Akcia PG_CONNECT


Funkcia
Nadviazanie spojenia z tabuľkou.
Deklarácia
PG_CONNECT dbObjIdent, accessIdent_Int, handleIdent_Int, pgSizeIdent_Int, whereIdent_Str, orderByIdent_Str, rowsCountIdent_Int, retCodeIdent_Int [TRANS transHandle_Int] [MODE mode_Int] [ORAHINT hintIdent_Str]

Parametre
dbObjIdent in Odkaz na objekt typu Tabuľka.
accessIdent_Int in Identifikátor hodnoty - spôsob požadovaného prístupu k tabuľke (_DB_READ, _DB_MODIFY).
handleIdent_Int out Identifikátor - jednoznačné číslo (handle) spojenia s tabuľkou.
pgSizeIdent_Int in Identifikátor - maximálna veľkosť stránky.
whereIdent_Str in Identifikátor typu Text - podmienka pre výber z tabuľky.
orderByIdent_Str in Identifikátor typu Text - triedenie vo výslednom výbere.
rowsCountIdent_Int out Identifikátor typu Int - počet riadkov vo výbere.
retCodeIdent_Int out Identifikátor - návratový kód.
transHandle_Int in Identifikátor - jednoznačné číslo (handle) spojenia s databázou.
mode_Int in Identifikátor typu Int - 0/1.
hintIdent_Str in Výraz typu String, ktorý definuje Oracle SQL hint. Ten je použitý ako inštrukcia pre optimalizátor výkonu SQL príkazu. Zapisuje hodnotu bez obaľujúcich znakov /*+ <orahint> */.
Príklad použitia je uvedený tu.

Poznámka: V tomto prípade je Oracle SQL hint použitý pre ESL akciu PG_READ, pretože v ESL akcii SQL_CONNECT sa SELECT výraz zostavuje pre následne volanú ESL akciu PG_READ.

Návratový kód
Hodnota parametra retCodeIdent_Int - pozri tabuľku chybových stavov. Je možné získať rozšírenú informáciu o chybe.
Popis
Stránkový prístup inicializuje akcia PG_CONNECT. Uskutoční otvorenie tabuľky, pri ktorom je možné uviesť obmedzujúce podmienky pre výsledný výber (obmedzenie viditeľných riadkov v tabuľke). Výber sa obmedzí podmienkou whereIdent_Str - jeho hodnota je text, ktorý je použitý v klauzule WHERE SQL príkazu.

Spôsob triedenia riadkov vo výslednom výbere je definovaný prostredníctvom parametra orderByIdent_Str (jeho hodnota je použitá v klauzule ORDER BY SQL príkazu.

Požadovanú veľkosť stránky určuje hodnota identifikátora pgSizeIdent_Int. Veľkosť stránky je použitá pri čítaní z tabuľky (číta sa vždy celá stránka naraz). Príliš veľká stránka môže spôsobiť alokáciu veľkých blokov pamäte, a tým prakticky znefunkčniť celý operačný systém.
Maximálny počet vrátených riadkov je obmedzený konfiguračným parametrom databázy Maximum vrátených riadkov.

Po úspešnom otvorení tabuľky (retCodeIdent_Int = _ERR_NO_ERROR), obsahuje identifikátor rowsCountIdent_Int počet riadkov vo výslednom výbere a identifikátor handleIdent_Int číslo spojenia (handle).

Ak je nastavený parameter mode_Int = 1, stránky sa môžu čítať jedine sekvenčným spôsobom od 1 po maximálnu stránku. Nie je možné sa vracať "dozadu". V tomto prípade proces DbManager použije optimálnejší spôsob čítania z databázy. Ak parameter nie je použitý, hodnota je = 0.

Po ukončení práce s tabuľkou je potrebné ju zavrieť akciou PG_DISCONNECT.

Súvisiace stránky:

Write a comment...