Akcia OPEN


Funkcia
Otvorenie objektu typu Graf, Schéma alebo Zostava.
Deklarácia
OPEN grObjIdent [OM_NORMAL | OM_DLG | OM_MODAL] [INSTANCE  instanceExprInt]
 
alebo
 
OPEN grObjIdent ON procIdent [OM_NORMAL | OM_DLG | OM_MODAL] [INSTANCE  instanceExprInt]
 
alebo
 
OPEN grObjIdent  DIRECT [USE_MDD] [OM_NORMAL | OM_DLG | OM_MODAL | OM_POPUP _xIdent, _yIdent | OM_INFO  _xIdent, _yIdent] [INSTANCE  instanceExprInt] [[SYNC [END]]
 
alebo
 
OPEN grObjIdent  ON ALL [OM_NORMAL | OM_DLG | OM_MODAL] [INSTANCE instanceExprInt]
 
 
OPEN "meno schemy", knlId  DIRECT  [OM_NORMAL | OM_DLG | OM_MODAL | OM_POPUP  _xIdent, _yIdent | OM_INFO  _xIdent, _yIdent] [INSTANCE instanceExprInt] [[SYNC [END]]
Parametre
grObjIdentinOdkaz na objekt typu Graf, Schéma alebo Zostava.
procIdentinIdentifikátor objektu typu Proces (D2000 HI).
instanceExprIntinVýraz typu Int - číslo inštancie objektu.
_xIdentinParameter typu Int - x-ová pozícia otváraného objektu na ploche procesu D2000 HI.
_yIdentinParameter typu Int - y-ová pozícia otváraného objektu na ploche procesu D2000 HI.
knlIdinČíslo procesu D2000 Server v multiserver systéme.
Popis
Akcia otvorí grafický objekt (voliteľne aj danú inštanciu) v danom procese D2000 HI (ak nie je definovaný, tak v SELF.HIP) alebo na všetkých aktuálne bežiacich procesoch D2000 HI.
Akcia s klauzulou DIRECT je povolená len v prípade aktívnej schémy. Takto otvorená schéma (na identickom procese D2000 HI) bude otvorená ako podschéma - prebehne kopírovanie lokálnych premenných schémy typu INOUT medzi schémami.
V prípade použitia kľúčového slova SYNC, bude akcia ukončená až po skutočnom otvorení schémy. Ak za kľúčovým slovom SYNC nasleduje END, akcia bude ukončená až po zatvorení schémy.

Parameter USE_MDD umožní procesu D2000 HI otvoriť schému, bez väzby na polohu schémy, z ktorej je otváraná. Napríklad ak je HI v režime multidisplay (používa viacero monitorov) a schéma, ktorá použila volanie OPEN ... DIRECT (bez parametra USE_MDD) je na monitore č. 2, bude otváraná schéma umiestnená na monitor č. 2. Ak je použitý parameter USE_MDD, otváranie sa bude diať podľa konfigurácie v súbore mdd.ini a podľa parametrov na schéme.

Prostredníctvom kľúčového slova OM_*, akcia umožňuje nastaviť typ okna schémy po otvorení predefinovaním jej štandardného nastavenia:

Typ oknaKľúčové slovo
normálneOM_NORMAL
dialógovéOM_DLG
dialógové modálneOM_MODAL
popup schémaOM_POPUP
info schémaOM_INFO

Kľúčové slovo OM_POPUP je možné použiť len spolu s kľúčovým slovom DIRECT. Otvorenie schémy ako popup vyžaduje zadanie ďalších parametrov _xIdent a _yIdent, ktoré špecifikujú polohu okna pri otvorení. Táto poloha je daná v súradniciach vzhľadom na schému, z ktorej je otváraná. Hodnoty sú k dispozícii napríklad v obsluhe udalosti OnMouseDown. Ak sú parametre _xIdent a _yIdent nastavené na hodnoty -1 a -1, potom sa okno otvorí na pozícií kurzora myši.
Tento popis platí aj pre kľúčové slovo OM_INFO.

Otvorenie schémy ako popup okno - schéma sa otvára ako dialógová aktívna schéma bez titulku (berie fókus aktívnej schémy procesu). Po kliknutí mimo schému sa schéma zatvorí.

Otvorenie schémy ako info okno - schéma sa otvára ako dialógová neaktívna schéma bez titulku s úzkym rámikom. Schéma nie je aktívna (neberie fókus aktívnej schémy procesu), ak obsahuje iba grafické objekty a windows prvky, iné vnorené objekty môžu aktivovať takúto schému.
Pretože schéma nemá titulkový pruh, vhodné je, aby mala implementovaný vlastný zatvárací mechanizmus.

Upozornenie: Akcia OPEN môže byť neúspešná, ak už je schéma v HI otvorená, alebo ak je jej otvorenie blokované otvorením v inom HI (aplikačne modálne schémy).

Poznámka
* Použitie len v rámci aktívnej schémy. Akcia otvorí na ploche procesu D2000 HI schému danú jej menom (parameter meno schémy). Schéma sa nachádza v konfigurácií procesu D2000 Server definovaného pomocou parametra knlID.

Súvisiace stránky:

Write a comment...