Page tree
Skip to end of metadata
Go to start of metadata

Pojmy použité pri popise akcií

Výraz


Výraz je postupnosť znakov, ktoré zápisom tvoria korektný matematický výraz. Ak sa požaduje, aby výraz nadobudol hodnotu konkrétneho typu, táto bude označená nasledovne:

 • Boolean - Bo
 • Integer - Int
 • Real - Real
 • Absolútny čas - AbsTime
 • Časový interval (relatívny čas) - RelTime
 • Text - Txt
 • HBJ - Hbj

Identifikátor hodnoty


Identifikátor hodnoty (pozri aj Identifikátory v ESL) môže byť:

 • meno objektu
 • meno lokálnej premennej
 • priamo zapísaná konštanta. Prípustné sú 4 typy:
  1. textová konštanta - napr. "Toto je textová konštanta"
  2. celočíselná konštanta - normálny zápis celého čísla
  3. reálna konštanta - zápis reálneho čísla (napr. 3.14159)
  4. systémová konštanta - napr. @TRUE, @Run, ...

V prípade, že meno objektu identifikuje objekt typu Štruktúrovaná premenná, nutne musí za ním nasledovať prístup na položku (nepovinne index).
Napríklad:

SV.Structure^Int
SV.Structure[2]^Int

Podobne, ak je lokálna premenná typu RECORD alebo typový ALIAS, nutne musí za menom nasledovať prístup na položku (nepovinne index).
Napríklad:

RECORD (SD.RecordDef) _locRecord
ALIAS  (SD.RecordDef) _aliasRecord
INT    _index

_locRecord[_index]^Int
_aliasRecord^Int

Ako vidieť z uvedených príkladov, index (číslo riadku) sa uvádza v hranatých zátvorkách [ ]. V zápise je index vyhodnocovaný ako výraz, ktorý musí nadobúdať hodnotu typu Int.

Podľa definície identifikátora, do tejto kategórie patria nasledovné typy:

 • IC_C
 • IC_O
 • IC_O_R_RIA
 • IC_O_R_RIN
 • IC_L
 • IC_L_CONST
 • IC_L_AN
 • IC_L_AT_RIA
 • IC_L_AT_RIN
 • IC_L_RNA_RIA
 • IC_L_RNA_RIN
 • IC_L_R_RIA
 • IC_L_R_RIN

Identifikátor riadku štruktúry


Identifikátor riadku štruktúry môže byť:

Príklad pre objekty:

INT _index

SV.Structure[_index+1]
SV.Structure[1]

Príklad pre lokálnu premennú:

RECORD (SD.RecordDef) _locRecord
ALIAS  (SD.RecordDef) _aliasRecord
INT    _index

_locRecord[3]
_locRecord[_index]

_aliasRecord[_index]
_aliasRecord[6]

Podľa definície identifikátora, do tejto kategórie patria nasledovné typy:

 • IC_O_R_R
 • IC_L_AT_R
 • IC_L_RNA_R
 • IC_L_R_R

pričom index za identifikátorom musí byť <> 0.

Identifikátor stĺpca štruktúry


Stĺpec štruktúry je identifikovaný svojím menom. Preto identifikátor stĺpca štruktúry môže byť vyjadrený dvoma spôsobmi:

Na indexe riadku v tomto prípade nezáleží.

Identifikátor položky štruktúry


Položka štruktúry je definovaná indexom riadku a menom stĺpca. Identifikátor položky štruktúry môže byť vyjadrený dvoma spôsobmi:

Identifikátor celej štruktúry


Identifikátor celej štruktúry môže byť:

Príklad pre objekty:

INT _index

SV.Structure

Príklad pre lokálnu premennú:

RECORD (SD.RecordDef) _locRecord
ALIAS  (SD.RecordDef) _aliasRecord
INT    _index

_locRecord
_aliasRecord

Podľa definície identifikátora, do tejto kategórie patria nasledovné typy:

 • IC_O_R
 • IC_O_R_R *
 • IC_L_AT_R *
 • IC_L_RNA
 • IC_L_RNA_R *
 • IC_L_R
 • IC_L_R_R *

* index za identifikátorom musí byť = 0.

Odkaz na objekt


Odkaz na objekt je špeciálny prípad Identifikátora hodnoty, pričom jeho hodnota musí byť odkaz na objekt, alebo identifikátor je priamo objekt.

; objekt sám o sebe je odkazom
Sec
SysTime
U.Int

; Položka štruktúry
SV.Struktura[_index]^Object
RECORD (SD.RecordDef) _rec
_rec[_index]^Object

; Alias je odkaz na objekt
ALIAS _a
_a

Podľa definície identifikátora, do tejto kategórie patria nasledovné typy:

 • IC_O
 • IC_O_R
 • IC_O_R_RIA
 • IC_L_AN
 • IC_L_AT
 • IC_L_AT_RIA
 • IC_L_R_RIA

Súvisiace stránky:

Write a comment...