Proces D2000 Server je správcom objektov typu Proces. Objekty obsahujú informácie o klient procesoch systému D2000:

  • stav procesov - hodnota objektu
  • voliteľné parametre pre štart (reštart) procesov


Meno objektu typu Proces sa skladá z dvoch častí:

<workstation>.<suffix>

  • workstation je meno pracovnej stanice
  • suffix je trojznakový textový reťazec určujúci typ procesu:Statické objekty typu Proces sa vytvárajú pomocou systémového konfigurátora CNF. Ich parametre sú zaznamenané v konfiguračnej databáze. Dynamický objekt typu Proces sa vytvorí odštartovaním procesu počas behu systému. Nový proces nadviaže spojenie s procesom D2000 Server a odovzdá mu svoje parametre potrebné pre vytvorenie nového objektu. V takomto prípade proces D2000 Server nepozná štartovacie parametre nového procesu a nemôže ho automaticky reštartovať. Takýmto spôsobom sa môžu pripájať aj procesy z iných počítačov v počítačovej sieti.

Procesy D2000 VBApi, D2000 WorkBook, D2000 Thin Client, D2000 System Console, D2000 ODBC Driver a proces interpretujúci skript aktívnej schémy z pohľadu DODM, patria medzi tzv. multiname dynamické klient procesy.

Vlastnosť multiname znamená, že ich meno je odvodené od mena počítača, na ktorom sú naštartované. Keďže môžu byť na danom počítači naštartované viacnásobne, tak každá inštancia procesu sa v mene líši jednoznačným celočíselným identifikátorom.

Štruktúra mena je nasledovná:
WsName_XX.PPP

WsName-sieťové meno počítača
XX-číslo
PPP-prípona daná typom procesu

Tieto procesy sú dynamickými označované preto, lebo po vytvorení sa automaticky neukladajú do konfiguračnej databázy.

Write a comment...