Po stlačení tlačidla  Atribúty sa otvorí nasledovné dialógové okno umožňujúce výber atribútu:

Maska

Maska umožňuje rýchle vyhľadávanie skupiny atribútov, ktorých názvy majú určité spoločné znaky. V maskách je možné použiť špeciálne znaky. Po filtrovaní na základe masky sa zobrazia len skupiny, ktoré nie sú prázdne.

Popis

Stručný popis zvoleného atribútu.Po výbere atribútu zo zoznamu a stlačení tlačidla Potvrdiť sa atribút vloží na aktuálnu pozíciu kurzora.

Write a comment...