Každý skript má niekoľko preddefinovaných lokálnych premenných. Všetky preddefinované lokálne premenné sú deklarované ako konštanty, takže zo skriptu ich nie je možné zmeniť.

HodnotaSkupina lokálnych premennýchTyp hodnotyPopis
Akcia QUERY
0_Q_YESINTKladná odpoveď na akciu.
1_Q_NOINTZáporná odpoveď na akciu.
2_Q_TIMEOUTINTPrekročený maximálny čas čakania na akciu.
3_Q_DONTKNOWINTOdpoveď na akciu.
Premenné popisujúce chybu
-_ERR_LINEINTRiadok, na ktorom došlo k chybe.
-_ERR_NRINTČíslo chyby.
-
_ERR_NR_TRANS_EXINTRozšírené číslo chyby - zoznam možných chýb.
-_ERR_MSGTEXTPopis chyby.
Parametre otvorenia databázy
1_DB_READINTPrístup k databáze len na čítanie.
2_DB_MODIFYINTPrístup k databáze na zmenu.
Parametre z procesu HI
-_FROM_HIPALIASAk bol skript spustený z procesu D2000 HI, premenná obsahuje referenciu na daný proces.
-_HIP_PAR_STRTEXTAk bol skript spustený z procesu D2000 HI, premenná obsahuje parameter uvedený pri pripájaní eventu.
-_HIP_USER_DESCTEXTAk bol skript spustený z procesu D2000 HI, premenná obsahuje meno prihláseného užívateľa. Po odhlásení užívateľa a prihlásení iného užívateľa v procese D2000 HI sa táto premenná aktualizuje.
0
_ERR_NO_ERROR
INTBez chyby.
1
_ERR_EXPRESSION_STATUS
INTNedefinovaná hodnota.
2
_ERR_EXPRESSION_TYPE
INTNeprípustný typ hodnoty.
3
_ERR_NO_ASSIGNED_ALIAS
INTNeasociovaný ALIAS.
4
_ERR_EXEC_EVENT
INTNepodarilo sa spustiť skript.
5
_ERR_RETURN
INTNeočakávaný RETURN.
6
_ERR_LOCAL_VAR_NFOUND
INTNeznáma lokálna premenná.
7
_ERR_LOCAL_VAR_NOT_RECORD
INTLokálna premenná musí byť štruktúra.
8
_ERR_OBJECT_NFOUND
INTNeznámy objekt.
9
_ERR_ARCHIV_NOT_RUNNING
INTArchív nebeží.
10
_ERR_TRANS_ABORT
INTTransaction abort. Synchrónna operácia bola prerušená.
11
_ERR_TRANS_ERROR
INTTransaction error. Synchrónna operácia nebola začatá (nebeží proces).
12
_ERR_TRANS_IGNORED
INTTransaction ignored. Synchrónna operácia nebola akceptovaná (napr. zlé parametre).
13
_ERR_EVAL_ERROR
INTChyba pri vyhodnocovaní výrazu.
14
_ERR_RANGE_ERROR
INTPrekročenie medzí.
15
_ERR_NO_ALIAS
INTVyžaduje sa ALIAS.
16
_ERR_NO_RECORD
INTHodnota musí byť štruktúra.
17
_ERR_RECORD_NO_COMP
INTŠtruktúry nie sú zhodného typu.
18
_ERR_INVALID_OBJ_TYPE
INTZlý typ objektu.
19
_ERR_VALUE_RANGE
INTNeprípustná hodnota.
20
_ERR_INVALID_HANDLE
INTZlý handle.
21
_ERR_LOCAL_MUST_PUBLIC
INTLokálna premenná musí byť PUBLIC.
22
_ERR_NO_DATA
INTNie sú dáta.
23
_ERR_MORE_DATA
INTViac dát prístupných.
24
_ERR_TIME_OUT
INTPrekročenie časového limitu.
25
_ERR_UNKNOWN_REFID*
INTNeznámy grafický objekt.
26
_ERR_INVALID_REFID_TYPE*
INTZlý typ grafického objektu.
27
_ERR_MISSING_RETURN
INTProcedúra nebola ukončená akciou RETURN alebo END ProcedureName.
28
_ERR_SERVER_REQUIRED
INTPokus o volanie vzdialenej procedúry systémového eventu, ktorý nie je v konfigurácii označený ako Server Event.
29
_ERR_PROCEDURE_NOT_FOUND
INTPokus o volanie neexistujúcej vzdialenej procedúry.
30
_ERR_INV_NUM_PARAMS
INTNekorektný počet parametrov pri volaní procedúry.
31
_ERR_SET_CONST
INTPokus o zmenu hodnoty konštanty na mieste vstupno-výstupného parametra.
32
_ERR_FILE_ERROR
INTChyba pri práci so súborom, pri akciách:
   DB_READ_BLOB - nie je možné vytvoriť súbor alebo do neho zapisovať
   DB_UPDATE_BLOB - nie je možné prečítať súbor
   IMPORT_CSV - nie je možné prečítať súbor
33
_ERR_JAVA_EXCEPTION
INTChyba pri volaní JAVA RPC procedúry.
Volaná procedúra skončila výnimkou.
34
_ERR_OBJECT_IS_NOT_IN_ARCHIVE
INT
  • Akcie pre prácu s archívom umožňujú namiesto archívneho objektu špecifikovať objekt, ktorý je archivovaný.
    Táto  podmienka sa nedá počas ukladania ESL skriptu overiť (ani sa neoveruje) a preto, ak pri vykonávaní akcie nastane situácia, že objekt nie je archivovaný, dôjde k tejto chybe.
  • K tejto chybe taktiež dôjde ak sú prekročené medze (riadok) pri odkaze na štruktúrovaný archív.
35
_ERR_DATABASE_ROWS_LIMIT
INT

Pri volaní akcií DB_READ, DBS_READ, SQL_FETCH alebo SQL_SELECT bolo požadovaných a v databázovej tabuľke bolo k dispozícii viac riadkov, ako špecifikoval parameter Maximum vrátených riadkov zadefinovaný na objekte Databáza.

36ERR_IS_RECORDINTZadaná hodnota nesmie byť štruktúra.
37ERR_DEADLOCK_RPCINTDetekcia uviaznutia ESL skriptu pri synchrónnom volaní RPC procedúr medzi skriptami. Ak uviaznutie nastane, vykonávanie skriptu sa ukončí.
0_ACC_NONEINTBez prístupu.
1_ACC_READINTPrístup na čítanie.
2_ACC_CONTROLINTPrístup pre nastavenie hodnoty (ovládanie).
3_ACC_MODIFYINTKonfiguračný prístup.
1
_LOG_PRTY_INFOINTInformácia.
2_LOG_PRTY_WARNINGINTUpozornenie.
4_LOG_PRTY_ALARMINTAlarm.
8_LOG_PRTY_CRITALARMINTKritický alarm.
16_LOG_PRTY_ERRORINTChyba.
Riadok a stĺpec zmeny hodnoty triggra pri štarte skriptu
-_TRIGGER_ROWINTPoloha zmeny: riadok.
-_TRIGGER_COLINTPoloha zmeny: stĺpec.
Konštanty pre špecifikáciu štatistickej funkcie pri akcii CALCSTATFUNC a funkciách D2_CalcStatFunc a D2_CalcStatFuncArr
1_STAT_F_AVGINTAritmetický priemer
2_STAT_F_WGAVGINTVážený priemer
3_STAT_F_INTEGRALINTIntegrál
4_STAT_F_SUMINTSuma
5_STAT_F_MAXINTMaximum
6_STAT_F_MININTMinimum
7_STAT_F_COUNTINTPočet
8_STAT_F_FILTERINTFilter
9_STAT_F_INCREMENTINTPrírastok (Referenčná hodnota = 1.0)
10_STAT_F_DELTAINTDelta (Referenčná hodnota = 1.0)
11_STAT_F_ECOAVGINTEcoAvg
12_STAT_F_GT_TIMEINTGT Time (>)
13_STAT_F_GE_TIMEINTGE Time (>=)
14_STAT_F_LT_TIMEINTLT Time (<)
15_STAT_F_LE_TIMEINTLE Time (<=)
16_STAT_F_MAXTINTMaximum v intervale.
17_STAT_F_MINTINTMinimum v intervale.
18_STAT_F_NUMPEEKSINTPočet lokálnych maxím.
19_STAT_F_SUM_POSITIVEINTSuma kladných čísel.
20_STAT_F_SUM_NEGATIVEINTSuma záporných čísel.
21_STAT_F_AVG_POSITIVEINTAritmetický priemer čísel väčších alebo rovných 0 (kladných čísel a 0)
22_STAT_F_AVG_NEGATIVEINTAritmetický priemer čísel menších alebo rovných 0 (záporných čísel a 0) 
23_STAT_F_ADDITIONINTSuma prírastkov (Referenčná hodnota = 1.0).
24_STAT_F_TIMESLICEINTČasový rez
25_STAT_F_NUMPITSINT

Počet lokálnych miním

27_STAT_F_SAMPLE_DEVINTVýberová smerodajná odchýlka
1000_STAT_F_ADDITION_PARAMINTSuma prírastkov
1001_STAT_F_INCREMENT_PARAMINTPrírastok
1002_STAT_F_DELTA_PARAMINTDelta
Konštanty pre špecifikáciu rozmeru integrálu pri akcii CALCSTATFUNC a funkciách D2_CalcStatFunc a D2_CalcStatFuncArr
1_INTEGRAL_HOURUNITINTHodinový integrál
2_INTEGRAL_MINUNITINTMinútový integrál
3_INTEGRAL_SECUNITINTSekundový integrál
Kategórie udalostí pre monitorovaciu (logovaciu) databázu. Použitie pri funkciách %HI_OpenLogDBByMask a %HI_OpenLogDBForObject.
1
_LOGF_ALARMINTAlarmy
2_LOGF_SYSTEMINTSystém
4_LOGF_PROCESINTProcesy
8_LOGF_KOMINTKom
16_LOGF_OPERATORINTZásahy operátora
32_LOGF_EVENTINTEventy
64_LOGF_LOGONLOGOFFINTPrihlásenie / Odhlásenie
128_LOGF_DATAEXPORTINTExport dát
256_LOGF_CHANGEVALUEINTSpontánna zmena hodnoty
512_LOGF_POSTMORTEMDATAINTČasový zapisovač

* Chyby sa môžu vyskytnúť len v aktívnej schéme.

Súvisiace stránky:

Write a comment...