Pre každú grafickú schému je možné definovať skupinu parametrov, ako napr. popis a rozmery schémy, podkladovú, farbu, bitovú mapu, atď.
Parametre schémy sa definujú v dialógovom okne, ktoré sa otvorí po výbere položky Parametre schémy z ponuky Nastavenia. Táto položka sa tiež nachádza v popup ponuke, ktorá sa otvorí stlačením pravého tlačidla myši nad grafickou schémou, pričom v schéme nesmie byť vybratý žiadny grafický objekt.


V titulkovom pruhu je zobrazený názov schémy, ktorej parametre sa aktuálne zobrazujú. Avšak, ak sa nastavujú prednastavené (default) parametre, titulkový pruh nezobrazuje názov schémy.

Popis

Popis grafickej schémy.
Možnosť použiť Slovník (pre otvorenie stlačte CTRL+L).

Help

Parameter umožňuje definovať stránku aplikačnej nápovedy, ktorá sa zobrazí po stlačení klávesy F1, keď je schéma aktívna. Ak parameter nie je definovaný a schéma sa nachádza v inej schéme, preberá z nej nastavenie nápovedy. Ak schéma stále nemá nastavenú nápovedu, použije sa nastavenie hlavnej stany aplikačnéj nápovedy z nastavenia aplikácie. V prípade, že parameter stále nie je definovaný alebo aplikácia nepoužíva aplikčnú nápovedu, otvorí sa štandardná nápoveda k systému D2000.

Základné parametre schémy 

Základné parametre schémy definujú jej rozmery a farbu podkladu.


ParameterVýznam
Rozmer - šírkaŠírka grafickej schémy v bodoch (x-ový rozmer). Minimálny rozmer: 10 bodov.
Rozmery schémy v procese HI možno meniť iba zo skriptu schémy, v schéme nie je možné určiť výrez. Pozície a rozmery prvkov schémy sa pri zmene rozmerov schémy nemenia. Tento typ sa v nových schémach dá dosiahnúť zadaním rovnakých hodnôt pre min a max rozmer schémy.
Rozmer - výškaVýška grafickej schémy v bodoch (y-ový rozmer).
Rozmery schémy v procese HI možno meniť iba zo skriptu schémy, v schéme nie je možné určiť výrez. Pozície a rozmery prvkov schémy sa pri zmene rozmerov schémy nemenia. Tento typ sa v nových schémach dá dosiahnúť zadaním rovnakých hodnôt pre min a max rozmer schémy.
Minimálny rozmer - šírkaMinimálna šírka grafickej schémy v bodoch (x-ový rozmer). Ak je schéma otváraná ako hlavná schéma, používateľ nemôže zmeniť jej veľkosť pod tento rozmer.
Ak je schéma otváraná ako podschéma a má zapnutý parameter Min. rozmer v podschéme, potom pri zmene jej veľkosti pod túto hodnotu, sa zastaví na tejto hranici zmena zoomu a pridá sa rolovací pruh. Toto správanie neplatí, ak je v takejto podschéme nastavený užívateľský zoom.
Ak má schéma nastavené min. a max. rozmery na rovnakú hodnotu, tak má špecialne správanie sa. Okraj schémy neumožňuje meniť šírku a výšku. Minimálne rozmery sa neakceptujú a schéma zmenšená zo skriptu nedostane scrollbary.
Minimálny rozmer - výškaMinimálna výška grafickej schémy v bodoch (y-ový rozmer). Ak je schéma otvorená ako hlavná schéma, používateľ nemôže zmeniť jej veľkosť pod tento rozmer.
Ak je schéma otváraná ako podschéma a má zapnutý parameter Min. rozmer v podschéme, potom pri zmene jej veľkosti pod túto hodnotu, sa zastaví na tejto hranici zmena zoomu a pridá sa rolovací pruh. Toto správanie neplatí, ak je v takejto podschéme nastavený používateľský zoom.
Ak má schéma nastavené min. a max. rozmery na rovnakú hodnotu, tak má špecialne správanie sa. Okraj schémy neumožňuje meniť šírku a výšku. Minimálne rozmery sa neakceptujú a schéma zmenšená zo skriptu nedostane scrollbary.
Maximálny rozmer - šírkaMaximálna šírka grafickej schémy v bodoch (x-ový rozmer). Ak je schéma otváraná ako hlavná schéma, používateľ nemôže zmeniť jej veľkosť nad tento rozmer. Ak je hodnota 0, je maximálny rozmer schémy daný rozmerom monitora, ale minimálne na hodnotu 1920.
Maximálny rozmer - výškaMaximálna výška grafickej schémy v bodoch (y-ový rozmer). Ak je schéma otvorená ako hlavná schéma, používateľ nemôže zmeniť jej veľkosť nad tento rozmer. Ak je hodnota 0, je maximálny rozmer schémy daný rozmerom monitora, ale minimálne na hodnotu 1200.
Podklad - Farba

Výber farby a gradientového efektu pre pozadie grafickej schémy.

Zadáva sa základná podkladová farba schémy, za ktorou je umiestnené tlačidlo výberu Gradientu a za ním tlačidlo výberu gradientovej farby. Keď nie je vybraný gradient je tlačidlo gradientovej farby preškrtnuté a neaktívne. Po stlačení políčka pre gradient sa otvorí okno umožňujúce výber typu gradientovej výplne (viacej ...).

Podklad - Vzorka

Výber bitovej mapy pre pozadie grafickej schémy.

Bitová mapa sa vyberá zo zoznamu bitových máp. Platia pre ňu obmedzenia operačného systému.


* Výnimka: schémy s titlebarom - ich minimálny rozmer je 100 bodov (vlastnosť systému Windows).


Proces D2000 GrEditor umožňuje meniť rozmery schémy aj iným spôsobom ako prostredníctvom vyššie zobrazeného dialógového okna. Tento spôsob je popísaný v kapitole Zmena rozmerov grafickej schémy.

Parametre grafickej schémy – Bitmapy

Konfiguračné okno grafickej schémy umožňuje pre schému definovať dve bitové mapy – jednu ako podklad schémy a druhú bitovú mapu (logo) pre umiestnenie na popredie grafickej schémy.


ParameterVýznam
Podklad - bitová mapaVýber bitovej mapy pre podklad grafickej schémy (pozri Výber podkladovej bitovej mapy).
Podklad - umiestnenieSpôsob umiestnenia podkladovej bitovej mapy (natiahnuť, v strede, vpravo, vľavo, dole, hore, vľavo dole, vľavo hore, vpravo dole, vpravo hore).
Logo - bitová mapaVýber bitovej mapy (loga) pre grafickú schému. Logo je kreslené nad všetkými ostatnými grafickými objektmi v schéme.
Logo - umiestnenieSpôsob umiestnenia bitovej mapy – loga (do stredu, vľavo hore, vľavo dole, vpravo hore, vpravo dole).
Použi zoomPri kreslení podkladu použi zoom z windowsov.


Zoznam pre druhú bitovú mapu (logo) obsahuje všetky bitové mapy, ktoré sa nachádzajú v  adresári BITMAPS (podadresár aplikačného adresára). 


Upozornenie: Bitovú mapu, ktorú chcete použiť ako pozadie grafickej schémy, musíte nakopírovať do adresára BIGBMP a bitovú mapu (logo) do adresára BITMAPS (podadresáre aplikačného adresára). Tento grafický súbor musí mať formát BMP.


Parametre grafickej schémy – Typ okna

Parametre určujú typ okna obsahujúceho grafickú časť schémy a jeho správanie sa. Ako základné nastavenie je MDI okno na ploche procesu D2000 HI.


ParameterVýznam
Na ploche HIOkno schémy bude umiestnené na pracovnej ploche HI ako obyčajné okno (tzv. MDI okno).
Dialógové
Typ schémy Dialógové okno. Schéma tohto typu je umiestnená v procese D2000 HI nad všetkými grafickými informačnými oknami (grafy, reporty, grafické schémy – nie dialógové).

Po označení tohto parametra sa vedľa objaví zaškrtávacie políčko Modálne - typ schémy Dialógové modálne okno.

Ak je v HI otvorená schéma tohto typu, nie je možné ovládať iné prvky procesu D2000 HI.

Toolbarové

Parameter umožňuje užívateľovi v procese D2000 HI prichytiť schému ku zvolenému okraju pracovnej plochy HI. Po označení parametra sa objaví ponuka umiestnenia.


Farebná paleta

Umožňuje výber farebnej palety, ktorá sa použije pre danú schému. Výber sa uskutoční po kliknutí na tlačidlo vedľa textového poľa.

Tlačidlo pre výber palety

Otvorí sa dialógové okno pre výber požadovanej palety:

Výber farebnej palety

Atribúty grafickej schémy


Určujú špeciálne vlastnosti schémy.


ParameterVýznam
Aplikačne modálnaTakáto grafická schéma môže byť v systéme otvorená len raz. Vlastnosť možno použiť v aplikácii s viacerými konzolami (procesmi) HI.
ProporciálnaZachováva pomer strán schémy v okne.
Min. rozmer v podschéme
Určuje, či sa má minimálny rozmer uplatniť aj keď je schéma otvorená ako podschéma.
Pôvodný súradnicový systémZapnutie pôvodného súradnicového systému - bod 0, 0 sa nachádza v ľavom dolnom rohu. V novom súradnicovom systéme sa bod 0, 0 nachádza v ľavom hornom rohu.

Poznámka: Parameter môže editovať len užívateľ s administrátorskými právami v systéme D2000.

Server ScriptPovolenie Remote ESL Skriptu.
Neviditeľná
Schéma bude po otvorení neviditeľná. Jej použitie je ako nositeľ riadiaceho skriptu užívateľa.
Skrytá v zoznamoch HISchéma je v zoznamoch procesu D2000 HI ponúknutá iba operátorom s právami administrátora. Pre ostatných je skrytá.
Obnova v HIAk je schéma otvorená v procese D2000 HI, tak po uložení prevedených zmien sa schéma automaticky opätovne otvorí v procese HI.
Obnova v RDParameter má význam len pre aplikáciu s redundanciou aplikačných serverov. Ak je schéma otvorená v procese D2000 HI, pri zmene HOT Servera sa opätovne otvorí na ploche procesu.
Scrollbary v zoomeOkno v HI pri zoome bude mať zobrazené rolovacie pruhy (scrollbars).
Ak nemá posun vo výreze, je možný posun iba cez SHIFT + ľavé tlačidlo myši + posun myšou.
Min. tlačidlo*Povolí / zakáže tlačidlo minimalizácie schémy.
Max. tlačidlo*Povolí / zakáže tlačidlo maximalizácie schémy. Pre fixné schémy je toto tlačidlo vždy zakázané.
OkrajPovolí / zakáže okraj schémy
Zatvorenie*Zakáže tlačidlo zatvorenia schémy užívateľom.
Zatvorenie pri zmene užívateľaSchéma bude zatvorená pri zmene alebo odhlásení užívateľa
Java vlákno
 • SWT vlákno 1) - užívateľský kód schémy bude vykonávaný v SWT vlákne, t.j. všetky schémy s týmto nastavením budú toto vlákno spoločne zdieľať. Knižnica SWT explicitne vyžaduje, aby akékoľvek volania do nej boli vykonávané z tohto vlákna.
 • Samostatné vlákno - každá schéma bude mať na vykonávanie užívateľského kódu alokované samostatné vlákno.
 • SWING vlákno 1) - užívateľský kód schémy bude vykonávaný v AWT/SWING vlákne (Event Dispatch Thread), t.j. všetky schémy s týmto nastavením budú toto vlákno spoločne zdieľať. Knižnica SWING odporúča, aby akékoľvek volania do nej boli vykonávané z tohto vlákna.
 • Fond vlákien - odporúčané - vlákno na ktorom bude vykonávaný kód schémy je automaticky prideľované z fondu vlákien
Funkcie skriptu

Parameter vznikol na zabezpečenie spätnej kompatibility chovania pozičných funkcií (%HI_SetPos*, %HI_GetPos*, %HI_SetSize*, %HI_GetSize*) v existujúcich ESL/Java skriptoch.

 • Zoom - funkcie sa chovajú kompatibilne so schémami ktoré boli v predošlých verziách D2000 typu 'Naťahovacia so zoomom' a 'Naťahovacia s vrstvami'.
 • Layout - funkcie sa chovajú kompatibilne so schémami, ktoré boli typu 'Naťahovacia s manažérom'.
 • StdLayout - štandardné chovanie, vysvetlené v popisoch jednotlivých funkcií


* Ak je minimalizovanie aj maximalizovanie zakázané, potom schéma neobsahuje tlačidlá pre minimalizáciu a maximalizáciu. Ak je povolené aspoň jedno z týchto tlačidiel, zobrazené sú obe tlačidlá, pričom zakázané je neaktívne.
(Poznámka: Tieto parametre neplatia pre schémy otvorené v iných schémach (nemajú title bar).)


Ak je schéma na ploche HI, potom pri maximalizácii pribudnú do menu HI tlačidlá pre minimalizáciu, obnovu a zatvorenie okna (pravý horný roh). Tieto tlačidlá su povolené podľa konfigurácie tej schémy, ktorá je na vrchu v zozname maximalizovaných schém, t.j. podľa tej, ktorá je viditeľná.


1) UPOZORNENIE: Ak má schéma nastavené SWT alebo SWING vlákno, nie je možné zo schémy volať funkcie, ktoré vyžadujú komunikáciu s procesom D2000 Server. Taktiež nie je možné volať synchrónne dotazy na proces D2000 HI. Pokus o zavolanie takejto funkcie spôsobí výnimku RuntimeException("WrongThread"). Jedná sa o tieto funkcie:


 • všetky funkcie %HI_GetXXX,
 • getObjectByHOBJ
 • getObjectByNAME
 • openObjectByHOBJ
 • openObjectByNAME
 • callESLSync
 • callJavaSync
 • setConnectedObj
 • openPictureDirectSyncXXX
 • getArchArr
 • getArchiveValues


Vrstvy

Schéma môže mať jednu až desať vrstiev. Pri počte väčšom ako 1 sa zadávajú parametre vrstiev (počet a pomer zmenšenia (mierky ako pri mapách)), rozsah, od ktorého je vrstva viditeľná, napr. 5 znamená pomer kreslenia 1:5). Základnú prvú vrstvu tvorí rozlíšenie pre zoom 1:1 - napr. rozlíšenie schémy 8000:6000, v ktorom sa schéma nakreslí.

Vlastnosti okna schémy v HI

Definujú spôsob správania sa schémy v procese HI. 


Ak je veľkosť schémy väčšia ako je maximálna plocha monitora, potom pri otváraní schémy v procese D2000 HI bude veľkosť schémy automaticky nastavená na povolené maximum v procese D2000 HI.


Výnimku tvoria monitory s rozmerom menším ako 1920x1200. Pre takéto monitory je maximum nastavené na 1920x1200.


Parametre grafickej schémy – Umiestnenie schémy pri otvorení v HI

Definujú spôsob umiestnenia grafickej schémy pri jej otvorení a spôsob správania sa schémy pri zmene jej veľkosti v procese D2000 HI. Ponuka obsahuje niekoľko spôsobov umiestnenia grafickej schémy na ploche procesu D2000 HI. Ponuka má formu obrázkov znázorňujúcich plochu HI, ktorá je v niektorých prípadoch rozdelená na rovnaké segmenty. Tieto segmenty sú len imaginárne (plocha procesu D2000 HI nie je fyzicky rozdelená) a slúžia na určenie presného umiestnenia grafickej schémy v rámci pracovnej plochy procesu D2000 HI.


Výber umiestnenia na ploche procesu HI


Prvý spôsob umiestnenia spôsobí, že grafická schéma otvorená v procese D2000 HI sa otvorí v originálnej veľkosti do stredu pracovnej plochy. Ostatné spôsoby sú spojené so zmenou proporcií grafickej schémy, ktorej rozmery sú upravené tak, aby schéma zaplnila určenú časť pracovnej plochy procesu D2000 HI. Umiestnenie a relatívnu veľkosť tejto schémy na ploche procesu D2000 HI znázorňuje červený obdĺžnik.


Parametre grafickej schémy – Zaradenie do komponentových skupín

Komponentové skupiny slúžia na kategorizáciu schém.

Komponentové skupiny a ich hierarchie je možné vytvárať, premenovávať a mazať kliknutím pravého tlačidla myši nad oknom s komponentovými skupinami. Schéma môže byť zaradená do ľubovolného počtu komponentových skupín.

Parametre grafickej schémy – Navigátor

Pre grafickú schému otvorenú v procese D2000 HI je možné otvárať východiskovú, predchádzajúcu a nasledujúcu schému/zostavu pomocou navigačného nástrojového panelu. Tieto parametre sa definujú v skupine Navigátor:


ParameterVýznam
HlavnáVýchodisková schému/zostavu.
PrechádzajúcaPredchádzajúca schému/zostavu.
NasledovnáNasledujúca schému/zostavu.


Exportovací podadresár

Nastavenie exportovacieho podadresára, ktoré je možné vykonať dvoma spôsobmi:

 1. Priamym zadaním do editačného políčka.
 2. Cez tlačidlo , ktoré otvorí okno pre vyhľadanie požadovaného adresára obsahujúceho CVS.
  Výber potvrďte tlačidlom OK. V prípade, že sa v danom adresári nenachádza CVS podadresár so súborom Repository, tak užívateľ bude môcť operáciu buď prerušiť, alebo použiť vybratú cestu, ktorá nebude na začiatku obsahovať cestu pre XML Repository adresár. Táto cesta sa vyplní do editačného políčka.

Parametre grafickej schémy – Zaradenie do skupín

Zaradenie do skupín umožňuje špecifikovať, v ktorých výberových skupinách sa táto schéma bude nachádzať. V okne so zoznamom skupín označíme skupinu a kliknutím na ovládacie tlačidlá zaraďovania schému zaradíme alebo vyberieme do / z označenej skupiny.


Zaradenie do skupiny
zaradenie do skupiny
Vyradenie zo skupiny
vyradenie zo skupinyWrite a comment...