebo tabuľky), ktorú bude Browser zobrazovať.
3Výber lokálnej premennej na ovládanie.
4Výber štruktúry na ovládanie.


Zobrazovaný objekt


Výber štruktúry (lokálnej premennej, štruktúrovanej premennej alebo tabuľky), ktorú bude Browser zobrazovať.


Poznámka pre aplikáciu D2000 Tenký klient


Tenký klient dokáže zobraziť štruktúrovanú premennú a tabuľku. Dáta sa zatiaľ nedajú editovať (dajú sa zadať, ale zmena sa nevykoná).
Viac pravidiel na stránke Pravidlá kreslenia a vlastnosti objektov pre D2000 Tenký klient.


Ovládaný objekt


Položka Ovládaný objekt nemusí byť definovaná - je nepovinná. Ak definujete ovládaný objekt, musí mať tento objekt (Štruktúrovaná premenná) rovnakú definíciu štruktúry ako zobrazovaný objekt. Definovaný riadok ovládanej štruktúrovanej premennej bude nadobúdať hodnotu podľa aktuálne vybratého riadku zobrazovaného objektu. Ak nie je vybratý žiadny riadok, tak položkám v riadku ovládanej štruktúrovanej premennej ostávajú posledné nastavené hodnoty.


Poznámka pre aplikáciu D2000 Tenký klient


Parameter nie je podporovaný v Tenkom klientovi.
Viac pravidiel na stránke Pravidlá kreslenia a vlastnosti objektov pre D2000 Tenký klient.


Riadok ovládaného objektu


Parameter definuje, ktorý riadok ovládaného objektu bude meniť hodnotu. Takýto objekt je možné využiť napr. ako vstupný parameter pre Event, ktorý vykonáva určitú činnosť podľa výberu riadku v zobrazovači typu Browser.


Skript


Paletka Pripojenie objektu - Skript

Referenčná premenná


Slúži na pomenovanie zobrazovača pre použitie v skripte formou referenčnej premennej.


Metadáta


V aplikácii systému D2000 je možné priradiť každému grafickému objektu a stĺpcu v zobrazovači Browser aplikačné dáta (metadáta). Ak má objekt nejaké metadáta, zobrazí sa v tlačidle meno prvého záznamu metadát. Ak má viac záznamov bude za menom ",..." .


Udalosť


Výber udalosti pre zobrazovač. Zoznam obsahuje nasledovné udalosti:Obsluha udalosti


Definovanie udalosti zvolenej v parametri Udalosť.


Poznámka pre aplikáciu D2000 Tenký klient


Tenký klient nepodporuje obsluhu udalosti.
Viac pravidiel na stránke Pravidlá kreslenia a vlastnosti objektov pre D2000 Tenký klient.


VýberZáložka Výber sa používa len pre objekty typu Tabuľka a umožňuje nastaviť výberovú a triediacu podmienku.

Paletka Pripojenie objektu - Výber

Otváracia podmienka


Ak je políčko zaškrtnuté, nižšie špecifikovaná podmienka je okamžite po otvorení schémy aplikovaná na databázu a výsledky spĺňajúce požadované kritéria sú ihneď zobrazené v tabuľke. V opačnom prípade je tabuľka po otvorení prázdna. Podmienku je možné aplikovať aj v tomto prípade, avšak je to potrebné urobiť zavolaním funkcie %HI_RefreshData.


Podmienka


Vstupné políčko pre zadanie výberovej podmienky. Do výslednej množiny budú zahrnuté len tie riadky, ktoré spĺňajú danú podmienku. Syntax podmienky je zhodná so syntaxou podmienky nasledujúcej po klauzule WHERE príkazu SELECT jazyka SQL (napr. NAME = 'Test' alebo VALUE < 32.5).
Pri zadaní podmienky #empty# sa do Browsera nenačítajú žiadne dáta (využitie pri otváraní Browsera, ktorého podmienka sa generuje dynamicky pri otváraní schémy zo skriptu).


Triedenie


Vstupné políčko pre zadanie triediacej podmienky. Riadky výberu budú utriedené podľa danej podmienky. Syntax podmienky je zhodná so syntaxou podmienky nasledujúcej po klauzule ORDER BY príkazu SELECT jazyka SQL (napr. NAME - utriedenie podľa stĺpca NAME vzostupne alebo VALUE DESC - utriedenie podľa stĺpca VALUE zostupne).


ParametreNa stránke Parametre sa konfigurujú rôzne parametre zobrazovača Browser.

Paletka Pripojenie objektu - Parametre

Množina parametrov závisí od typu pripojeného objektu. Pre objekty typu Tabuľka sú prístupné všetky uvedené parametre, pre objekty typu Štruktúrovaná premenná len parametre Editácia a Popisy stĺpcov.


ParameterVýznam parametra
StránkovanieZobrazenie tlačidiel na stránkovanie.
Riadkov
Počet riadkov na jednu zobrazenú stránku. Nezadaná hodnota alebo hodnota 0 znamená dynamický počet riadkov podľa výšky browsera.
Maximálny počet riadkov je pre objekty typu Tabuľka obmedzený konfiguračným parametrom databázy Maximum vrátených riadkov.
Poznámka: Pre objekty typu Tabuľka platí, že aj keď je nakonfigurovaný dynamický počet riadkov (hodnota 0 alebo nezadaná hodnota), pri zmene výšky browsera sa automaticky nenačíta browser s novým počtom riadkov a rovnako aj pri prechode medzi stránkami sa použije pôvodná veľkosť stránky. Na použitie novej veľkosti stránky je nutné volať funkciu %HI_RefreshData.
EditáciaPovolenie editovania zobrazeného objektu.
VkladaniePovolenie vkladania nových riadkov.
RušeniePovolenie rušenia riadkov.
Popisy stĺpcovZobrazovanie popisov jednotlivých stĺpcov. Popisy sú dané konfiguráciou objektu typu Definícia štruktúry v procese D2000 CNF - položka Popis pre daný stĺpec). Ak nie je toto políčko začiarknuté, zobrazia sa mená stĺpcov.
Zmena podmienkyPovolenie zmeny výberových a triediacich podmienok.
MriežkaZobrazovania mriežky tabuľky.
Zobrazovať výberZobrazovanie aktívneho (vybratého) riadku v Browseri.
Horizontálne okrajeZobrazovanie horizontálnych čiar oddeľujúcich políčka v Browseri.
Vertikálne okrajeZobrazovanie vertikálnych čiar oddeľujúcich políčka v Browseri.
Číslovanie riadkovZobrazovanie číslovania jednotlivých riadkov - prvý stĺpec.
RozdeľovanieParameter umožňuje povoliť rozdeľovanie Browsera na nezávislé sekcie prostredníctvom horizontálnej alebo vertikálnej priečky (splitter).
Zobrazovať záhlavieZobrazenie riadku s názvami stĺpcov.
Priesvitný výberPriesvitné zobrazenie aktívneho (vybratého) riadku (umožňuje zobraziť farbu podkladu riadku).
Viacriadkový výberDovoľuje výber viac riadkov súčasne.
Automatická obnovaNastavuje automatickú aktualizáciu v zobrazovači Browser, ak je pripojený objekt Tabuľka.


Poznámka pre aplikáciu D2000 Tenký klient


V Tenkom klientovi nie je možné mazať ani pridávať riadky.
Viac pravidiel na stránke Pravidlá kreslenia a vlastnosti objektov pre D2000 Tenký klient.


VzhľadZáložka Vzhľad umožňuje definovať vzhľad zobrazovača typu Browser.

Farby:

ParameterVýznam parametra
PozadiePozadie okna
Indexový stĺpecFarba pozadia stĺpca s číslami riadkov.
Nepárne riadkyFarba pozadia nepárnych riadkov.
Párne riadkyFarba pozadia párnych riadkov.
Kresliť extra riadkyPovolí kreslenie extra riadkov pod riadkami obsahujúcimi dáta.
Nepárne riadky extraFarba pozadia nepárnych extra riadkov.
Párne riadky extraFarba pozadia párnych extra riadkov.
Vložené riadkyFarba pozadia vložených hodnôt.
Zmazané riadkyFarba pozadia zrušených hodnôt.
Editované bunkyFarba textu modifikovaných hodnôt.
Stránkovacia lištaFarba pozadia stránkovacej lišty
Aktuálny výberPodfarbenie aktuálne vybratého riadku.

Štýl:

Paletka Pripojenie objektu - Vzhľad

ParameterVýznam parametra
Povoliť ikony

Ak je voľba zaškrtnutá, tak je možné jednotlivým bunkám browsera nastaviť ikony pomocou funkcie %HI_SetBrowserItemImage.

Nastavenie môže ovplyvniť výšku riadkov v browseri

RámikTyp rámika (žiadny, tenký, vnorený alebo vyvýšený).
Vert. scroll barZobrazenie vertikálneho scroll baru (Nikdy, Automaticky, Vždy).
Horiz. scroll barZobrazenie horizontálneho scroll baru (Nikdy, Automaticky, Vždy).
Stránkovacia lištaNastavenie umožňuje riadiť zobrazenie lišty pod browserom (Nikdy, Automaticky, Vždy).
Stránkovacie tlačidláNastavenie umožňuje riadiť zobrazenie tlačidiel na stránkovacej lište pod browserom (Nikdy, Automaticky).


Záhlavie:

ParameterVýznam parametra
Nastaviť výškuAk je voľba zaškrtnutá, tak je možné špecifikovať výšku záhlavia
Špecializované kreslenieAk je voľba zaškrtnutá, tak je možné určiť farby a okraje použité pre kreslenie záhlavia
Ľavý okraj stĺpcaNastavenie šírky a farby okraja nadpisu stĺpca
Pravý okraj stĺpcaNastavenie šírky a farby okraja nadpisu stĺpca
Oddeľovač stĺpcovNastavenie šírky a farby oddeľovača stĺpcov
Indexový stĺpecFarba pozadia záhlavia stĺpca s číslami riadkov

InéOstatné, menej používané, parametre Browsera sú umiestnené do záložky Iné.

Paletka Pripojenie objektu - Iné

Tlačidlo Stĺpce otvorí nasledovné dialógové okno určené na nastavenie parametrov pre zobrazovanie jednotlivých stĺpcov.

Nastavenie stĺpcov

StĺpecVýznam
Vid. poradiePoradie stĺpcov štruktúry ako budú zobrazené v okne browsera.
Poradie v štruktúrePoradie stĺpcov v definícii štruktúry (nedá sa meniť).
MenoMeno v definícii štruktúry.
NadpisNázov stĺpca, ktorý sa zobrazí v okne browsera.
ViditeľnýZapnutie / vypnutie zobrazovania stĺpca v okne browsera.
EditovateľnýZapnutie / vypnutie možnosti editovania hodnôt v danom stĺpci.
ŠírkaŠírka stĺpca. Môže nadobudnúť ľubovoľné hodnoty.
Hodnoty 0 a -1 nastavia šírku stĺpca nasledovne:
 • 0 - šírka stĺpca sa nastaví automaticky podľa textu v stĺpci aj v hlavičke
 • -1 - šírka stĺpca sa nastaví automaticky podľa textu v stĺpci (šírka textu v hlavičke sa neberie do úvahy)
ZarovnanieZarovnanie textu v stĺpci.
Zobrazenie
Spôsob zobrazenia políčok v danom stĺpci:
 1. Text - v políčkach sa zobrazí len text
 2. Text+tlačidlo - v políčkach sa zobrazí text spolu s tlačidlom (napr. )
 3. Checkbox - zobrazenie zaškrtávacieho políčka pre hodnoty typu Boolean alebo Integer. Pre hodnoty typu Integer je správanie nasledovné:
  • nezaškrtnutý checkbox - neplatná hodnota alebo 0
  • zaškrtnutý checkbox - platná hodnota a rôzna od 0
Zobr. paletaDefinovanie zobrazovacej palety (dvojité kliknutie na políčko otvorí zoznam zobrazovacích paliet).
Ak je v políčku uvedený znak *, pre nastavenie farieb políčka sa použije nastavenie zo stavového textu príslušného stĺpca.
Do políčka je možné zadať číslo stĺpca (podľa poradia v štruktúre), z ktorého sa zobrazovacia paleta do aktuálneho stĺpca dedí.
Trans. paletaDefinovanie transformačnej palety (po kliknutí na políčko sa otvorí zoznam transformačných paliet).
Použiť stavový textNastavenie spôsobu editácie bunky. Ak je voľba zaškrtnutá, na editáciu buniek v danom stĺpci sa použije výberovník so stavovými textami definovanými pre stĺpec. Ak nie je zaškrtnutá, pre editáciu sa použije textové políčko pre priame písanie hodnoty.
Farba podkladu záhlaviaNastavenie farby podkladu záhlavia (vyžaduje zapnutú voľbu "Špecializované kreslenie")
Farba textu záhlaviaNastavenie farby textu záhlavia (vyžaduje zapnutú voľbu "Špecializované kreslenie")
Font záhlaviaNastavenie fontu záhlavia (vyžaduje zapnutú voľbu "Špecializované kreslenie")
Zarovnanie záhlaviaNastavenie zarovnania textu v záhlaví (vyžaduje zapnutú voľbu "Špecializované kreslenie")
MetadátaUmožňuje konfigurovať metadáta v samostatnom dialógovom okne. Ak stĺpec má nejaké metadáta, zobrazí sa v tabuľke meno prvého záznamu metadát. Ak má viac záznamov bude za menom ,...


Tlačidlá , , a umožňujú zmeniť poradie zobrazenia stĺpcov v okne browsera.


Tlačidlo Všetky viditeľné zapína / vypína zobrazovanie všetkých stĺpcov v okne browsera.


Tlačidlo Všetky editovateľné zapína / vypína možnosť editovania hodnôt pre všetky stĺpce v okne browsera.


Master browser a synchronizácia


Definovanie vzorového browsera, s ktorým bude definovaný browser zosynchronizovaný. Synchronizácia sa týka buď horizontálneho (parameter Horizontálne) alebo vertikálneho posunu browsera (parameter Vertikálne) a stránkovania (parameter Stránkovanie). Stránkovanie bude konzistentne synchronizované iba v prípade, že synchronizované browsery majú zapnuté stránkovanie a zhodný počet riadkov na stránke.


Write a comment...