Editácia objektu

Editácia všetkých objektov v procese D2000 CNF prebieha v dialógu, ktorého určitá časť obsahu je:

Príklad konfiguračného dialógu:

Konfiguračné okno v procese D2000 CNF
Tlačidlo Akcia
Ulož Uloženie konfigurácie objektu do systému.
Shift + Ulož Zadanie komentára, ktorý sa uloží do histórie zmien.
Zruš zmeny Obnovenie konfigurácie podľa posledne uloženej.
Podľa vzoru Nastavenie konfigurácie objektu podľa iného objektu rovnakého typu.
Návrat Prerušenie konfigurácie objektu.

Dialógové okno pre editáciu obsahuje zaškrtávacie tlačidlo "po uložení zavrieť dialógové okno". V prípade jeho označenia sa po stlačení tlačidla "Ulož" editačný dialóg automaticky zatvorí. Nastavenie (t.j. označenie tlačidla) sa zapíše do registrov a po opätovnom otvorení dialógového okna ostáva zachované. Viaže sa na aplikáciu.

Dialógové okno pre zadanie komentára pri ukladaní objektu v CNF


Komentár v procese D2000 CNF
  • ComboBox, v ktorom je možné si vybrať z histórie posledných N komentárov (nastavená na 10).
  • Zvolením komentára z ComboBox-u sa tento komentár objaví v editačnom okne komentára a súčasne sa v histórii komentárov posunie na prvé miesto (t.j. najmladší komentár).
  • Zadaním úplne nového komentára v editačnom okne sa vymaže najstarší komentár z histórie v ComboBox-e (samozrejme len, ak ich predtým už bolo N).

Komentár sa zapíše aj do monitorovacej databázy ako súčasť záznamu o konfigurácii objektu s kategóriou udalosti Systém a to do hranatých zátvoriek v stĺpci Príčina udalosti.

Kontextové menu konfiguračného okna


Po stlačení pravého tlačidla myši nad konfiguračným dialógom sa zobrazí pop-up menu, ktoré obsahuje:

Pop-up menu

Voľba Použité objekty zobrazí zoznam použitých objektov.


Parametrizácia objektu

Položky parametrizácie objektu sú prístupné len v prípade, že konfigurovaný objekt je členom aplikačného modulu. Prvé dve položky sú dostupné len vtedy, ak sa pop-up menu vyvolá kliknutím na vlastnosť, ktorá sa dá parametrizovať (pre zrozumiteľnosť odporúčame zvýrazniť konfiguračné vlastnosti kliknutím na položku Zvýrazniť všetky konf. vlastnosti).

Priradiť parameter AM

Zobrazí dialógové okno výberu parametra AM, ktorý sa priradí vybranej konfiguračnej vlastnosti objektu. Parametrizovaná konfiguračná vlastnosť je potom farebne zvýraznená.

Odobrať parameter AM

Odstráni priradenie parametra vybranej konfiguračnej vlastnosti objektu.

Zoznam konfiguračných vlastností

Zobrazí dialógové okno konfiguračných vlastností.

Zvýrazniť všetky konf. vlastnosti

Farebne zvýrazní všetky parametrizovateľné konfiguračné vlastnosti objektu.

Write a comment...