Page tree
Skip to end of metadata
Go to start of metadata

HI na počítači s viacerými monitormi

Proces D2000 HI na počítači s viacerými monitormi môže pracovať vo viacerých režimoch:

Štandardný


Pracovná plocha procesu D2000 HI je celková plocha pripojených monitorov. Tento režim sa odlišuje od režimu Multidisplay HI tým, že nemá definované parametre pre otváranie tried okien.

Na určenom monitore


Proces D2000 HI sa otvára na určenom monitore. Viac informácií - kapitola Nastavenia konzoly - parameter Monitor.

Multidisplay HI


Od verzie V5.00.020 je možné riadené používanie procesu D2000 HI na počítači s viacerými monitormi (maximálne 3) umiestnenými vedľa seba a od verzie V10.00.037 sa max. počet zvyšuje na 8. Monitory môžu byť uložené v dvoch radoch nad sebou a priestor pre HI môže byť obmedzený iba na vybrané monitory. Číslovanie monitorov je v D2000 HI chápané z hľadiska viditeľnej plochy počítané od 1 (ľavý horný roh) a pokračujeme vpravo a následne druhou radou.

Príklad: Máme 6 monitorov umiestnených v dvoch radoch. Horná rada bude mať čísla 1, 2, 3 a dolná 4, 5, 6. Ak nechceme mať HI konzolu na všetkých monitoroch, v konfiguračnom súbore zadáme čísla krajných monitorov vymedzujúcich plochu pre HI, napr. 1 a 5. Teraz by HI malo pri multidisplay funkcii vyčlenenú plochu na monitoroch 1, 2, 4, 5.

Pre správnu funkciu rozmiestňovania a maximalizácie okien je potrebné, aby boli monitory usporiadané tak, aby sa ich plochy vo Windows dotýkali. Napr. pre os x: 1. (0 až 1200), 2. (1201 až 2400), 3. (2401 až 3600).
Slovo "riadené", použité v prvej vete, znamená, že boli zavedené pravidlá správania sa procesu D2000 HI popisujúce, na ktorom z monitorov sa majú otvárať určité triedy okien a funkcie umožňujúce presun okien medzi monitormi.

Poznámka:
Správanie sa programov pri pripojení viacerých monitorov je ovplyvnené firmware-om použitým v grafickej karte a jeho nastavením. Napríklad pri použití grafickej karty od firmy Matrox - Matrox Millennium G450 Dualhead, treba pre riešenie napojenia s dvoma monitormi nastaviť:

  1. "Open program windows in display: 1." 
  2. Nepoužiť "Use CenterPOPUP" - likviduje naše umiestnenie otváraných okien.

Nastavenie otvárania tried okien sa definuje v súbore MDD.INI (prípadne MDD.TXT), ktorý musí byť umiestnený buď v adresári aplikácie alebo v adresári BIN adresára súborov programu D2000. Pri spúšťaní viacerých aplikácií na jednom počítači je vhodné tento súbor umiestniť do adresára aplikácie, jeho data prepisujú data zo súboru umiestneného v adresári BIN.

Nastavenie platí iba pre proces D2000 HI maximalizovaný na požadovaných monitoroch, resp. rozmerovo blízke maximalizovanému HI.


Obsah súboru MDD.INI je členený do dvoch sekcií:

Sekcia [DISPLAY_POS]

Riadky:

Dialogs = 1
Pictures = 0
Graphs = 0
Alarms = 1
Monitorings = 1

Kde:
0 – znamená celá plocha HI
1 - prvý monitor
2 – druhý monitor
3 - tretí monitor

Pri splnení podmienok sa okná otvárajú (ak nie je požadované inak, napr. v zostavách), ak sa HI nachádza na danom monitore a systémové menu majú rozšírené o príkazy presúvania okna medzi monitormi.

Poznámka:
Maximalizácia dialógových okien je riadená nastaveniami ovládača grafickej karty.


Sekcia [SET_DISPLAY_PARAMS]

Riadok:

EmulMaximize=TRUE (FALSE)

je určený pre emulovanie maximalizácie procesu HI, ak ho neurobí správne Windows. Napríklad, ak systém robí maximalizáciu iba na jeden monitor alebo ak chceme používať HI iba na vybraných monitoroch.

EmulMaxBorder=TRUE (FALSE)

Zväčšiť maximalizovanú veľkosť HI. Použite to, keď v o Windows 10 zostalo prázdne miesto okolo HI cca 8  bodov.

FirstMonitor, LastMonitor

Parametre pri viacmonitorových systémoch vymedzujú časť monitorov pre proses HI. Vyžaduje sa aby monitory boli číslovane od 1 do 8 zľava a boli umiestnene max. v dvoch radoch. Hodnoty musia vytvárať obdĺžnik. Parameter EmulMaximizemusí byť TRUE.

Napríklad:

   1  2  3

   4  5  6

OpenMaximized=TRUE (FALSE)

Pri štarte maximalizuje okno procesu HI. Prednastavená hodnota je FALSE.

Version = 4

určuje číslo verzie obsluhy viacmonitorového pracoviska. Povolené hodnoty sú:

2 - verzia používaná s Windows 7

4 - základná verzia riešiaca problém verzie 2, keď sa maximalizovaná schéma na niektorom z monitorov nenakreslila (Windows 8).

DpiSizeCorrection=1

Niekedy sa z windowsov v závilosti od grafických ovládačov a nastavenia "zmena veľkosti textu" v nastaveniach displeja vyčíta zlý rozmer obrazovky displeja. Hodnota sa dá korigovať zadaním tohoto parametra. Prednastavená hodnota 1 nerobí žiadnu akciu Iná hodnota z rozsahu 100 až 400 (%) prenásobuje získany rozmer. Obvyklá hodnota je 100,125,150,175,200 tak ako sa zadáva v nastaveniach displeja.


Príklad:
Obsah MDD.INI súboru pre sústavu šiestich monitorov umiestnených v dvoch radoch po troch:

[DISPLAY_POS]
Dialogs=1
Pictures=2
Graphs=0
Alarms=4
Monitorings=5

[SET_DISPLAY_PARAMS]
EmulMaximize=TRUE
FirstMonitor = 1
LastMonitor = 5
Version = 4


Súvisiace stránky:

Write a comment...