Proces D2000 Event Handler je správcom všetkých objektov typu Event. Eventy sú objekty systému D2000, ktoré poskytujú prostriedky pre obsluhu udalostí v systéme. Event Handler zabezpečuje štartovanie a vykonávanie eventov. Proces Event Handler nemá pracovnú plochu pre komunikáciu s užívateľom.

Proces má zavedeú internú kontrolu priebežného spracovania požiadaviek. Spracovanie každej požiadavky za normálnych okolností musí prebehnúť do niekoľkých sekúnd. Ak kontrola zistí, že proces spracováva nejakú požiadavku dlhšie než definovaný časový limit, proces D2000 Event Handler bude ukončený a súbor event.log bude obsahovať správu:

Time out job : 1001. Description : popis cinnosti time out = 120 [s]
Terminate process

kde:
popis cinnosti - činnosť, ktorú proces vykonával
120 - timeout [s] nastavený štartovacím parametrom /FI

Ak parameter time out nie je definovaný, default hodnota je /FI120.

Write a comment...