Page tree
Skip to end of metadata
Go to start of metadata

Udalosť OnMouseDown


Deklarácia
Globálna obsluha:
 ENTRY OnMouseDown(IN INT _refId, IN INT _btnNr, IN BOOL _shift, IN INT _X, IN INT _Y)
 ; akcie
 END OnMouseDown 

Špeciálna obsluha:
 ENTRY XXX_OnMouseDown(IN INT _btnNr, IN BOOL _shift, IN INT _X, IN INT _Y)
 ; akcie
 END XXX_OnMouseDown
 

Parametre
_refId Pre globálnu obsluhu - povinný vstupný parameter typu Int.
XXX Meno Referenčnej premennej pripojenej ku grafickému objektu bez úvodného znaku "_" .
_btnNr Vstupný parameter typu Int, ktorý identifikuje tlačidlo myši, ktoré bolo stlačené.
_shift Vstupný parameter typu Bool.
_X Vstupný parameter typu Int.
_Y Vstupný parameter typu Int.

Popis
Udalosť je generovaná pri stlačení tlačidla myši nad schémou.

Parameter _shift určuje, či bola v tom čase stlačená klávesa SHIFT. Parametre _X a _Y určujú polohu kurzora myši.

Parameter _btnNr identifikuje stlačené tlačidlo myši podľa nasledujúcej tabuľky:

_btnNr Tlačidlo myši
1 Ľavé
2 Stredné
3 Pravé

Parameter _refId sa používa pre grafické objekty, ktoré majú priradenú Referenčnú premennú rôznu od 0. Je teda možné použiť špeciálnu obsluhu udalosti. Pre grafické objekty, ktoré Referenčnú premennú nemajú, je možné použiť jedine globálnu obsluhu a parameter _refId bude rovný 0. Takisto aj v prípade, že užívateľ stlačí tlačidlo myši nad schémou (nie nad grafickým objektom).
Poznámka
Toto entry väčšinou predchádza výberu nejakej položky. Výnimkou je prípad stlačenia pravého tlačidla nad windows prvkom typu Strom. Vtedy sa  výber položky stromu uskutoční pred týmto entry, a to sa može odkazovať na nový výber. Výnimka je ponechaná z dôvodu kompatibility správania sa v starších verziách, ktore nedostávali entry OnMouseUp na pustenie pravého tlačidla nad prvkom Strom.
Príklad
Špeciálna obsluha udalosti:
 
 ENTRY TV_OnMouseDown(IN INT _btnNr, IN BOOL _bShift, IN INT _xPos, IN INT _yPos)
 END TV_OnMouseDown 

 
Globálna obsluha udalosti:
 
 ENTRY OnMouseDown(IN INT _refId, IN INT _btnNr, IN BOOL _bShift, IN INT _xPos, IN INT _yPos)
 END OnMouseDown 


Súvisiace stránky:

Write a comment...