Archivované hodnoty - položky konfiguračného okna

Editácia všetkých objektov v procese D2000 CNF prebieha v konfiguračnom okne, ktorého určitá časť obsahu je spoločná pre všetky editovateľné objekty a časť závisí od typu editovaného objektu.

Konfiguračné okno procesov pozostáva z viacerých častí (stránok), ktoré obsahujú príbuzné parametre.

Základné vlastnosti
Logické skupiny
Archivovanie
Výraz
Časové parametre
Podmienka
Štatistika
Filter

Základné vlastnosti


Popis

Textový reťazec popisujúci danú archivovanú hodnotu. Maximálny počet znakov: 128.
Možnosť použiť Slovník (pre otvorenie stlačte CTRL+L).

Stavový text

Definovanie stavového textu pre danú archivovanú hodnotu. Stavový text umožňuje predefinovať označenia jednotlivých hodnôt archivovanej hodnoty.

Transformačná paleta

Výber indexu pre transformačnú paletu. Pozri Transformačná paleta.

Typ hodnoty

Výber typu hodnoty archivovanej hodnoty. Prípustné typy hodnôt sú uvedené v nasledujúcej tabuľke.

OznačenieTyp hodnoty
Int-Integerceločíselný
Re-Realreálny
Bo-Booleanlogický

Poznámka: Typ hodnoty je možné definovať len pre účel archívu Prepočet zaarchivovaných hodnôt zadaným výrazom.

Technické jednotky

Technické jednotky archivovanej hodnoty. Maximálny počet znakov: 12. Možnosť použiť Slovník (pre otvorenie stlačte CTRL+L).

Medze

Technologické medze je možné definovať len pre archivované hodnoty, ktoré počíta D2000 Archív (vypočítané a štatistické archívy). Definujú sa štyri medze: VHL, HL, LL a VLL. Medza môže byť určená buď priamo - zápisom hodnoty do vstupného políčka, alebo jej hodnotu môže určovať objekt systému (dynamická medza) - tlačidlo napravo od vstupného políčka.

VHLVery High Limit - najvyššia medza
HLHigh Limit - horná medza
LLLow Limit - dolná medza
VLLVery Low Limit - najnižšia medza

Hodnoty jednotlivých medzí určujú, v ktorom stave sa bude archivovaná hodnota, v závislosti na svojej hodnote, nachádzať. Zo vzťahu hodnota archivovanej hodnoty - medze vyplýva 6 stavov.

MedzaStav objektu podľa vzťahu Hodnota - Medza

Nad VHL (hodnota objektu > VHL)
VHL

Nad HL (HL < hodnota objektu < VHL)
HL

Normálny (LL < hodnota objektu < HL)
LL

Pod LL (VLL < hodnota objektu < LL)
VLL

Pod VLL (hodnota objektu < VLL)

Keďže medze môžu byť dynamické, t.j. určené hodnotou objektu, môže nastať situácia, keď neplatí VLL<LL<HL<VHL (prekríženie medzí). Vtedy je archivovaná hodnota v stave Limit Problem.

Poznámka: zmena hodnoty dynamických medzí nespôsobí nové vyhodnotenie medzí a prípadne zaarchivovanie novej hodnoty so zmeneným atribútom Limity (medze). Až pri archovovaní novej hodnoty sa berú do úvahy aktuálne hodnoty dynamických medzí.

Archivovanie


Účel archívu

Na výber sú nasledovné možnosti:

Parametre archivácie

Časť dialógového okna, ktorá obsahuje nasledovné parametre:

 • Archivovať - zaškrtnutá voľba Archivovať znamená, že bude prebiehať archivácia zvoleného archivovaného objektu. Ak táto voľba nie je začiarknutá, objekt sa archivovať nebude (archivácia je vypnutá).
 • Zapisuj Štart/Stop - povolenie / zakázanie automatického zápisu hodnôt so značkou START alebo STOP.
 • Zápis aj do trezoru - voľba umožňuje povoliť / zakázať zápis hodnôt archivovaného objektu do trezorovej databázy.
 • Trezorový segment - voľba umožňuje určiť, do ktorého trezorového segmentu trezorovej databázy budú hodnoty zapisované, pokiaľ je zapnuté trezorovanie predchádzajúcou voľbou Zápis aj do trezoru. Parameter má význam iba pre databázovú platformu Oracle s nakonfigurovanými trezorovými segmentmi a pre databázovú platformu PostgreSQL s nakonfigurovanými trezorovými segmentmi.

ARCHIVOVAŤ HODNOTY OBJEKTOV

Ignorovať identické

Optimalizácia spracovania starých hodnôt primárnych archívov prichádzajúcich z komunikácie (automaticky alebo v dôsledku TELL príkazu GETOLDVAL poslaného procesu D2000 KOM) alebo hodnôt vzdialených objektov (v dôsledku TELL príkazu GETOLDVAL poslaného procesu D2000 Gateway Client).
Pokiaľ je voľba zaškrtnutá, pri spracovaní starej hodnoty sa najskôr zisťuje, či sa už v archíve nenachádza. Pokiaľ áno, hodnota sa zahodí (a následne sa nevykonajú ani prepočty štatistických alebo vypočítaných archívov, ktoré používajú tento primárny archív).

Poznámka: Optimalizácia je použiteľná napr. pre archiváciu meraných bodov z komunikácie používajúcej protokol IEC62056-21:2002 File I/O, ktorý obsahuje v komunikačných súboroch pre každý meraný bod niekoľko historických hodnôt (ktoré KOM proces posiela ako staré hodnoty) a jednu aktuálnu.

Archivovaný objekt

Definovanie objektu systému D2000, ktorého hodnoty sa budú archivovať. Objekt možno definovať zápisom do vstupného políčka alebo výberom zo zoznamu objektov. Zoznam objektov sa otvorí stlačením tlačidla umiestneného napravo od políčka na zápis mena objektu.
Archivovaným objektom, alebo zdrojom hodnôt môže byť:

 1. Objekt, ktorého hodnota je jednoduchého typu (Integer, Boolean, Real,...) - archivuje sa len jedna hodnota, preto takýto archívny objekt bude jednoduchý.
 2. Odkaz na položku objektu typu Štruktúrovaná premenná - v tomto prípade sa opäť archivuje len jedna hodnota, preto takýto archívny objekt bude takisto jednoduchý.
 3. Stĺpec objektu typu Štruktúrovaná premenná (napr. SV.Strct[0]^ColName) - archivujú sa všetky hodnoty obsiahnuté v danom stĺpci. Takýto archívny objekt bude štruktúrovaný a jedno-stĺpcový.
 4. Celý objekt typu Štruktúrovaná premenná (napr. SV.Struct) - archivujú sa všetky hodnoty, ktoré obsahuje štruktúrovaná premenná. Takýto archívny objekt bude štruktúrovaný.

Poznámka: Z uvedeného vyplýva, že archivovaný objekt priamo určuje typ archívu: jednoduchý, jedno-stĺpcový alebo štruktúrovaný. Následné zmeny konfigurácie archivovaného objektu majú priamy vplyv aj na funkciu Archívneho objektu.

Spôsob archivácie

Pri archivovaní hodnôt objektov je možné použiť tieto spôsoby archivácie:

 • Periodicky  - zápis hodnôt do archívu je periodický. Proces archivácie v definovaných časových okamihoch zapíše hodnotu archivovaného objektu do archívu. Časová značka (čas vzniku hodnoty) nie je daná časom vzniku hodnoty archivovaného objektu, ale časom pre ktorý sa zápis vykonáva.

  Čítanie periodicky zapísaných hodnôt prostriedkami D2000 (ESL: GETARCHARR, GETARCHVALGETARCHROWGETARCHCOLGETARCHSTRUCTD2000 ObjApi: GetArchivData, D2000 VBApi: VBApiGetArchData, D2000 WorkBook) sa riadi zásadou, že hodnota archivovaného objektu mimo periódou daných časových okamihov je neznáma (neplatná). Preto výsledok čítania dát je daný prevzorkovaním a počiatočným (BT) a koncovým (ET) časom nasledovne:
  • prevzorkovanie (step) = 0
   Výsledok čítania sú všetky hodnoty, ktorých čas patrí do intervalu <BT, ET>.
  • prevzorkovanie (step) <> 0
   Výsledok čítania je pole hodnôt s časovými značkami postupne:
   BT+0*step, BT+1*step, BT+2*step, ..., BT+N*step.
   Počet hodnôt je daný koncom časového intervalu ET. Hodnota poľa pre ktorú neexistuje v archíve záznam s rovnakou časovou značkou bude neplatná. Hodnota pre ktorú existuje taký záznam bude naplnená podľa neho.
   Z uvedeného vyplýva, že pri čítaní periodických dát z archívu je nutné (vhodné), aby:
   • BT bol zarovnaný presne na niektorý z okamihov archivácie objektu, ktoré sú dané periódou a časovým posunom archivácie.
   • veľkosť prevzorkovania (step) bola celočíselným násobkom periódy archivácie.
   • ET = BT + (N-1)*step, pričom N je celé číslo: počet hodnôt vo výslednom výbere

   Poznámka: Štatistický archív sa z pohľadu čítania správa ako Periodický.
 • Pri zmene hodnoty - do archívu sa zapisujú len zmeny hodnoty archivovaného objektu, ktoré nezachytí definovaná filtrácia hodnôt.

  Čítanie hodnôt zapísaných filtrovaním prostriedkami D2000 (ESL: GETARCHARR, GETARCHVALGETARCHROWGETARCHCOLGETARCHSTRUCTD2000 ObjApi: GetArchivData, D2000 VBApi: VBApiGetArchData, D2000 WorkBook) sa riadi zásadou, že hodnota archivovaného objektu v ľubovoľnom čase (t) je daná (zhodná) s poslednou zaarchivovanou hodnotou v danom čase (talebo pred ním. Preto výsledok čítania dát je daný prevzorkovaním a počiatočným (BT) a koncovým (ET) časom nasledovne:
  • prevzorkovanie (step) = 0
   Výsledok čítania sú všetky hodnoty, ktorých čas patrí do intervalu <BT, ET> a 1 hodnota pred časom BT v prípade, že v archíve neexistuje hodnota s časom presne BT.
  • prevzorkovanie (step) <> 0
   Výsledok čítania je pole hodnôt s časovými značkami postupne:
   BT+0*step, BT+1*step, BT+2*step, ..., BT+N*step.
   Počet hodnôt je daný koncom časového intervalu ET. Hodnota poľa, pre ktorú neexistuje v archíve záznam s rovnakou časovou značkou, bude daná poslednou hodnotou pred požadovaným časom (avšak jej časová značka bude príslušne nastavená).

Zverejňovať hodnoty

Zaškrtnuté voľba Zverejňovať hodnoty znamená, že daný archivovaný objekt zverejňuje poslednú zaarchivovanú hodnotu spôsobom, ktorý je závislý od archivovaného objektu nasledovne:

 • Pre jednoduchý archívny objekt - poslednú hodnotu nadobudne samotný objekt typu Archivovaná hodnota.
 • Ak sa archivuje jedno-stĺpcový archívny objekt - posledné zaarchivované hodnoty jednotlivých políčok sú nastavované do príslušných políčok stĺpca objektu typu Štruktúrovaná premenná, ktorý je definovaný parametrom Cieľový objekt.
 • Pri archivovaní štruktúrovaného archívneho objektu - posledné zaarchivované hodnoty jednotlivých políčok sú nastavované do príslušných políčok štruktúrovanej premennej, ktorá je definovaná parametrom Cieľový objekt.


Poznámka: Na zabezpečenie správneho fungovania vlastnosti Zverejňovať hodnoty pre jedno-stĺpcový archívny objekt (štruktúrovaný archívny objekt) je potrebné, aby počet riadkov (počet stĺpcov) štruktúrovanej premennej definovanej v parametri Cieľový objekt bol zhodný s počtom riadkov (stĺpcov) archivovaného objektu.

Cieľový objekt

Parameter je aktívny, ak je zaškrtnutá voľba Zverejňovať hodnoty. Definuje objekt, ktorý bude obsahovať hodnoty archívneho objektu. Parameter sa nesmie definovať pre jednoduchý archívny objekt, avšak pre jedno-stĺpcový archívny objekt alebo štruktúrovaný archívny objekt musí byť definovaný - cieľový objekt musí mať rovnaký rozmer ako objekt definovaný parametrom Archivovaný objekt.


PREPOČET ZAARCHIVOVANÝCH HODNÔT ŠTATISTICKOU FUNKCIOU

Archívny objekt

Definovanie archívneho objektu, ktorého hodnoty sa budú prepočítavať. Môže to byť:

 • jednoduchý archívny objekt - jednoduchý archívny objekt, odkaz na položku jedno-stĺpcový archívny objekt (napr. H.ColArchiv[2]) alebo odkaz na položku štruktúrovaný archívny objekt (napr. H.Struct[2]^ColName),
 • jedno-stĺpcový archívny objekt - jedno-stĺpcový archívny objekt (napr. H.ColArchiv) alebo odkaz na stĺpec* štruktúrovaný archívny objekt (napr. H.Struct[0]^ColName),
 • štruktúrovaný archívny objekt - štruktúrovaný archívny objekt.


* Zoznam stĺpcov je daný definíciou štruktúry, ktorá definuje štruktúru archivovaného objektu (napr. H.Struct[2]^ColName).

Zverejňovať hodnoty

Zaškrtnuté voľba Zverejňovať hodnoty znamená, že daný archivovaný objekt zverejňuje poslednú zaarchivovanú hodnotu spôsobom, ktorý je závislý od objektu definovaného parametrom Archívny objekt nasledovne:

 • pre jednoduchý archívny objekt - poslednú hodnotu nadobudne samotný objekt typu Archivovaná hodnota (ak nie je definovaný parameter Cieľový objekt).
 • ak sa archivuje jedno-stĺpcový archívny objekt - posledné zaarchivované hodnoty jednotlivých políčok sú nastavované do príslušných políčok stĺpca štruktúrovanej premennej, ktorý je definovaný parametrom Cieľový objekt.
 • pri archivovaní štruktúrovaného archívny objekt - posledné zaarchivované hodnoty jednotlivých políčok sú nastavované do príslušných políčok štruktúrovanej premennej, ktorá je definovaná parametrom Cieľový objekt.


Poznámka: Na zabezpečenie správneho fungovania vlastnosti Zverejňovať hodnoty pre jedno-stĺpcový archívny objekt (štruktúrovaný archívny objekt - pozri parameter Archívny objekt) je potrebné, aby počet riadkov (počet stĺpcov) štruktúrovanej premennej definovanej v parametri Cieľový objekt bol zhodný s počtom riadkov (stĺpcov) objektu definovaného parametrom Archívny objekt.

Cieľový objekt

Parameter je aktívny, ak je zaškrtnutá voľba Zverejňovať hodnoty. Definuje objekt, ktorý bude obsahovať hodnoty archívneho objektu. Nie je potrebné ho definovať pre jednoduchý archívny objekt, avšak pre jednostĺpcový alebo štruktúrovaný archívny objekt (pozri parameter Archívny objekt) musí byť definovaný - cieľový objekt musí mať rovnaký rozmer ako objekt definovaný parametrom Archívny objekt.


PREPOČET ZAARCHIVOVANÝCH HODNÔT ZADANÝM VÝRAZOM

Voľba umožňuje definovať matematický výraz obsahujúci existujúce archívne objekty (záložka Výraz). Nesmie obsahovať odkazy na iné typy objektov v systéme. Výpočtom výrazu sa získajú hodnoty, ktoré sú následne zaarchivované.

Napríklad:
Máme dve merané miesta s meraným a archivovaným okamžitým odberom H.Odber1H.Odber2. Ak je potrebné archivovať súčet jednotlivých odberov môžeme postupovať dvoma spôsobmi.

 1. Vytvoriť objekt typu Počítaný bod, ktorý sčítava hodnoty primárnych meraných bodov a následne ho archivovať.
 2. Vytvoriť vypočítaný archívny objekt s výrazom „H.Odber1 + H.Odber2“.

Oba spôsoby vedú k rovnakému výsledku. Problém nastane, ak potrebujem modifikovať už zaarchivovaný okamžitý odber H.Odber1. Ak je úloha realizovaná prvým spôsobom, musím manuálne zmeniť aj hodnotu v archívnom objekte. Pri druhom spôsobe archív automaticky prepočíta vypočítaný archív podľa definovaného výrazu, teda opraví súčet. D2000 Archív teda udržuje vypočítané (a tiež štatistické) archívy synchronizované so zdrojovými archívmi.

Spôsob výpočtu

Definovanie spôsobu prepočtu definovaného výrazu - periodicky alebo pri zmene. Ak je periodický, výpočet prebieha s definovanou periódou a časovým posunom. Ak sa prepočíta pri zmene, tak prepočet výrazu spôsobí zmena aspoň jednej zaarchivovanej hodnoty niektorého zo vstupných archívnych objektov.

Vypočítaný archívny objekt môže byť jednoduchý alebo jedno-stĺpcový. Ak je jedno-stĺpcový, vo výraze môžu byť uvedené aj odkazy na iné  štruktúrované alebo jedno-stĺpcové archívne objekty s indexom riadku 0. Takýto index je počas výpočtu dynamicky nahradzovaný aktuálnym číslom riadku stĺpcového archívneho objektu, pre ktorý sa výpočet vykonáva. Toto umožňuje definovať zhodný výraz pre všetky položky stĺpca.

Zverejňovať hodnoty

Zaškrtnutá voľba Zverejňovať hodnoty znamená, že archívny objekt zverejňuje poslednú zaarchivovanú hodnotu:

 • Ak nie je aktívna, parameter Rozmer štruktúry určuje, či je vypočítaný archívny objekt jednoduchý alebo jedno-stĺpcový.
  Ak Rozmer štruktúry nie je uvedený, ide o jednoduchý archívny objekt. Ak je uvedený, ide o jedno-stĺpcový archívny objekt - možné je zadať odkaz na stĺpec štruktúry (objekt typu Štruktúrovaná premenná), stĺpec štruktúrovaného archívneho objektu alebo jedno-stĺpcový archívny objekt. Počet riadkov vypočítaného jedno-stĺpcového archívneho objektu je potom daný počtom riadkov v uvedenom odkaze.
 • Ak je aktívna, parameter Cieľový stĺpec určuje, či je vypočítaný archívny objekt jednoduchý alebo jedno-stĺpcový.
  Ak Cieľový stĺpec nie je uvedený, ide o jednoduchý archívny objekt, ktorý nadobúda hodnotu poslednej zaarchivovanej hodnoty.
  Ak je uvedený, ide o jedno-stĺpcový archívny objekt - možné je zadať odkaz na stĺpec štruktúry (objekt typu Štruktúrovaná premenná). Počet riadkov vypočítaného jedno-stĺpcového archívneho objektu je potom daný počtom radkov v cieľovom stĺpci.

Rozmer archívu

Definovanie rozmeru archívu - pozri parameter Zverejňovať hodnoty. Parameter sa zobrazí, len ak parameter Zverejňovať hodnoty nie je zaškrtnutý.

Cieľový stĺpec

Definovanie objektu, ktorý bude obsahovať hodnoty archívneho objektu - pozri parameter Zverejňovať hodnoty. Parameter sa zobrazí, len ak parameter Zverejňovať hodnoty je zaškrtnutý.


ARCHÍV PLNENÝ SKRIPTOM (SKLAD HODNÔT)

Archívny objekt plnený skriptom slúži ako sklad hodnôt, ktoré nevznikajú priamym archivovaním hodnôt iného objektu v systéme, štatistickým výpočtom alebo výpočtom vo vypočítanom archíve. Plnenie hodnôt je možné jedine z ESL skriptu alebo manuálne prostredníctvom procesu D2000 HI.

Sklad hodnôt môže byť jednoduchý, jedno-stĺpcový alebo štruktúrovaný. Toto je dané konfiguračným parametrom Štruktúra archívu alebo Cieľová štruktúra (v závislosti od použitia parametra Zverejňovať hodnoty)

Vkladané hodnoty sú periodické

Pre sklad hodnôt je možné definovať či vkladané dáta budú periodické. V tomto prípade je potrebné špecifikovať periódu a posun (záložka Časové parametre).

Zverejňovať hodnoty

Zaškrtnutie voľby Zverejňovať hodnoty spôsobí, že parameter Štruktúra archívu sa premenuje na Cieľová štruktúra. Funkcia parametra pri určovaní štruktúry archívu je bez zmeny, ale nie je možné použiť archívny objekt. Ak je voľba Zverejňovať hodnoty zaškrtnutá, archívny objekt bude zverejňovať poslednú zaarchivovanú hodnotu jej nastavením do príslušného políčka štruktúrovanej premennej, alebo v prípade jednoduchého archívneho objektu prostredníctvom hodnoty samotného archívneho objektu.

Prehrávanie archívu

Ak sú parametre Vkladané hodnoty sú periodické Zverejňovať hodnoty zaškrtnuté, je možné nastaviť Prehrávanie archívu. Toto má za následok, že archív nezverejňuje poslednú zaarchivovanú hodnotu ale tú, ktorá je podľa už zaarchivovaných hodnôt platná podľa aktuálneho času (Táto vlastnosť napríklad umožňuje prostredníctvom ESL skriptu naplniť hodnoty do archívu s časom do budúcnosti a archív zabezpečí ich „Prehrávanie“ v reálnom čase).

Štruktúra archívu

Parameter sa zobrazí, ak parameter Zverejňovať hodnoty nie je zaškrtnutý. Možnosti:

 • ak nie je definovaný, potom archívny objekt bude jednoduchý
 • archívny objekt bude jedno-stĺpcový, ak parameter obsahuje:
  • stĺpec štruktúrovaného archívneho objektu(napr. H.Struct[0]^ColName)
  • jedno-stĺpcový archívny objekt (napr. H.ColArchiv)
  • stĺpec objektu typu Štruktúrovaná premenná (napr. SV.Struct[0]^ColName)
 • archívny objekt bude štruktúrovaný, ak parameter obsahuje:

Cieľová štruktúra

Parameter sa zobrazí, ak parameter Zverejňovať hodnoty je zaškrtnutý. Definovanie objektu, ktorý bude obsahovať hodnoty archívneho objektu - pozri parameter Zverejňovať hodnoty. Ak nie je definovaný, hodnoty bude zobrazovať samotný archívny objekt.

Výraz


V hornej časti záložky sa nachádza vstupné pole pre zadávanie výrazu, ktorý určuje hodnotu archivovaného objektu. Vo výraze je možné použiť funkcie, konštanty, atribúty ale len objekty typu Archivovaná hodnota. V zápise výrazu je možné použiť aj rozšírenú syntax.

Objekty

Tlačidlo na výber objektu systému D2000. Vybratý objekt sa vloží do výrazu na aktuálnu pozíciu kurzora.

Upozornenie: Vo výraze je možné len objekty typu Archivovaná hodnota.

Konštanty

Tlačidlo na výber konštanty. Po výbere tejto položky sa otvorí dialógové okno obsahujúce zoznam preddefinovaných konštánt. Vybratá konštanta sa vloží do výrazu na aktuálnu pozíciu kurzora.

Funkcie

Tlačidlo na výber funkcie. Po stlačení tlačidla sa zobrazí dialógové okno Zoznam funkcií. Vybratá funkcia sa vloží do výrazu na aktuálnu pozíciu kurzora.

Atribúty

Tlačidlo na výber atribútov. Po výbere tejto položky sa otvorí dialógové okno obsahujúce zoznam atribútov. Vybratý atribút sa vloží do výrazu na aktuálnu pozíciu kurzora.

Neplatné hodnoty vo výraze nahraď hodnotou 0

Ak je parameter zaškrtnutý, všetky neplatné hodnoty objektov budú mať hodnotu 0. Táto vlastnosť zabezpečí, že výraz nenadobudne neplatnú hodnotu.
Konvertujú sa iba hodnoty vstupných objektov, neplatné hodnoty medzivýsledkov sa nekonvertujú. Vstupné hodnoty sa konvertujú nasledovne:

 • Integer --> 0
 • Real --> 0.0
 • Relatívny čas --> 0.0
 • Boolean --> False

Ostatné typy hodnôt sa nekonvertujú.

Maximálna hustota prepočtu [s]

Parameter je možné definovať pre spôsob archivácie Filter. Umožňuje obmedziť počet vyhodnotení daného výrazu tak, aby sa hodnota archivovanej hodnoty zmenila maximálne raz počas daného času. Používa sa hlavne v prípadoch, kedy zmena hodnôt objektov, definovaných vo výrazoch je príliš častá a nevyžaduje sa okamžitý prepočet výrazu.

Výpočet

Spôsob výpočtu daného výrazu:

 • Priebežný - výpočet sa vykonáva priebežne. Výsledné hodnoty sú počítané priebežne podľa definície a sú prístupné automaticky (v závislosti od vyťaženia systému). Nevýhodou tejto metódy je zvýšený nárok na výpočtový výkon (hlavne pri častých zmenách primárnych archívnych hodnôt).
 • Na požiadanie - výpočet sa vykoná a výsledok sa zapíše do archívu na požiadanie. Žiadosť na výpočet je možné generovať prostredníctvom akcie CALCONDEMANDSTAT alebo Tell príkazu RECALC).
  Pozn: na archíve vypočítanom na požiadanie by nemali byť závislé žiadne archívy vypočítané priebežne, lebo budú dávať zlý výsledok.
 • Pri čítaní - výpočet sa vykoná až po príchode požiadavky na čítanie. Výhodou tohto spôsobu je to, že hodnoty nie sú zapisované do archívu a nezaberajú tak miesto. Pre takýto archívny objekt neexistuje možnosť opravného prepočtu v prípade zápisu oneskorených hodnôt do archívu. Nevýhodou je, že pri každej požiadavke na čítanie údajov z archívu je potrebné načítať zdrojové dáta a vykonať výpočet.
  Pozn: na archíve vypočítanom pri čítaní by nemali byť závislé žiadne archívy vypočítané priebežne alebo na požiadanie, lebo výsledok bude v niektorých prípadoch zlý (kvôli oneskoreným hodnotám), prípadne bude výpočet menej efektívny (ak je jeden archív vypočítaný pri čítaní používaný viacerými ďalšími objektami).

Časové parametre


Perióda archivácie

Parametre definujú periódu (Hodiny : Minúty : Sekundy) a časový posun v rámci periódy pre periodický primárny a štatistický spôsob archivácie (Hodiny : Minúty : Sekundy).

Čas archivácie

Čas archivácie (Mesiace : Dni : Hodiny). Parameter určuje časovú hĺbku archivácie. Je to minimálny časový úsek, počas ktorého budú dáta udržiavané v on-line archíve. Staršie údaje sa budú z archívu vymazávať.

Maximálny čas archivácie je 800 mesiacov (cca 66 rokov).

Zapisovaný čas intervalu

Pre periodické archivovanie údajov sa definuje, aký časový údaj sa spolu s hodnotou pre danú periódu zapíše do archívu. Tento časový údaj môže predstavovať čas začiatku - voľba Počiatok alebo čas konca intervalu (periódy) - voľba Koniec.
Pozn: pre skriptom plnené archívy toto nastavenie nič priamo neovplyvňuje - dáta majú takú časovú značku, s akou boli uložené. Ovplyvňuje ale počítanie štatistík a to, čo sa štatistika počíta z hodnoty na hrane intervalu.

Podmienka


Definovanie podmienok pre štart a prerušenie archivácie poskytuje mechanizmus dynamického riadenia archivácie objektu v závislosti od hodnôt alebo stavov iných objektov v systéme. Obe podmienky nemusia byť definované. Ak nie sú definované, archivovanie sa začne ihneď po štarte a inicializácii procesu Archív.

Podmienka zahájenia archivácie

Definovanie podmienky, ktorá spôsobí odštartovanie archivácie danej archivovanej hodnoty.

Objekt reprezentujúci podmienku zahájenia archivácie možno definovať viacerými spôsobmi:

 • zápisom mena objektu do vstupného políčka,
 • výberom objektu zo zoznamu objektov - zoznam sa otvorí stlačením tlačidla umiestnenom napravo od vstupného políčka,
 • vytvorením nového objektu - tlačidlo Vytvor nový objekt.

Navyše je potrebné určiť, pre aký stav daného objektu nadobúda podmienka platnosť. V zozname pod políčkom na zápis objektu sú zobrazené možné stavy hodnoty objektu. Zoznam je pre jednotlivé typy objektov odlišný. Podmienka zahájenia archivácie nadobudne platnosť, ak sa objekt dostane do vybratého stavu. Ak je aktívna voľba Inverzná funkcia, podmienka nadobudne platnosť vtedy, keď sa objekt nachádza v stave inom, ako je vybratý stav.

Podmienka prerušenia archivácie

Definovanie podmienky, ktorá spôsobí zastavenie archivácie danej archivovanej hodnoty.

Objekt reprezentujúci podmienku prerušenia archivácie možno definovať viacerými spôsobmi:

 • zápisom mena objektu do vstupného políčka,
 • výberom objektu zo zoznamu objektov - zoznam sa otvorí stlačením tlačidla umiestnenom napravo od vstupného políčka,
 • vytvorením nového objektu - tlačidlo Vytvor nový objekt.

Navyše je potrebné určiť, pre aký stav daného objektu nadobúda podmienka platnosť. V zozname pod políčkom na zápis objektu sú zobrazené možné stavy hodnoty objektu. Zoznam je pre jednotlivé typy objektov odlišný. Podmienka prerušenia archivácie nadobudne platnosť, ak sa objekt dostane do vybratého stavu. Ak je aktívna voľba Inverzná funkcia, podmienka nadobudne platnosť vtedy, keď sa objekt nachádza v stave inom, ako je vybratý stav.

Štatistika


Štatistická funkcia

Pri archivovaní do štatistického archívu je možné použiť tieto implementované funkcie.

FunkciaPopis funkcie
Bez funkcieŽiadna funkcia.
Priemer *Aritmetický priemer všetkých hodnôt archivovaného objektu.
Vážený priemer *Vážený aritmetický priemer všetkých hodnôt archivovaného objektu.
IntegrálČasový integrál archivovaných hodnôt.
SumaSuma hodnôt archivovaného objektu.
MaximumMaximum z hodnôt archivovaného objektu.
MinimumMinimum z hodnôt archivovaného objektu.
PočetPočet hodnôt archivovaného objektu.
FilterAplikovanie filtra pre zápis hodnôt do štatistického archívu.
PrírastokAk novšia hodnota je väčšia ako staršia, tak rozdiel medzi hodnotami, inak novšia hodnota (funkcia je užitočná spracovaní hodnôt počítadiel, ktoré pretekajú a začínajú znovu od nuly).
Parameter (Referenčná hodnota) - váha impulzu ktorou sa výsledná hodnota vynásobí. Štandardné chovanie zabezpečí hodnota 1.
DeltaRozdiel medzi hodnotami. Parameter (Referenčná hodnota) - váha impulzu ktorou sa výsledná hodnota vynásobí. Štandardné chovanie zabezpečí hodnota 1.
EcoAvgPriemer hodnôt objektu za uplynulý časový úsek (parameter Perióda v záložke Časové parametre) podľa metodiky založenej na flagoch jednotlivých hodnôt vstupujúcich do výpočtu. Rovnaký účel plní funkcia %EcoAveR, ktorá je implementovaná pre počítané body.
GT Time (>)Funkcia vypočíta čas, ktorý mala archivovaná hodnota väčšiu hodnotu ako zadaná konštanta (Referenčná hodnota).
GE Time (>=)Funkcia vypočíta čas, ktorý mala archivovaná hodnota väčšiu alebo rovnú hodnotu ako zadaná konštanta (Referenčná hodnota).
LT Time (<)Funkcia vypočíta čas, ktorý mala archivovaná hodnota menšiu hodnotu ako zadaná konštanta (Referenčná hodnota).
LE Time (<=)Funkcia vypočíta čas, ktorý mala archivovaná hodnota menšiu alebo rovnú hodnotu ako zadaná konštanta (Referenčná hodnota).
Maximum v intervaleZastarené - nepoužívajte!
Minimum v intervaleZastarené - nepoužívajte!
Počet lokálnych maxímPočet lokálnych maxím v danom časovom intervale.
Počet lokálnych minímPočet lokálnych miním v danom časovom intervale.
Suma kladných číselSuma kladných hodnôt archivovaného objektu.
Suma záporných číselSuma záporných hodnôt archivovaného objektu.
Aritmetický priemer kladných číselAritmetický priemer kladných hodnôt archivovaného objektu.
Aritmetický priemer záporných číselAritmetický priemer záporných hodnôt archivovaného objektu.
Suma prírastkovSúčet prírastkov v danom intervale. Ak je nová hodnota menšia ako stará, tak prírastok je 0
Parameter (Referenčná hodnota) - váha impulzu, ktorou sa výsledná hodnota vynásobí. Štandardné chovanie zabezpečí hodnota 1.
Časový rez **Hodnota objektu v danom časovom okamihu.
Výberová smerodajná odchýlkaFunkcia vypočíta výberovú smerodajnú odchýlku všetkých hodnôt archivovaného objektu.

* Pre neperiodické hodnoty odporúčame použiť funkciu Vážený priemer, pre periodické hodnoty je postačujúca funkcia Priemer.
** Funkcia umožňuje spätné dopočítanie údajov pri zmene v primárne archivovaných objektoch.
Rozdiel medzi funkciami Prírastok (INCREMENT), Delta (DELTA) a Suma prírastkov (SUMA PRIRASTKOV) demonštruje nasledujúci obrázok.

V prvom prípade sú všetky tri funkcie rovné 5 (10-5)

V druhom prípade

 • DELTA = 5 - 10 = - 5
 • INCREMENT = 5 (lebo 5<10)
 • SUMA PRIRASTKU = 0 (lebo 5<10)

V treťom prípade

 • DELTA = (10-5) + (2-10) + (10 - 2) = 5
 • INCREMENT = (10-5) + 2 (lebo 5<10) + (10 - 2) = 15
 • SUMA PRIRASTKU = (10-5) + 0 (lebo 5<10) + (10 - 2) = 13

Výpočet

Spôsob výpočtu štatistiky:

 • Priebežný - výpočet sa vykonáva priebežne Výsledné hodnoty sú počítané priebežne podľa definície a sú prístupné automaticky (v závislosti od vyťaženia systému). Nevýhodou tejto metódy je zvýšený nárok na výpočtový výkon (hlavne pri častých zmenách primárnych archívnych hodnôt).
 • Na požiadanie - výpočet sa vykoná a výsledok sa zapíše do archívu na požiadanie. Žiadosť na výpočet je možné generovať prostredníctvom akcie CALCONDEMANDSTAT alebo Tell príkazu RECALC).
  Pozn: na archíve vypočítanom na požiadanie by nemali byť závislé žiadne archívy vypočítané priebežne, lebo budú dávať zlý výsledok.
 • Pri čítaní - výpočet sa vykoná podľa požiadavky na čítanie. Výhodou tohto spôsobu je to, že hodnoty sa nezapisujú do archívu a nezaberajú tak miesto. Pre takýto archívny objekt neexistuje možnosť opravného prepočtu v prípade zápisu oneskorených hodnôt do archívu. Nevýhodou je, že pri každej požiadavke na čítanie údajov z archívu je potrebné načítať zdrojové dáta a vykonať výpočet.
  Pozn: na archíve vypočítanom pri čítaní by nemali byť závislé žiadne archívy vypočítané priebežne alebo na požiadanie, lebo výsledok bude v niektorých prípadoch zlý (kvôli oneskoreným hodnotám), prípadne bude výpočet menej efektívny (ak je jeden archív vypočítaný pri čítaní používaný viacerými ďalšími objektami).

Validačné kritérium

Hodnota parametra Validačné kritérium určuje, koľko percent hodnôt v primárnom archíve (použitých pre výpočet hodnôt zapisovaných do štatistického archívu) musí byť platných, aby výsledok bol platný. Ak v primárnom archíve bolo platných menej hodnôt, ako uvádza Validačné kritérium, výsledok bude Weak_Value.

Časový úsek pre výpočet

Časový úsek pre výpočet určuje časový interval, teda množinu zaarchivovaných hodnôt, nad ktorými bude vykonaná príslušná štatistická funkcia. Štandardne je tento interval zhodný s periódou archivácie. Ak je potrebné zadať iný, treba zvoliť voľbu Iný časový úsek ako perióda archivácie a tento zadať vo forme hodina, minúta, sekunda. Časový úsek musí byť väčší ako 0[s].

Referenčná hodnota

Parameter pre funkcie GT Time (>), GE Time (>=), LT Time (<), LE Time (<=).

Časový rozmer vstupu

Parameter pre funkciu INTEGRAL:

 • Hodina - hodinový integrál
 • Minúta - minútový integrál
 • Sekunda - sekundový integrál

Počítanie s hraničnými hodnotami

Parameter (dostupný od D2000 verzie 22) nastavuje, či do výpočtu vstupuje hodnota s časom začiatku/konca intervalu. Parameter je nastaviteľný pre funkcie:

 • Priemer
 • Suma
 • Maximum
 • Minimum
 • Počet
 • EcoAvg
 • Maximum v intervale
 • Minimum v intervale
 • Suma kladných čísel
 • Suma záporných čísel
 • Aritmetický priemer kladných čísel
 • Aritmetický priemer záporných čísel
 • Výberová smerodajná odchýlka

Pre ostatné funkcie sa konfigurovať nedá:

 • Vážený priemer
 • Integrál
 • Filter
 • Prírastok
 • Delta
 • GT Time (>)
 • GE Time (>=)
 • LT Time (<)
 • LE Time (<=)
 • Počet lokálnych maxím
 • Počet lokálnych miním
 • Suma prírastkov
 • Časový rez

Filter


Systém umožňuje archivovať významné zmeny hodnôt archivovaného objektu. Tento spôsob archivácie predstavuje definovanie troch pásiem citlivosti, v ktorých je možné zadať rôzne hodnoty významnej zmeny.Hodnoty filtrácie:

 • Horná medza - definovanie hornej medze pre filtráciu.
 • Dolná medza - definovanie dolnej medze pre filtráciu.
 • Nad hornou medzou - určuje významnú zmenu archivovaného objektu nad hornou medzou.
 • V rámci medzí - určuje významnú zmenu archivovaného objektu v intervale medzi dolnou a hornou medzou.
 • Pod dolnou medzou - určuje významnú zmenu archivovaného objektu pod dolnou medzou.

Súvisiace stránky:

Archivované hodnoty - položky konfiguračného okna

Editácia všetkých objektov v procese D2000 CNF prebieha v konfiguračnom okne, ktorého určitá časť obsahu je spoločná pre všetky editovateľné objekty a časť závisí od typu editovaného objektu.

Konfiguračné okno procesov pozostáva z viacerých častí (stránok), ktoré obsahujú príbuzné parametre.

Základné vlastnosti
Logické skupiny
Archivovanie
Výraz
Časové parametre
Podmienka
Štatistika
Filter

Základné vlastnosti


Popis

Textový reťazec popisujúci danú archivovanú hodnotu. Maximálny počet znakov: 128.
Možnosť použiť Slovník (pre otvorenie stlačte CTRL+L).

Stavový text

Definovanie stavového textu pre danú archivovanú hodnotu. Stavový text umožňuje predefinovať označenia jednotlivých hodnôt archivovanej hodnoty.

Transformačná paleta

Výber indexu pre transformačnú paletu. Pozri Transformačná paleta.

Typ hodnoty

Výber typu hodnoty archivovanej hodnoty. Prípustné typy hodnôt sú uvedené v nasledujúcej tabuľke.

OznačenieTyp hodnoty
Int-Integerceločíselný
Re-Realreálny
Bo-Booleanlogický

Poznámka: Typ hodnoty je možné definovať len pre účel archívu Prepočet zaarchivovaných hodnôt zadaným výrazom.

Technické jednotky

Technické jednotky archivovanej hodnoty. Maximálny počet znakov: 12. Možnosť použiť Slovník (pre otvorenie stlačte CTRL+L).

Medze

Technologické medze je možné definovať len pre archivované hodnoty, ktoré počíta D2000 Archív (vypočítané a štatistické archívy). Definujú sa štyri medze: VHL, HL, LL a VLL. Medza môže byť určená buď priamo - zápisom hodnoty do vstupného políčka, alebo jej hodnotu môže určovať objekt systému (dynamická medza) - tlačidlo napravo od vstupného políčka.

VHLVery High Limit - najvyššia medza
HLHigh Limit - horná medza
LLLow Limit - dolná medza
VLLVery Low Limit - najnižšia medza

Hodnoty jednotlivých medzí určujú, v ktorom stave sa bude archivovaná hodnota, v závislosti na svojej hodnote, nachádzať. Zo vzťahu hodnota archivovanej hodnoty - medze vyplýva 6 stavov.

MedzaStav objektu podľa vzťahu Hodnota - Medza

Nad VHL (hodnota objektu > VHL)
VHL

Nad HL (HL < hodnota objektu < VHL)
HL

Normálny (LL < hodnota objektu < HL)
LL

Pod LL (VLL < hodnota objektu < LL)
VLL

Pod VLL (hodnota objektu < VLL)

Keďže medze môžu byť dynamické, t.j. určené hodnotou objektu, môže nastať situácia, keď neplatí VLL<LL<HL<VHL (prekríženie medzí). Vtedy je archivovaná hodnota v stave Limit Problem.

Poznámka: zmena hodnoty dynamických medzí nespôsobí nové vyhodnotenie medzí a prípadne zaarchivovanie novej hodnoty so zmeneným atribútom Limity (medze). Až pri archovovaní novej hodnoty sa berú do úvahy aktuálne hodnoty dynamických medzí.

Archivovanie


Účel archívu

Na výber sú nasledovné možnosti:

Parametre archivácie

Časť dialógového okna, ktorá obsahuje nasledovné parametre:

 • Archivovať - zaškrtnutá voľba Archivovať znamená, že bude prebiehať archivácia zvoleného archivovaného objektu. Ak táto voľba nie je začiarknutá, objekt sa archivovať nebude (archivácia je vypnutá).
 • Zapisuj Štart/Stop - povolenie / zakázanie automatického zápisu hodnôt so značkou START alebo STOP.
 • Zápis aj do trezoru - voľba umožňuje povoliť / zakázať zápis hodnôt archivovaného objektu do trezorovej databázy.
 • Trezorový segment - voľba umožňuje určiť, do ktorého trezorového segmentu trezorovej databázy budú hodnoty zapisované, pokiaľ je zapnuté trezorovanie predchádzajúcou voľbou Zápis aj do trezoru. Parameter má význam iba pre databázovú platformu Oracle s nakonfigurovanými trezorovými segmentmi a pre databázovú platformu PostgreSQL s nakonfigurovanými trezorovými segmentmi.

ARCHIVOVAŤ HODNOTY OBJEKTOV

Ignorovať identické

Optimalizácia spracovania starých hodnôt primárnych archívov prichádzajúcich z komunikácie (automaticky alebo v dôsledku TELL príkazu GETOLDVAL poslaného procesu D2000 KOM) alebo hodnôt vzdialených objektov (v dôsledku TELL príkazu GETOLDVAL poslaného procesu D2000 Gateway Client).
Pokiaľ je voľba zaškrtnutá, pri spracovaní starej hodnoty sa najskôr zisťuje, či sa už v archíve nenachádza. Pokiaľ áno, hodnota sa zahodí (a následne sa nevykonajú ani prepočty štatistických alebo vypočítaných archívov, ktoré používajú tento primárny archív).

Poznámka: Optimalizácia je použiteľná napr. pre archiváciu meraných bodov z komunikácie používajúcej protokol IEC62056-21:2002 File I/O, ktorý obsahuje v komunikačných súboroch pre každý meraný bod niekoľko historických hodnôt (ktoré KOM proces posiela ako staré hodnoty) a jednu aktuálnu.

Archivovaný objekt

Definovanie objektu systému D2000, ktorého hodnoty sa budú archivovať. Objekt možno definovať zápisom do vstupného políčka alebo výberom zo zoznamu objektov. Zoznam objektov sa otvorí stlačením tlačidla umiestneného napravo od políčka na zápis mena objektu.
Archivovaným objektom, alebo zdrojom hodnôt môže byť:

 1. Objekt, ktorého hodnota je jednoduchého typu (Integer, Boolean, Real,...) - archivuje sa len jedna hodnota, preto takýto archívny objekt bude jednoduchý.
 2. Odkaz na položku objektu typu Štruktúrovaná premenná - v tomto prípade sa opäť archivuje len jedna hodnota, preto takýto archívny objekt bude takisto jednoduchý.
 3. Stĺpec objektu typu Štruktúrovaná premenná (napr. SV.Strct[0]^ColName) - archivujú sa všetky hodnoty obsiahnuté v danom stĺpci. Takýto archívny objekt bude štruktúrovaný a jedno-stĺpcový.
 4. Celý objekt typu Štruktúrovaná premenná (napr. SV.Struct) - archivujú sa všetky hodnoty, ktoré obsahuje štruktúrovaná premenná. Takýto archívny objekt bude štruktúrovaný.

Poznámka: Z uvedeného vyplýva, že archivovaný objekt priamo určuje typ archívu: jednoduchý, jedno-stĺpcový alebo štruktúrovaný. Následné zmeny konfigurácie archivovaného objektu majú priamy vplyv aj na funkciu Archívneho objektu.

Spôsob archivácie

Pri archivovaní hodnôt objektov je možné použiť tieto spôsoby archivácie:

 • Periodicky  - zápis hodnôt do archívu je periodický. Proces archivácie v definovaných časových okamihoch zapíše hodnotu archivovaného objektu do archívu. Časová značka (čas vzniku hodnoty) nie je daná časom vzniku hodnoty archivovaného objektu, ale časom pre ktorý sa zápis vykonáva.

  Čítanie periodicky zapísaných hodnôt prostriedkami D2000 (ESL: GETARCHARR, GETARCHVALGETARCHROWGETARCHCOLGETARCHSTRUCTD2000 ObjApi: GetArchivData, D2000 VBApi: VBApiGetArchData, D2000 WorkBook) sa riadi zásadou, že hodnota archivovaného objektu mimo periódou daných časových okamihov je neznáma (neplatná). Preto výsledok čítania dát je daný prevzorkovaním a počiatočným (BT) a koncovým (ET) časom nasledovne:
  • prevzorkovanie (step) = 0
   Výsledok čítania sú všetky hodnoty, ktorých čas patrí do intervalu <BT, ET>.
  • prevzorkovanie (step) <> 0
   Výsledok čítania je pole hodnôt s časovými značkami postupne:
   BT+0*step, BT+1*step, BT+2*step, ..., BT+N*step.
   Počet hodnôt je daný koncom časového intervalu ET. Hodnota poľa pre ktorú neexistuje v archíve záznam s rovnakou časovou značkou bude neplatná. Hodnota pre ktorú existuje taký záznam bude naplnená podľa neho.
   Z uvedeného vyplýva, že pri čítaní periodických dát z archívu je nutné (vhodné), aby:
   • BT bol zarovnaný presne na niektorý z okamihov archivácie objektu, ktoré sú dané periódou a časovým posunom archivácie.
   • veľkosť prevzorkovania (step) bola celočíselným násobkom periódy archivácie.
   • ET = BT + (N-1)*step, pričom N je celé číslo: počet hodnôt vo výslednom výbere

   Poznámka: Štatistický archív sa z pohľadu čítania správa ako Periodický.
 • Pri zmene hodnoty - do archívu sa zapisujú len zmeny hodnoty archivovaného objektu, ktoré nezachytí definovaná filtrácia hodnôt.

  Čítanie hodnôt zapísaných filtrovaním prostriedkami D2000 (ESL: GETARCHARR, GETARCHVALGETARCHROWGETARCHCOLGETARCHSTRUCTD2000 ObjApi: GetArchivData, D2000 VBApi: VBApiGetArchData, D2000 WorkBook) sa riadi zásadou, že hodnota archivovaného objektu v ľubovoľnom čase (t) je daná (zhodná) s poslednou zaarchivovanou hodnotou v danom čase (talebo pred ním. Preto výsledok čítania dát je daný prevzorkovaním a počiatočným (BT) a koncovým (ET) časom nasledovne:
  • prevzorkovanie (step) = 0
   Výsledok čítania sú všetky hodnoty, ktorých čas patrí do intervalu <BT, ET> a 1 hodnota pred časom BT v prípade, že v archíve neexistuje hodnota s časom presne BT.
  • prevzorkovanie (step) <> 0
   Výsledok čítania je pole hodnôt s časovými značkami postupne:
   BT+0*step, BT+1*step, BT+2*step, ..., BT+N*step.
   Počet hodnôt je daný koncom časového intervalu ET. Hodnota poľa, pre ktorú neexistuje v archíve záznam s rovnakou časovou značkou, bude daná poslednou hodnotou pred požadovaným časom (avšak jej časová značka bude príslušne nastavená).

Zverejňovať hodnoty

Zaškrtnuté voľba Zverejňovať hodnoty znamená, že daný archivovaný objekt zverejňuje poslednú zaarchivovanú hodnotu spôsobom, ktorý je závislý od archivovaného objektu nasledovne:

 • Pre jednoduchý archívny objekt - poslednú hodnotu nadobudne samotný objekt typu Archivovaná hodnota.
 • Ak sa archivuje jedno-stĺpcový archívny objekt - posledné zaarchivované hodnoty jednotlivých políčok sú nastavované do príslušných políčok stĺpca objektu typu Štruktúrovaná premenná, ktorý je definovaný parametrom Cieľový objekt.
 • Pri archivovaní štruktúrovaného archívneho objektu - posledné zaarchivované hodnoty jednotlivých políčok sú nastavované do príslušných políčok štruktúrovanej premennej, ktorá je definovaná parametrom Cieľový objekt.


Poznámka: Na zabezpečenie správneho fungovania vlastnosti Zverejňovať hodnoty pre jedno-stĺpcový archívny objekt (štruktúrovaný archívny objekt) je potrebné, aby počet riadkov (počet stĺpcov) štruktúrovanej premennej definovanej v parametri Cieľový objekt bol zhodný s počtom riadkov (stĺpcov) archivovaného objektu.

Cieľový objekt

Parameter je aktívny, ak je zaškrtnutá voľba Zverejňovať hodnoty. Definuje objekt, ktorý bude obsahovať hodnoty archívneho objektu. Parameter sa nesmie definovať pre jednoduchý archívny objekt, avšak pre jedno-stĺpcový archívny objekt alebo štruktúrovaný archívny objekt musí byť definovaný - cieľový objekt musí mať rovnaký rozmer ako objekt definovaný parametrom Archivovaný objekt.


PREPOČET ZAARCHIVOVANÝCH HODNÔT ŠTATISTICKOU FUNKCIOU

Archívny objekt

Definovanie archívneho objektu, ktorého hodnoty sa budú prepočítavať. Môže to byť:

 • jednoduchý archívny objekt - jednoduchý archívny objekt, odkaz na položku jedno-stĺpcový archívny objekt (napr. H.ColArchiv[2]) alebo odkaz na položku štruktúrovaný archívny objekt (napr. H.Struct[2]^ColName),
 • jedno-stĺpcový archívny objekt - jedno-stĺpcový archívny objekt (napr. H.ColArchiv) alebo odkaz na stĺpec* štruktúrovaný archívny objekt (napr. H.Struct[0]^ColName),
 • štruktúrovaný archívny objekt - štruktúrovaný archívny objekt.


* Zoznam stĺpcov je daný definíciou štruktúry, ktorá definuje štruktúru archivovaného objektu (napr. H.Struct[2]^ColName).

Zverejňovať hodnoty

Zaškrtnuté voľba Zverejňovať hodnoty znamená, že daný archivovaný objekt zverejňuje poslednú zaarchivovanú hodnotu spôsobom, ktorý je závislý od objektu definovaného parametrom Archívny objekt nasledovne:

 • pre jednoduchý archívny objekt - poslednú hodnotu nadobudne samotný objekt typu Archivovaná hodnota (ak nie je definovaný parameter Cieľový objekt).
 • ak sa archivuje jedno-stĺpcový archívny objekt - posledné zaarchivované hodnoty jednotlivých políčok sú nastavované do príslušných políčok stĺpca štruktúrovanej premennej, ktorý je definovaný parametrom Cieľový objekt.
 • pri archivovaní štruktúrovaného archívny objekt - posledné zaarchivované hodnoty jednotlivých políčok sú nastavované do príslušných políčok štruktúrovanej premennej, ktorá je definovaná parametrom Cieľový objekt.


Poznámka: Na zabezpečenie správneho fungovania vlastnosti Zverejňovať hodnoty pre jedno-stĺpcový archívny objekt (štruktúrovaný archívny objekt - pozri parameter Archívny objekt) je potrebné, aby počet riadkov (počet stĺpcov) štruktúrovanej premennej definovanej v parametri Cieľový objekt bol zhodný s počtom riadkov (stĺpcov) objektu definovaného parametrom Archívny objekt.

Cieľový objekt

Parameter je aktívny, ak je zaškrtnutá voľba Zverejňovať hodnoty. Definuje objekt, ktorý bude obsahovať hodnoty archívneho objektu. Nie je potrebné ho definovať pre jednoduchý archívny objekt, avšak pre jednostĺpcový alebo štruktúrovaný archívny objekt (pozri parameter Archívny objekt) musí byť definovaný - cieľový objekt musí mať rovnaký rozmer ako objekt definovaný parametrom Archívny objekt.


PREPOČET ZAARCHIVOVANÝCH HODNÔT ZADANÝM VÝRAZOM

Voľba umožňuje definovať matematický výraz obsahujúci existujúce archívne objekty (záložka Výraz). Nesmie obsahovať odkazy na iné typy objektov v systéme. Výpočtom výrazu sa získajú hodnoty, ktoré sú následne zaarchivované.

Napríklad:
Máme dve merané miesta s meraným a archivovaným okamžitým odberom H.Odber1H.Odber2. Ak je potrebné archivovať súčet jednotlivých odberov môžeme postupovať dvoma spôsobmi.

 1. Vytvoriť objekt typu Počítaný bod, ktorý sčítava hodnoty primárnych meraných bodov a následne ho archivovať.
 2. Vytvoriť vypočítaný archívny objekt s výrazom „H.Odber1 + H.Odber2“.

Oba spôsoby vedú k rovnakému výsledku. Problém nastane, ak potrebujem modifikovať už zaarchivovaný okamžitý odber H.Odber1. Ak je úloha realizovaná prvým spôsobom, musím manuálne zmeniť aj hodnotu v archívnom objekte. Pri druhom spôsobe archív automaticky prepočíta vypočítaný archív podľa definovaného výrazu, teda opraví súčet. D2000 Archív teda udržuje vypočítané (a tiež štatistické) archívy synchronizované so zdrojovými archívmi.

Spôsob výpočtu

Definovanie spôsobu prepočtu definovaného výrazu - periodicky alebo pri zmene. Ak je periodický, výpočet prebieha s definovanou periódou a časovým posunom. Ak sa prepočíta pri zmene, tak prepočet výrazu spôsobí zmena aspoň jednej zaarchivovanej hodnoty niektorého zo vstupných archívnych objektov.

Vypočítaný archívny objekt môže byť jednoduchý alebo jedno-stĺpcový. Ak je jedno-stĺpcový, vo výraze môžu byť uvedené aj odkazy na iné  štruktúrované alebo jedno-stĺpcové archívne objekty s indexom riadku 0. Takýto index je počas výpočtu dynamicky nahradzovaný aktuálnym číslom riadku stĺpcového archívneho objektu, pre ktorý sa výpočet vykonáva. Toto umožňuje definovať zhodný výraz pre všetky položky stĺpca.

Zverejňovať hodnoty

Zaškrtnutá voľba Zverejňovať hodnoty znamená, že archívny objekt zverejňuje poslednú zaarchivovanú hodnotu:

 • Ak nie je aktívna, parameter Rozmer štruktúry určuje, či je vypočítaný archívny objekt jednoduchý alebo jedno-stĺpcový.
  Ak Rozmer štruktúry nie je uvedený, ide o jednoduchý archívny objekt. Ak je uvedený, ide o jedno-stĺpcový archívny objekt - možné je zadať odkaz na stĺpec štruktúry (objekt typu Štruktúrovaná premenná), stĺpec štruktúrovaného archívneho objektu alebo jedno-stĺpcový archívny objekt. Počet riadkov vypočítaného jedno-stĺpcového archívneho objektu je potom daný počtom riadkov v uvedenom odkaze.
 • Ak je aktívna, parameter Cieľový stĺpec určuje, či je vypočítaný archívny objekt jednoduchý alebo jedno-stĺpcový.
  Ak Cieľový stĺpec nie je uvedený, ide o jednoduchý archívny objekt, ktorý nadobúda hodnotu poslednej zaarchivovanej hodnoty.
  Ak je uvedený, ide o jedno-stĺpcový archívny objekt - možné je zadať odkaz na stĺpec štruktúry (objekt typu Štruktúrovaná premenná). Počet riadkov vypočítaného jedno-stĺpcového archívneho objektu je potom daný počtom radkov v cieľovom stĺpci.

Rozmer archívu

Definovanie rozmeru archívu - pozri parameter Zverejňovať hodnoty. Parameter sa zobrazí, len ak parameter Zverejňovať hodnoty nie je zaškrtnutý.

Cieľový stĺpec

Definovanie objektu, ktorý bude obsahovať hodnoty archívneho objektu - pozri parameter Zverejňovať hodnoty. Parameter sa zobrazí, len ak parameter Zverejňovať hodnoty je zaškrtnutý.


ARCHÍV PLNENÝ SKRIPTOM (SKLAD HODNÔT)

Archívny objekt plnený skriptom slúži ako sklad hodnôt, ktoré nevznikajú priamym archivovaním hodnôt iného objektu v systéme, štatistickým výpočtom alebo výpočtom vo vypočítanom archíve. Plnenie hodnôt je možné jedine z ESL skriptu alebo manuálne prostredníctvom procesu D2000 HI.

Sklad hodnôt môže byť jednoduchý, jedno-stĺpcový alebo štruktúrovaný. Toto je dané konfiguračným parametrom Štruktúra archívu alebo Cieľová štruktúra (v závislosti od použitia parametra Zverejňovať hodnoty)

Vkladané hodnoty sú periodické

Pre sklad hodnôt je možné definovať či vkladané dáta budú periodické. V tomto prípade je potrebné špecifikovať periódu a posun (záložka Časové parametre).

Zverejňovať hodnoty

Zaškrtnutie voľby Zverejňovať hodnoty spôsobí, že parameter Štruktúra archívu sa premenuje na Cieľová štruktúra. Funkcia parametra pri určovaní štruktúry archívu je bez zmeny, ale nie je možné použiť archívny objekt. Ak je voľba Zverejňovať hodnoty zaškrtnutá, archívny objekt bude zverejňovať poslednú zaarchivovanú hodnotu jej nastavením do príslušného políčka štruktúrovanej premennej, alebo v prípade jednoduchého archívneho objektu prostredníctvom hodnoty samotného archívneho objektu.

Prehrávanie archívu

Ak sú parametre Vkladané hodnoty sú periodické Zverejňovať hodnoty zaškrtnuté, je možné nastaviť Prehrávanie archívu. Toto má za následok, že archív nezverejňuje poslednú zaarchivovanú hodnotu ale tú, ktorá je podľa už zaarchivovaných hodnôt platná podľa aktuálneho času (Táto vlastnosť napríklad umožňuje prostredníctvom ESL skriptu naplniť hodnoty do archívu s časom do budúcnosti a archív zabezpečí ich „Prehrávanie“ v reálnom čase).

Štruktúra archívu

Parameter sa zobrazí, ak parameter Zverejňovať hodnoty nie je zaškrtnutý. Možnosti:

 • ak nie je definovaný, potom archívny objekt bude jednoduchý
 • archívny objekt bude jedno-stĺpcový, ak parameter obsahuje:
  • stĺpec štruktúrovaného archívneho objektu(napr. H.Struct[0]^ColName)
  • jedno-stĺpcový archívny objekt (napr. H.ColArchiv)
  • stĺpec objektu typu Štruktúrovaná premenná (napr. SV.Struct[0]^ColName)
 • archívny objekt bude štruktúrovaný, ak parameter obsahuje:

Cieľová štruktúra

Parameter sa zobrazí, ak parameter Zverejňovať hodnoty je zaškrtnutý. Definovanie objektu, ktorý bude obsahovať hodnoty archívneho objektu - pozri parameter Zverejňovať hodnoty. Ak nie je definovaný, hodnoty bude zobrazovať samotný archívny objekt.

Výraz


V hornej časti záložky sa nachádza vstupné pole pre zadávanie výrazu, ktorý určuje hodnotu archivovaného objektu. Vo výraze je možné použiť funkcie, konštanty, atribúty ale len objekty typu Archivovaná hodnota. V zápise výrazu je možné použiť aj rozšírenú syntax.

Objekty

Tlačidlo na výber objektu systému D2000. Vybratý objekt sa vloží do výrazu na aktuálnu pozíciu kurzora.

Upozornenie: Vo výraze je možné len objekty typu Archivovaná hodnota.

Konštanty

Tlačidlo na výber konštanty. Po výbere tejto položky sa otvorí dialógové okno obsahujúce zoznam preddefinovaných konštánt. Vybratá konštanta sa vloží do výrazu na aktuálnu pozíciu kurzora.

Funkcie

Tlačidlo na výber funkcie. Po stlačení tlačidla sa zobrazí dialógové okno Zoznam funkcií. Vybratá funkcia sa vloží do výrazu na aktuálnu pozíciu kurzora.

Atribúty

Tlačidlo na výber atribútov. Po výbere tejto položky sa otvorí dialógové okno obsahujúce zoznam atribútov. Vybratý atribút sa vloží do výrazu na aktuálnu pozíciu kurzora.

Neplatné hodnoty vo výraze nahraď hodnotou 0

Ak je parameter zaškrtnutý, všetky neplatné hodnoty objektov budú mať hodnotu 0. Táto vlastnosť zabezpečí, že výraz nenadobudne neplatnú hodnotu.
Konvertujú sa iba hodnoty vstupných objektov, neplatné hodnoty medzivýsledkov sa nekonvertujú. Vstupné hodnoty sa konvertujú nasledovne:

 • Integer --> 0
 • Real --> 0.0
 • Relatívny čas --> 0.0
 • Boolean --> False

Ostatné typy hodnôt sa nekonvertujú.

Maximálna hustota prepočtu [s]

Parameter je možné definovať pre spôsob archivácie Filter. Umožňuje obmedziť počet vyhodnotení daného výrazu tak, aby sa hodnota archivovanej hodnoty zmenila maximálne raz počas daného času. Používa sa hlavne v prípadoch, kedy zmena hodnôt objektov, definovaných vo výrazoch je príliš častá a nevyžaduje sa okamžitý prepočet výrazu.

Výpočet

Spôsob výpočtu daného výrazu:

 • Priebežný - výpočet sa vykonáva priebežne. Výsledné hodnoty sú počítané priebežne podľa definície a sú prístupné automaticky (v závislosti od vyťaženia systému). Nevýhodou tejto metódy je zvýšený nárok na výpočtový výkon (hlavne pri častých zmenách primárnych archívnych hodnôt).
 • Na požiadanie - výpočet sa vykoná a výsledok sa zapíše do archívu na požiadanie. Žiadosť na výpočet je možné generovať prostredníctvom akcie CALCONDEMANDSTAT alebo Tell príkazu RECALC).
  Pozn: na archíve vypočítanom na požiadanie by nemali byť závislé žiadne archívy vypočítané priebežne, lebo budú dávať zlý výsledok.
 • Pri čítaní - výpočet sa vykoná až po príchode požiadavky na čítanie. Výhodou tohto spôsobu je to, že hodnoty nie sú zapisované do archívu a nezaberajú tak miesto. Pre takýto archívny objekt neexistuje možnosť opravného prepočtu v prípade zápisu oneskorených hodnôt do archívu. Nevýhodou je, že pri každej požiadavke na čítanie údajov z archívu je potrebné načítať zdrojové dáta a vykonať výpočet.
  Pozn: na archíve vypočítanom pri čítaní by nemali byť závislé žiadne archívy vypočítané priebežne alebo na požiadanie, lebo výsledok bude v niektorých prípadoch zlý (kvôli oneskoreným hodnotám), prípadne bude výpočet menej efektívny (ak je jeden archív vypočítaný pri čítaní používaný viacerými ďalšími objektami).

Časové parametre


Perióda archivácie

Parametre definujú periódu (Hodiny : Minúty : Sekundy) a časový posun v rámci periódy pre periodický primárny a štatistický spôsob archivácie (Hodiny : Minúty : Sekundy).

Čas archivácie

Čas archivácie (Mesiace : Dni : Hodiny). Parameter určuje časovú hĺbku archivácie. Je to minimálny časový úsek, počas ktorého budú dáta udržiavané v on-line archíve. Staršie údaje sa budú z archívu vymazávať.

Maximálny čas archivácie je 800 mesiacov (cca 66 rokov).

Zapisovaný čas intervalu

Pre periodické archivovanie údajov sa definuje, aký časový údaj sa spolu s hodnotou pre danú periódu zapíše do archívu. Tento časový údaj môže predstavovať čas začiatku - voľba Počiatok alebo čas konca intervalu (periódy) - voľba Koniec.
Pozn: pre skriptom plnené archívy toto nastavenie nič priamo neovplyvňuje - dáta majú takú časovú značku, s akou boli uložené. Ovplyvňuje ale počítanie štatistík a to, čo sa štatistika počíta z hodnoty na hrane intervalu.

Podmienka


Definovanie podmienok pre štart a prerušenie archivácie poskytuje mechanizmus dynamického riadenia archivácie objektu v závislosti od hodnôt alebo stavov iných objektov v systéme. Obe podmienky nemusia byť definované. Ak nie sú definované, archivovanie sa začne ihneď po štarte a inicializácii procesu Archív.

Podmienka zahájenia archivácie

Definovanie podmienky, ktorá spôsobí odštartovanie archivácie danej archivovanej hodnoty.

Objekt reprezentujúci podmienku zahájenia archivácie možno definovať viacerými spôsobmi:

 • zápisom mena objektu do vstupného políčka,
 • výberom objektu zo zoznamu objektov - zoznam sa otvorí stlačením tlačidla umiestnenom napravo od vstupného políčka,
 • vytvorením nového objektu - tlačidlo Vytvor nový objekt.

Navyše je potrebné určiť, pre aký stav daného objektu nadobúda podmienka platnosť. V zozname pod políčkom na zápis objektu sú zobrazené možné stavy hodnoty objektu. Zoznam je pre jednotlivé typy objektov odlišný. Podmienka zahájenia archivácie nadobudne platnosť, ak sa objekt dostane do vybratého stavu. Ak je aktívna voľba Inverzná funkcia, podmienka nadobudne platnosť vtedy, keď sa objekt nachádza v stave inom, ako je vybratý stav.

Podmienka prerušenia archivácie

Definovanie podmienky, ktorá spôsobí zastavenie archivácie danej archivovanej hodnoty.

Objekt reprezentujúci podmienku prerušenia archivácie možno definovať viacerými spôsobmi:

 • zápisom mena objektu do vstupného políčka,
 • výberom objektu zo zoznamu objektov - zoznam sa otvorí stlačením tlačidla umiestnenom napravo od vstupného políčka,
 • vytvorením nového objektu - tlačidlo Vytvor nový objekt.

Navyše je potrebné určiť, pre aký stav daného objektu nadobúda podmienka platnosť. V zozname pod políčkom na zápis objektu sú zobrazené možné stavy hodnoty objektu. Zoznam je pre jednotlivé typy objektov odlišný. Podmienka prerušenia archivácie nadobudne platnosť, ak sa objekt dostane do vybratého stavu. Ak je aktívna voľba Inverzná funkcia, podmienka nadobudne platnosť vtedy, keď sa objekt nachádza v stave inom, ako je vybratý stav.

Štatistika


Štatistická funkcia

Pri archivovaní do štatistického archívu je možné použiť tieto implementované funkcie.

FunkciaPopis funkcie
Bez funkcieŽiadna funkcia.
Priemer *Aritmetický priemer všetkých hodnôt archivovaného objektu.
Vážený priemer *Vážený aritmetický priemer všetkých hodnôt archivovaného objektu.
IntegrálČasový integrál archivovaných hodnôt.
SumaSuma hodnôt archivovaného objektu.
MaximumMaximum z hodnôt archivovaného objektu.
MinimumMinimum z hodnôt archivovaného objektu.
PočetPočet hodnôt archivovaného objektu.
FilterAplikovanie filtra pre zápis hodnôt do štatistického archívu.
PrírastokAk novšia hodnota je väčšia ako staršia, tak rozdiel medzi hodnotami, inak novšia hodnota (funkcia je užitočná spracovaní hodnôt počítadiel, ktoré pretekajú a začínajú znovu od nuly).
Parameter (Referenčná hodnota) - váha impulzu ktorou sa výsledná hodnota vynásobí. Štandardné chovanie zabezpečí hodnota 1.
DeltaRozdiel medzi hodnotami. Parameter (Referenčná hodnota) - váha impulzu ktorou sa výsledná hodnota vynásobí. Štandardné chovanie zabezpečí hodnota 1.
EcoAvgPriemer hodnôt objektu za uplynulý časový úsek (parameter Perióda v záložke Časové parametre) podľa metodiky založenej na flagoch jednotlivých hodnôt vstupujúcich do výpočtu. Rovnaký účel plní funkcia %EcoAveR, ktorá je implementovaná pre počítané body.
GT Time (>)Funkcia vypočíta čas, ktorý mala archivovaná hodnota väčšiu hodnotu ako zadaná konštanta (Referenčná hodnota).
GE Time (>=)Funkcia vypočíta čas, ktorý mala archivovaná hodnota väčšiu alebo rovnú hodnotu ako zadaná konštanta (Referenčná hodnota).
LT Time (<)Funkcia vypočíta čas, ktorý mala archivovaná hodnota menšiu hodnotu ako zadaná konštanta (Referenčná hodnota).
LE Time (<=)Funkcia vypočíta čas, ktorý mala archivovaná hodnota menšiu alebo rovnú hodnotu ako zadaná konštanta (Referenčná hodnota).
Maximum v intervaleZastarené - nepoužívajte!
Minimum v intervaleZastarené - nepoužívajte!
Počet lokálnych maxímPočet lokálnych maxím v danom časovom intervale.
Počet lokálnych minímPočet lokálnych miním v danom časovom intervale.
Suma kladných číselSuma kladných hodnôt archivovaného objektu.
Suma záporných číselSuma záporných hodnôt archivovaného objektu.
Aritmetický priemer kladných číselAritmetický priemer kladných hodnôt archivovaného objektu.
Aritmetický priemer záporných číselAritmetický priemer záporných hodnôt archivovaného objektu.
Suma prírastkovSúčet prírastkov v danom intervale. Ak je nová hodnota menšia ako stará, tak prírastok je 0
Parameter (Referenčná hodnota) - váha impulzu, ktorou sa výsledná hodnota vynásobí. Štandardné chovanie zabezpečí hodnota 1.
Časový rez **Hodnota objektu v danom časovom okamihu.
Výberová smerodajná odchýlkaFunkcia vypočíta výberovú smerodajnú odchýlku všetkých hodnôt archivovaného objektu.

* Pre neperiodické hodnoty odporúčame použiť funkciu Vážený priemer, pre periodické hodnoty je postačujúca funkcia Priemer.
** Funkcia umožňuje spätné dopočítanie údajov pri zmene v primárne archivovaných objektoch.
Rozdiel medzi funkciami Prírastok (INCREMENT), Delta (DELTA) a Suma prírastkov (SUMA PRIRASTKOV) demonštruje nasledujúci obrázok.

V prvom prípade sú všetky tri funkcie rovné 5 (10-5)

V druhom prípade

 • DELTA = 5 - 10 = - 5
 • INCREMENT = 5 (lebo 5<10)
 • SUMA PRIRASTKU = 0 (lebo 5<10)

V treťom prípade

 • DELTA = (10-5) + (2-10) + (10 - 2) = 5
 • INCREMENT = (10-5) + 2 (lebo 5<10) + (10 - 2) = 15
 • SUMA PRIRASTKU = (10-5) + 0 (lebo 5<10) + (10 - 2) = 13

Výpočet

Spôsob výpočtu štatistiky:

 • Priebežný - výpočet sa vykonáva priebežne Výsledné hodnoty sú počítané priebežne podľa definície a sú prístupné automaticky (v závislosti od vyťaženia systému). Nevýhodou tejto metódy je zvýšený nárok na výpočtový výkon (hlavne pri častých zmenách primárnych archívnych hodnôt).
 • Na požiadanie - výpočet sa vykoná a výsledok sa zapíše do archívu na požiadanie. Žiadosť na výpočet je možné generovať prostredníctvom akcie CALCONDEMANDSTAT alebo Tell príkazu RECALC).
  Pozn: na archíve vypočítanom na požiadanie by nemali byť závislé žiadne archívy vypočítané priebežne, lebo budú dávať zlý výsledok.
 • Pri čítaní - výpočet sa vykoná podľa požiadavky na čítanie. Výhodou tohto spôsobu je to, že hodnoty sa nezapisujú do archívu a nezaberajú tak miesto. Pre takýto archívny objekt neexistuje možnosť opravného prepočtu v prípade zápisu oneskorených hodnôt do archívu. Nevýhodou je, že pri každej požiadavke na čítanie údajov z archívu je potrebné načítať zdrojové dáta a vykonať výpočet.
  Pozn: na archíve vypočítanom pri čítaní by nemali byť závislé žiadne archívy vypočítané priebežne alebo na požiadanie, lebo výsledok bude v niektorých prípadoch zlý (kvôli oneskoreným hodnotám), prípadne bude výpočet menej efektívny (ak je jeden archív vypočítaný pri čítaní používaný viacerými ďalšími objektami).

Validačné kritérium

Hodnota parametra Validačné kritérium určuje, koľko percent hodnôt v primárnom archíve (použitých pre výpočet hodnôt zapisovaných do štatistického archívu) musí byť platných, aby výsledok bol platný. Ak v primárnom archíve bolo platných menej hodnôt, ako uvádza Validačné kritérium, výsledok bude Weak_Value.

Časový úsek pre výpočet

Časový úsek pre výpočet určuje časový interval, teda množinu zaarchivovaných hodnôt, nad ktorými bude vykonaná príslušná štatistická funkcia. Štandardne je tento interval zhodný s periódou archivácie. Ak je potrebné zadať iný, treba zvoliť voľbu Iný časový úsek ako perióda archivácie a tento zadať vo forme hodina, minúta, sekunda. Časový úsek musí byť väčší ako 0[s].

Referenčná hodnota

Parameter pre funkcie GT Time (>), GE Time (>=), LT Time (<), LE Time (<=).

Časový rozmer vstupu

Parameter pre funkciu INTEGRAL:

 • Hodina - hodinový integrál
 • Minúta - minútový integrál
 • Sekunda - sekundový integrál

Filter


Systém umožňuje archivovať významné zmeny hodnôt archivovaného objektu. Tento spôsob archivácie predstavuje definovanie troch pásiem citlivosti, v ktorých je možné zadať rôzne hodnoty významnej zmeny.Hodnoty filtrácie:

 • Horná medza - definovanie hornej medze pre filtráciu.
 • Dolná medza - definovanie dolnej medze pre filtráciu.
 • Nad hornou medzou - určuje významnú zmenu archivovaného objektu nad hornou medzou.
 • V rámci medzí - určuje významnú zmenu archivovaného objektu v intervale medzi dolnou a hornou medzou.
 • Pod dolnou medzou - určuje významnú zmenu archivovaného objektu pod dolnou medzou.

Súvisiace stránky:

2 Comments

 1. Anonymous

  Je možné nejakou funkciou ESL (obdoba %GetObjDescript()) získať technické jednotky daného archívu?

  1. Bohužiaľ momentálne to nie je možné zistiť z ESL.

Write a comment...