Pojmy použité pri popise akcií

Výraz


Výraz je postupnosť znakov, ktoré zápisom tvoria korektný matematický výraz. Ak sa požaduje, aby výraz nadobudol hodnotu konkrétneho typu, táto bude označená nasledovne:

 • Boolean - Bo
 • Integer - Int
 • Real - Real
 • Absolútny čas - AbsTime
 • Časový interval (relatívny čas) - RelTime
 • Text - Txt
 • HBJ - Hbj

Identifikátor hodnoty


Identifikátor hodnoty (pozri aj Identifikátory v ESL) môže byť:

 • meno objektu
 • meno lokálnej premennej
 • priamo zapísaná konštanta. Prípustné sú 4 typy:
  1. textová konštanta - napr. "Toto je textová konštanta"
  2. celočíselná konštanta - normálny zápis celého čísla
  3. reálna konštanta - zápis reálneho čísla (napr. 3.14159)
  4. systémová konštanta - napr. @TRUE, @Run, ...

V prípade, že meno objektu identifikuje objekt typu Štruktúrovaná premenná, nutne musí za ním nasledovať prístup na položku (nepovinne index).
Napríklad:

SV.Structure^Int
SV.Structure[2]^Int

Podobne, ak je lokálna premenná typu RECORD alebo typový ALIAS, nutne musí za menom nasledovať prístup na položku (nepovinne index).
Napríklad:

RECORD (SD.RecordDef) _locRecord
ALIAS  (SD.RecordDef) _aliasRecord
INT    _index

_locRecord[_index]^Int
_aliasRecord^Int

Ako vidieť z uvedených príkladov, index (číslo riadku) sa uvádza v hranatých zátvorkách [ ]. V zápise je index vyhodnocovaný ako výraz, ktorý musí nadobúdať hodnotu typu Int.

Podľa definície identifikátora, do tejto kategórie patria nasledovné typy:

 • IC_C
 • IC_O
 • IC_O_R_RIA
 • IC_O_R_RIN
 • IC_L
 • IC_L_CONST
 • IC_L_AN
 • IC_L_AT_RIA
 • IC_L_AT_RIN
 • IC_L_RNA_RIA
 • IC_L_RNA_RIN
 • IC_L_R_RIA
 • IC_L_R_RIN

Identifikátor riadku štruktúry


Identifikátor riadku štruktúry môže byť:

Príklad pre objekty:

INT _index

SV.Structure[_index+1]
SV.Structure[1]

Príklad pre lokálnu premennú:

RECORD (SD.RecordDef) _locRecord
ALIAS  (SD.RecordDef) _aliasRecord
INT    _index

_locRecord[3]
_locRecord[_index]

_aliasRecord[_index]
_aliasRecord[6]

Podľa definície identifikátora, do tejto kategórie patria nasledovné typy:

 • IC_O_R_R
 • IC_L_AT_R
 • IC_L_RNA_R
 • IC_L_R_R

pričom index za identifikátorom musí byť <> 0.

Identifikátor stĺpca štruktúry


Stĺpec štruktúry je identifikovaný svojím menom. Preto identifikátor stĺpca štruktúry môže byť vyjadrený dvoma spôsobmi:

Na indexe riadku v tomto prípade nezáleží.

Identifikátor položky štruktúry


Položka štruktúry je definovaná indexom riadku a menom stĺpca. Identifikátor položky štruktúry môže byť vyjadrený dvoma spôsobmi:

Identifikátor celej štruktúry


Identifikátor celej štruktúry môže byť:

Príklad pre objekty:

INT _index

SV.Structure

Príklad pre lokálnu premennú:

RECORD (SD.RecordDef) _locRecord
ALIAS  (SD.RecordDef) _aliasRecord
INT    _index

_locRecord
_aliasRecord

Podľa definície identifikátora, do tejto kategórie patria nasledovné typy:

 • IC_O_R
 • IC_O_R_R *
 • IC_L_AT_R *
 • IC_L_RNA
 • IC_L_RNA_R *
 • IC_L_R
 • IC_L_R_R *

* index za identifikátorom musí byť = 0.

Odkaz na objekt


Odkaz na objekt je špeciálny prípad Identifikátora hodnoty, pričom jeho hodnota musí byť odkaz na objekt, alebo identifikátor je priamo objekt.

; objekt sám o sebe je odkazom
Sec
SysTime
U.Int

; Položka štruktúry
SV.Struktura[_index]^Object
RECORD (SD.RecordDef) _rec
_rec[_index]^Object

; Alias je odkaz na objekt
ALIAS _a
_a

Podľa definície identifikátora, do tejto kategórie patria nasledovné typy:

 • IC_O
 • IC_O_R
 • IC_O_R_RIA
 • IC_L_AN
 • IC_L_AT
 • IC_L_AT_RIA
 • IC_L_R_RIA

Súvisiace stránky:

Write a comment...